Nyhet - Migrationsinfo på turné i Sverige

Migrationsinfo på turné

Migrationsinfo-teamet ska med start i nästa vecka ut i landet för att prata migration och integration med kommunpolitiker, tjänstemän, skolungdomar och allmänheten. Turnén sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan inom ramen för formatet SV Arena. SV Arena är en mötesplats för dialog och reflektioner där deltagaren står i centrum. Med utgångspunkt i relevant statistik, klargörande fakta och sammanfattningar av forskningsläget sätter vi flyktingkrisen i ett större perspektiv och bjuder in till samtal om möjligheter och utmaningar på lokal såväl som nationell och internationell nivå. Under slutet av november och början av december åker vi till tio olika städer i nio kommuner, från Malmö i söder till Kalix i norr, och hoppas att många vill komma och lyssna och prata med oss.

Nyhet - De ensamkommande barnen klarar sig oväntat bra på arbetsmarknaden

Ensamkommande barn klarar sig bättre än väntat på arbetsmarknaden. Det har forskarna Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö kommit fram till i ett pågående forskningsprojekt som undersöker samtliga av de 9 975 barn som kommit ensamma till Sverige mellan åren 2003-2012. Bäst går det för de barn som:

Läs mer om varför så många barn flyr från Afghanistan.

De ensamkommande pojkarna lyckas bäst på arbetsmarknaden
Barn som kommit till Sverige utan föräldrar lyckas bättre på arbetsmarknaden än de som kommit med föräldrar. Skillnaden är som störst de första åren på arbetsmarknaden. Till exempel var 62 procent av de 25-åriga män som kommit som ensamkommande sysselsatta, jämfört med 58 procent av de män som kommit från samma länder, men med föräldrar. För 27-åringarna var andelen sysselsatta män i de båda grupperna densamma.

De flickor som kommit som ensamkommande barn klarar sig dock betydligt sämre på arbetsmarknaden än pojkarna. I gruppen 25-åringar var 52 procent av kvinnorna sysselsatta, vilket är 10 procent lägre än för männen. I gruppen 27-åringar var bara 45 procent av kvinnorna sysselsatta, jämfört med 65 procent för männen. Andelen av de kvinnor som varken studerar, arbetar eller arbetstränar är högre än för männen.

Ensamkommande pojkar är mer självständiga
Forskarna tror att flera faktorer bidrar till att de ensamkommande pojkarna klarar sig bättre på arbetsmarknaden än de som kommit till Sverige med vårdnadshavare.

Forskarna pekar också på att en bidragande faktor kan vara att mottagandet skiljer sig åt mellan olika kommuner. De menar därför att mer kunskap behövs för att staten och kommunerna ska kunna sätta in resurser där behoven är som störst.

Linda Jacobsson

Läs rapporten De ensamkommande flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden

Läs även rapporten Ensamkommande barn i Sverige

  1. Aycan Çelikaksoy & Eskil Wadensjö (2015) “De ensamkommande flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden” Rapport 2015:2.

Antalet asylsökande väntas minska under 2017-2019

Baserat på migrationsverkets huvudscenario kommer mellan 160 000 och 315 000 människor förväntas söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019. Antalet asylsökningar förväntas minska under dessa 3 år.

Migrationsverkets prognoser över antalet asylsökande på längre sikt (2017-2019) är baserade dels på konfliktutvecklingen i Syrien och dels på EU:s kommande agerande. Grafen nedan visar tre prognoser som alla är baserad på ett scenario av Förlängt internationaliserat inbördeskrig i Syrien och Halvhjärtade kompromisser av EU och dess medlemsstater. Detta scenario, som även beskrivs som huvudscenario, innebär att antalet asylsökande mellan 2017-2019 kan variera mellan det lägre och det högre beräkningsalternativet.

Hypotetiska beräkningsantaganden för perioden 2017‐2019

Jämfört med Migrationsverkets huvudprognos för 2015 och 2016 kommer antalet asylsökande minska under 2017-2019. Läs mer om Migrationsverkets prognos för 2015 och 2016

Totalt presenterar Migrationsverket tre olika scenarion baserade på hur konflikten i Syrien kan komma att utvecklas och fyra möjliga scenarion baserade på EU:s och dess medlemsstaters agerande. Inget av dessa scenarion är överordnat det andra och olika kombinationer av dessa scenarion lägger grunden för Migrationsverkets beräkningsalternativ. Scenarion kopplade till konfliktutvecklingen i Syrien innefattar en avmattning av konflikten samt ett eskalerat internationaliserat inbördeskrig. De övriga EU-scenarion som läggs fram är: Avsaknad av EU-samordning, Införandet av nationella gränskontroller och Framgångsrik EU-reglering. Prognoserna för kombinationer av dessa scenarion har ännu inte presenteras av Migrationsverket.1

Läs hela Migrationsverkets prognos

Oskar Adenfelt

Referens:

  1. Migrationsverket: Verksamhets- och utgiftsprognos Oktober 2015

Asylsökande i siffror: oktober

Under oktober månad ansökte fler än 39 000 människor asyl i Sverige, varav 9 309 var ensamkommande barn. Totalt har 112 000 människor ansökt om asyl under 2015, där mer än 70 procent av de sökande var män. Syriska medborgare fortsätter utgöra den största gruppen och från januari fram till november månad 2015 hade 38 636 syriska ansökningar om asyl kommit in till Migrationsverket. Syriska, afghanska (21 551) och iranska (13 180) medborgare utgör mer än 65 procent av alla inkomna asylansökningar 2015. Slående är att mer än 64 procent (13 803) av alla afghaner som söker asyl är ensamkommande barn.1

Oskar Adenfelt

Referenser

  1. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2015

Senast ändrat 2012-11-15
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se