Arbetskraftsinvandring

Senast ändrad 15 December 2016

I december år 2008 infördes en arbetskraftsreform som möjliggjorde för människor utanför EU/EFTA att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning. Sedan dess har arbetskraftsinvandringen ökat något. De flesta arbetstillstånd som utfärdas är dock kortare än sex månader.

Arbetskraftsinvandring behövs för att avhjälpa kompentensbrist, öka näringslivets konkurrenskraft och kompensera för att varannan kommun i Sverige står inför en negativ befolkningstillväxt. I slutet av år 2008 ändrades reglerna för arbetskraftsinvandring och det blev lättare för människor från utanför EU/ETFA att komma till Sverige för att arbeta.1 Det har inneburit att inflödet av arbetskraftsinvandrare har ökat från att utgöra 0,15% av arbetskraften per år (1999-2008) till 0,36% per år (2009-2011). Ökningen består dock endast i ett högre antal säsongsarbetstillstånd. Andelen arbetskraftsinvandrare i Sverige är fortfarande under genomsnittet bland OECD-länderna.2

Tillstånd beviljas bara om jobbet är avtalsmässigt

I de allra flesta fall behöver man fortfarande ansöka om arbetstillstånd i hemlandet (undantagen är studenter och asylsökande), men det räcker oftast att ha ett erbjudande om jobb. I början av år 2012, tre år efter att arbetsmarknadsreformen trädde i kraft, skärpte Migrationsverket tillämpningen av kraven för arbetstillstånd inom vissa branscher, för att förhindra att människor utnyttjas.3

Arbetstillstånd beviljas bara om anställningen har avtalsmässiga villkor och den invandrade kan försörja sig på sin lön. Ett arbetstillstånd gäller i högst två år och kan sedan förnyas. Efter fyra år kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd för arbete. EU-medborgare kan arbeta helt fritt i Sverige, men behöver för arbete längre än tre månader registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. Nordiska medborgare behöver inget tillstånd, oavsett tidslängd, för att arbeta i Sverige. Därför finns de inte med i statistiken.

Google spreadsheet

Allt fler arbetskraftsinvandrare är högkvalificerade

År 2013 tilldelades totalt ca 27 000 arbetstillstånd. Av de arbetstillstånd som utfärdades till personer utanför EU/EES kom flest människor från Thailand (ca 6000), Indien (ca 3000), Kina (ca 900) och Syrien (ca 700). Två av de vanligaste yrkeskategorierna bland arbetskraftsinvandrare år 2013 var dataspecialister och “medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske”.4 Under 2014 bestod 5 procent av Sveriges dataspecialister av arbetskraftsinvandrare.  Över hälften av de yrken som tas av arbetskraftsinvandrare räknas av Arbetsförmedlingen som högkvalificerade och det blir nu, till skillnad från tidigare, allt vanligare att de högkvalificerade arbetskraftsinvandrarna fölänger sina uppehållstillstånd eller etablerar sig i Sverige permanent.5

Merparten av dem som utför icke-kvalificerade jobb är säsongsarbetare och stannar i regel bara några månader. En majoritet av alla arbetstillstånd utfärdade år 2009, gällde för mindre än 6 månader. 6Den största enskilda gruppen säsongsarbetare är bärplockare som utgör en fjärdedel av Sveriges arbetskraftinvandrare  Över lag kan vi dock se en trend av att allt färre arbetskraftsinvandrare tar jobb inom lågkvalificerade bristyrken eller medelkvalificerade yrken inom servicesektorn. 2016 tillhörde 20 procent av arbetskraftsinvandrarna denna kategori. 7

OECD: Sverige har det mest liberala systemet

OECD bedömer att Sverige idag kan anses ha det mest liberala arbetskraftsinvandringssystemet bland OECD-länderna, då krav varken ställs på särskilda kvalifikationer eller lönenivåer och då systemet inte begränsas av kvoter. I sin utvärdering av arbetskraftsinvandringsreformen fram till år 2011, drog OECD slutsatsen att reformen kan justeras men i stort fungerar bra. Att uppföljningen av löner och villkor är bristfällig ansågs vara en svaghet; en kritik som sannolikt bidrog till de skärpta kraven för arbetskraftsinvandring inom vissa branscher som infördes år 2012.8

Läs mer om arbetskraftsinvandringen historiskt

  1. Migrationsverket: Om arbetskraftsreformen ‘Ett år med nya regler för arbetskraftsinvandringen’ (Rapport 1:2009)
  2. Migrationsverket: Beviljade arbetstillstånd ‘Översikt av beviljade arbets och uppehållstillstånd åren 2005-2013
  3. Migrationsverket: Krav för arbetstillstånd ‘Skärpta krav för arbetstillstånd har avsedd effekt’ (Nyhetsarkiv 2009)
  4. Migrationsverket: Beviljade arbetstillstånd helåret 2013
  5. Riksrevisionen: RIR 2016:32
  6. Migrationsverket: Om arbetskraftsreformen ‘Ett år med nya regler för arbetskraftsinvandringen’ (Rapport 1:2009)
  7. Riksrevisionen: RIR 2016:32
  8. OECD: ‘Recruiting Immigrant Workers, Sweden, 2011’