Etableringsersättningen

Senast ändrad 29 April 2016

Det är möjligt att få etableringsersättning under högst 2 år. Om man får etableringstillägg och har barn är det möjligt att få etableringstillägg. Det går inte att få etableringsersättning samtidigt som man får föräldrapenning eller CSN. Barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag är bidrag som går att få om man har uppehållstillstånd i Sverige eller om man är svensk medborgare.

Endast för nyanlända med uppehållstillstånd

Etableringsersättning erbjuds till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. En etableringsplan kan som högst sträcka sig över 2 år. För att få etableringsersättning ska den nyanlända vara mellan 20 och 65 år och ha uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Därför kan alltså inte asylsökande eller andra invandrare få etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Etableringsersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning den nyanlända deltar i eatbleringsplanen. Vid deltagande på heltid ligger ersättningen på 308 kr per dag, fem dagar i veckan.

 • 75 procent = 231 kr/dag
 • 50 procent = 154 kr/dag
 • 25 procent = 77 kr/dag

Etableringstillägg 

En nyanländ som får etableringsersättning och har barn som bor hemma kan även få etableringstillägg. Barnen måste vara under 20 år, vara bosatta och folkbokförda i samma bostad, stå eller har stått under den nyanländas vårdnad och inte försörja sig själva. Storleken på etableringstillägget beror på antal barn och barnens ålder.

 • 800 kr/månad per barn under 11 år
 • 1500 kr/månad per barn från 11 år

Som mest går det att få etableringstillägg för tre barn. Om en person har fler än tre barn räknas de tre äldsta. Etableringstillägget är maximalt 4500 kr/månad.1

Bostadsersättning

Nyanlända som bor ensamma i egen bostad har möjlighet att få bostadsersättning. Om man delar bostad eller är inneboende hos någon har man inte rätt till bostadsersättning. Det är även möjligt att få bostadsersättning om man har barn som bara bor hos en ibland.

3 900 kr/månad är det maximala belopp som betalas ut i bostadsersättning. Bostadsersättningen är lika mycket som hyran minus 1 800 kr upp till det maximala beloppet. Det går inte att få bostadsersättning om hyran överstiger 5 700 kr/månad.

Bidrag som inte är specifika för nyanlända men går att kombinera med etableringsersättningen

 • Underhållsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag

Alla med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige har rätt att söka dessa bidrag och dessa är inte på något sätt exklusiva för människor som nyligen har invandrat till Sverige.

Underhållsstöd är pengar som en förälder kan ansöka om när den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar. Underhållsstödet per barn ligger på 1 573 kr/månad. Läs mer om underhållsstöd på Försäkringskassans webbplats.

Får man underhållsstöd för två barn blir etableringstillägget lägre. Om man får underhållsstöd för tre barn betalas endast etableringstillägg för de två äldsta barnen, för 4 eller 5 barn får man endast underhållsstöd för det äldsta. För fler än sex barn går det inte att få etableringstillägg.2

Om en person, oberoende om de har invandrat eller ej, har låga inkomster kan han/hon ha rätt till att få hjälp med sin boendekostnad. Läs mer om bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Om man kombinerar bostadsersättning och bostadsbidrag sänks bostadsersättningen med lika mycket som man får i bostadsbidrag.

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Barnbidraget betalas ut oavsett om man får etableringsersättning eller ej. Läs mer om barnbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Kan inte få etableringsersättning och föräldrapenning samtidigt

En vanlig missuppfattning är att det går att kombinera etableringsersättningen med alla andra bidrag, men detta är inte fallet.3

Etableringsersättningen gäller inte om en person får:

 • ekonomiskt stöd från Migrationsverket
 • sjuk- eller aktivitetsersättning
 • sjukpenning
 • rehabiliteringspenning
 • havandeskapspenning
 • föräldrapenning
 • tillfällig föräldrapenning
 • arbetsskadelivränta
 • närståendepenning
 • smittbärarpenning
 • sjuklön
 • studiemedel från CSN4

Den retroaktiva föräldrapenningen är begränsad

Föräldrapenningen förändrades den 1 januari 2014 och får nu ges högst 90 dagar retroaktivt från det att en ansökan är mottagen av Försäkringskassan om inte synnerliga skäl föreligger. Om barnet är 4 år eller äldre betalas det endast ut föräldrapenning under 96 dagar. Detta för att koncentrera barnets omvårdnad på heltid till de lägre åldrarna.5

SFI-bonusen avskaffades 1 augusti 2014.6

Arbete och etableringsersättning

Om arbete ingår som aktivitet i etableringsplanen får man behålla etableringsersättningen utöver sin lön under sammanlagt sex månader. Efter sex månader minskar etableringsersättningen i samma omfattning som personen arbetar. till exempel, om man arbetar 25 procent minskar ersättningen med 25 procent. Om ett arbete inte ingår i etableringsplanen påverkas inte etableringsersättningen.7

 

 1. Försäkringskassan: Etableringsersättningen
 2. Försäkringskassan: Underhållsstöd
 3. Försäkringskassan: Etableringsersättningen
 4. Arbetsförmdelingen: Etableringsersättningen
 5. Försäkringskassan: Regeländringar 2014
 6. Sveriges riksdag: Betänkande 2013/14:AU9 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
 7. Arbetsförmedlingen: Etableringsersättningen