Åldersfördelning

Senast ändrad 17 April 2018

Utrikesfödda är i genomsnitt yngre än den inrikesfödda befolkningen och de största åldersgrupperna bland invandrare är i arbetsför ålder.

De vanligaste åldrarna bland utrikes födda i Sverige är personer mellan 25 och 44 år. Tillsammans motsvarar denna grupp cirka 40 procent av den utrikes födda befolkningen. Ungefär 14 procent av de utrikes födda är över 65 år och av dem är 30 procent från Finland. För hela Sveriges befolkning utgjorde personer äldre än 65 år närmare 20 procent av befolkningen.1

Google spreadsheet

Källa: SCB StatistikdatabasFolkmängd efter region, ålder, kön, födelseregion och år

Utrikesfödda bidrar till en föryngring av befolkningen

Åldersstrukturen i Sverige har förändrats mycket sedan början av 1900-talet. Idag lever vi längre och föder färre barn än för 100 år sedan. Andelen barn under tio år har nästan halverats medan andelen av befolkningen som är över 65 år har fördubblats. Utrikes födda har generellt en yngre befolkningsstruktur än inrikes födda, varför invandringen totalt sett har en föryngrande effekt på befolkningen.2

Skillnad i åldersstruktur mellan olika grupper utrikesfödda

Åldersstrukturen bland utrikes födda skiljer sig åt mellan olika grupper beroende på födelseland och invandringsår. När man tittar på åldersstrukturen för de tre vanligaste födelseländerna bland utrikes födda går det att urskilja klara skillnader mellan grupperna. Över hälften av alla finskfödda är äldre än 65 år och 75 procent utgörs av personer äldre än 55 år. Bland personer födda i Irak och Syrien är åldersstrukturen betydligt yngre där mer än 60 procent av personer födda i Syrien är yngre än 34 år.3

Google spreadsheet

Källa: SCB StatistikdatabasUtrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000 – 2017

  1. SCB:s StatistikdatabasFolkmängd efter region, ålder, kön, födelseregion och år
  2. SCB: Integration: Rapport 6 – en beskrivning av läget i Sverige
  3. SCB:s Statistikdatabas: Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000 – 2017