Befolkningstillväxt

Senast ändrad 14 April 2016

Sverige som helhet och majoriteten av kommunerna är beroende av invandring för att öka befolkningstillväxten. Det föds för få barn per kvinna för att kunna reproducera befolkningen utan invandring.

Utan invandring hade Sveriges totala befolkning minskat de senaste årtiondena. Framförallt små kommuner i norr är beroende av invandring för att klara befolkningstillväxten, men även större städer som Malmö och Göteborg hade upplevt en befolkningsminskning om det inte vore för invandringen.1

Migration har påverkat Sveriges befolkning på olika sätt genom historien. Statistiska centralbyrån har registrerat både invandring och utvandring från och med år 1875. Vid den tiden upplevde Sverige en nettoutvandring, särskilt på 1880 och 1890-talet då upp emot 50 000 personer lämnade Sverige varje år. Dock växte Sveriges befolkning eftersom födelseöverskottet, alltså skillnaden mellan antal födda och döda per år, var stort.2 3

Google spreadsheet

Fruktsamheten förväntas sjunka

Sedan slutet av 1800-talet har antalet barn per kvinna, den så kallade summerade fruktsamheten, sjunkit dramatiskt i Sverige från runt 4,0 ned till cirka 1,5 år 1999, och sen upp igen till 1,94 år 2009. Fruktsamheten har alltså ökat något de senaste åren, men enligt prognoser från SCB kommer siffran långsamt att sjunka till runt 1,82 omkring år 2050.4

För att upprätthålla befolkningsstorleken krävs en summerad fruktsamhet på 2,1 barn per kvinna. Utan invandring skulle Sveriges befolkning därmed krympa.5 Redan från och med mitten på 1970-talet var nettoinvandringen till Sverige större än födelseöverskottet, en siffra som har växt kraftigt de senare åren. Invandringens påverkan på befolkningen blir extra stor eftersom de som kommer till Sverige ofta själva är unga och senare också får barn. Det bodde nästan 400 000 barn med två utrikes födda föräldrar i Sverige 2009.

Befolkningsökningen kommer bero på nivån av invandring

SCB:s befolkningsprognoser för år 2010 och framöver är mycket osäkra vilket beror på att siffrorna är relaterade både till fruktsamheten och invandringens storlek. Ganska säkert är dock att invandringen kommer att spela en viktig roll i den demografiska utvecklingen. SCB räknar med att invandringen till Sverige på lång sikt kommer att minska från runt 100 000 till 70 000 per år. Samtidigt kommer utvandringen möjligtvis att öka.

Google spreadsheet

Enligt SCB:s scenario kommer Sverige att uppleva ett födelseunderskott år 2033; all ökning därefter kommer därför bero på ett invandringsöverskott. Med prognosen från 2010 kommer det att från och med 2010 fram till 2050 komma 3,15 miljoner invandrare till Sverige. Utan dessa skulle befolkningen minska från ungefär 9,42 miljoner 2010 till 7,58 miljoner 2050 om utvandring och födelseöverskott förblev desamma som under huvudscenariot.6

Sannolikt hade befolkningen krympt ännu mer eftersom befolkningen skulle ha åldrats snabbare, samt eftersom utrikes födda får fler barn än inrikes födda i dagsläget. Döttrar födda i Sverige av utrikes födda föräldrar föder dock färre barn än både invandrare och inrikes födda svenskar med svenska föräldrar. År 2008 fick kvinnor födda i Sverige med svenska föräldrar i genomsnitt 1,86 barn, medan motsvarande siffra för utrikes födda kvinnor var 2,2 barn. Kvinnor födda i Sverige med föräldrar födda utomlands födde i genomsnitt 1,68 barn.7