FN: över 60 miljoner människor på flykt

Senast ändrad 15 April 2016

För första gången någonsin översteg antalet människor på flykt 60 miljoner under 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Antalet aylsökande har ökat med 78 procent jämfört med samma period året innan.

UNHCR:s rapport Mid-Year Trends 2015 visar att för första gången sedan 1992 är nu antalet flyktingar i världen fler än 60 miljoner. De allra flesta, 34 miljoner, är på flykt inom sina egna länder. Det är 2 miljoner fler jämfört med 2014. Antalet asylsökande i världen har under den här perioden blivit 78 procent fler än året innan. I juni 2015 hade 2,6 miljoner människor lämnat in en asylansökan, varav nästan en miljon människor som tagit sig över Medelhavet för att söka asyl i Europa.

Rapporten täcker perioden januari till och med juni 2015 och inkluderar både flyktingar, asylsökande och människor som tvingats fly inom sitt eget lands gränser.1

Vem räknas som flykting?

UNHCR bevakar och rapporterar om alla människor som är på flykt; forcibly displaced persons på engelska. Detta begrepp inkluderar människor som är på flykt utom och inom sina länder. Begreppet inkluderar även asylsökande, statslösa och flyktingar som återvänt till sina ursprungsländer. UNHCR hjälper alla dessa grupper, men deras formella mandat att ge skydd inkluderar dock endast gruppen flyktingar.

Så vem räknas som flykting? FN:s definition av en flykting är en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av etnicitet, nationalitet, politisk eller religiös åskådning eller grupptillhörighet, som befinner sig utanför sitt land och som inte kan eller vill återvända hem. Flykting är även den som lever i flyktingliknande situationer.2

Enligt FN:s definition räknas man inte som flykting om man till exempel flyr undan klimat- och miljöförändringar eller migrerar av enbart ekonomiska anledningar.

En global trend

Det stora antalet människor på flykt beror till allra största delen på kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 4 miljoner syrier har flytt ut ur landet medan fler än 7 miljoner är på flykt inom Syrien.

UNHCR anger att man, även om man bortser från alla människor som flyr kriget i Syrien, ser en global trend där allt fler tvingas lämna sina hem, på grund av både nya och utdragna konflikter i världen. Ett stort antal människor flyr våldet i Afghanistan, Somalia, Sydsudan och Irak, liksom Burundi, Centralafrikanska republiken och Ukraina. I Jemen har nästan en miljon människor tvingats på flykt sedan inbördeskriget bröt ut i mars 2015.3

Allt färre kan återvända hem

Rapporten pekar också på att allt färre människor har möjlighet att återvända till sina hem. UNHCR bedömer att chanserna för dagens flyktingar att kunna återvända hem är lägre än på 30 år. Därför kommer väldigt många flyktingar och asylsökande stanna kvar i sina värdländer och UNHCR varnar för växande missnöje och politisering av nyanlända om inte mottagandet förbättras.4

Angränsande länder tar största ansvaret

De länder som gränsar till konfliktområden tar globalt sett fortfarande emot den allra största andelen flyktingar. Många av dessa länder är utvecklingsländer i Afrika söder om Sahara. Som enskilt land är Turkiet världens största värdland för flyktingar; till och med juni 2015 hade landet tagit emot 1,8 miljoner människor på flykt. Räknat på andelen flyktingar av befolkningen tar Libanon störst ansvar globalt, utgår man ifrån storleken på landets ekonomi är Etiopien det land som tar störst ekonomiskt ansvar för flyktingar.5