Hur ser fördelningen ut mellan könen bland de som invandrar?

Senast ändrad 5 June 2018

År 2017 invandrade och folkbokfördes 144 486 personer till Sverige, 54 procent var män och 46 procent kvinnor. Av det totala antalet kom  92 225 personer, det vill säga ca 64 procent, från länder utanför EU/EES. Den största gruppen var personer med anhörigskäl vilken utgjorde drygt 40 procent och av dessa var knappt hälften anhöriga till tidigare invandrade personer som har fått asyl. 1 Bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare återfinns fler män än kvinnor men bland anhöriginvandrare är kvinnor vanligare än män. Varefter flyktinginvandringen minskar och följs av en anhöriginvandring minskar därför överskottet av män.2

Av de asylsökande som kom till Sverige under 2017 var 39 procent kvinnor, detta jämfört med 29 procent 2015. De fyra första månaderna 2018 var 39 procent av de nya asylsökande kvinnor.3 Fördelningen av asylsökanden utifrån kön i Europa visar att något fler män än kvinnor sökte asyl 2017, då kvinnor utgjorde 48 procent av de totala antal sökande.4 Av de syrier som kom till Sverige 2017 var 48 procent kvinnor, jämfört med 36 procent under 2015. 5