Hur ser fördelningen ut mellan könen bland de som invandrar?

Senast ändrad 8 February 2019

Av de asylsökande som kom till Sverige under 2018 var knappt 40 procent kvinnor, detta jämfört med 29 procent 2015. Av de syrier som kom till Sverige 2018 var 51 procent kvinnor, jämfört med 36 procent under 2015.1 Fördelningen av asylsökande utifrån kön i Europa visar att fler män än kvinnor sökte asyl 2017, då kvinnor utgjorde en tredjedel av det totala antalet asylsökande.2

År 2017 invandrade och folkbokfördes 144 486 personer till Sverige, 54 procent var män och 46 procent kvinnor. Av dessa kom 92 225 personer, det vill säga ca 64 procent, från länder utanför EU/EES. Den största gruppen var personer med anhörigskäl vilken utgjorde drygt 40 procent och av dessa var knappt hälften anhöriga till tidigare invandrade personer som har fått asyl.3 Bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare återfinns fler män än kvinnor men bland anhöriginvandrare är kvinnor vanligare än män. Varefter flyktinginvandringen minskar och följs av en anhöriginvandring minskar därför överskottet av män.4