Hur många utvisades 2017?

Senast ändrad 7 September 2018

Under 2017 avslutade Migrationsverket 19 267 återvändandeärenden, det vill säga ärenden om utvisning efter avslag på asylansökan. Av dessa återvände 49 procent självmant medan 43 procent av ärendena överlämnades till polisen. Ärenden överlämnas till polisen om personen har avvikit för att hålla sig undan utvisning eller om det bedöms finnas risk för att personer avviker. Den genomsnittliga handläggningstiden i återvändandeärenden låg 2017 på 132 dagar.1

  1. Migrationsverket. Migrationsverkets årsredovisning 2017 s. 62-64