Hur många utvisades 2018?

Senast ändrad 28 February 2019

Under 2018 avslutade Migrationsverket 18 761 återvändandeärenden, det vill säga ärenden om utvisning efter avslag på asylansökan. Av dessa återvände 46 procent självmant medan 44 procent av ärendena överlämnades till polisen. Ärenden överlämnas till polisen om personen har avvikit för att hålla sig undan utvisning eller om det bedöms finnas risk för att personer avviker. Den genomsnittliga handläggningstiden i återvändandeärenden låg 2018 på 185 dagar.1

  1. Migrationsverket. Migrationsverkets årsredovisning 2018 s. 86-89