Stämmer det att ensamkommande barn får efterlevandestöd?

Senast ändrad 5 June 2018

Endast barn som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige och antas komma att vistas här i mer än ett år har rätt till ekonomiskt stöd om föräldrarna inte kan bidra till deras försörjning. Efter införandet av de tidsbegränsade uppehållstillstånden för skyddsbehövande nekas många barn rätten till efterlevandestöd även om föräldrarna är avlidna.

De barn som beviljats permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd på mer än ett år har rätt till efterlevandestöd. Barnet kan få 1 493 kronor per månad om en förälder är avliden. Om båda föräldrarna är avlidna blir beloppet 2 987 kronor per månad. Detta betalas ut av Pensionsmyndigheten. Detta belopp justeras mot bidraget som barnet får från kommunen. Detta innebär att om efterlevandestöd betalas ut så kommer barnets stöd från kommunen att minskas med motsvarande belopp. Detsamma gäller underhållsstöd från Försäkringskassan. Efterlevandestödet betalas som längst ut till det att barnet är 20 år.

När det gäller retroaktiv ersättning gäller följande: Ersättning betalas endast ut från den dagen barnet fått uppehållstillstånd. Föräldern kan ansöka om ersättning från Pensionsmyndigheten först när uppehållstillståndet beviljats och barnet och föräldern har fått sina personnummer. Detta tar i dagsläget mellan 9 och 19 månader. 1 För ensamkommande barn tar det ännu längre tid eftersom dessa barn måste tilldelas en särskild förordnad vårdnadshavare innan ansökan om förmåner kan påbörjas. Handläggningstiden för att tilldela särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn varierar från kommun till kommun. Detta gör att Pensionsmyndigheten i vissa fall beviljar höga belopp retroaktivt, upp till två år efter att barnet fått rätt att vara i Sverige. Innan beloppen betalas ut dras kommunens bidrag av. Efterlevandestöd betalas alltid ut till den särskilt förordnade vårdnadshavaren.2

Läs mer om efterlevandestöd till flyktingbarn på pensionsmyndighetens hemsida.