Asylsökande i EU

Senast ändrad 13 April 2016

Under andra kvartalet 2015 (april-juni) sökte fler människor än någonsin asyl i EU. Över 213 000 asylansökningar lämnades in till EU under denna period, vilket är en ökning med 85 % jämfört med samma period 2014. Den största gruppen asylsökande i EU är syrier som står för en femtedel av det totala antalet asylansökningar. Tyskland är fortfarande det land som tar emot flest asylsökanden, följt av Sverige.

refugee-boat

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Som en effekt av detta har antalet asylsökande till EU ökat. År 2014 kom över 625 000 asylsökande till EU, det innebar att asylansökningarna ökade med nästan 200 000 jämfört med föregående år. Konflikten i Syrien utgör den största anledningen till ökningen, där syrier stod för mer än hälften av ökningen. EU har även sett en kraftig ökning av asylsökanden från Kosovo och Afghanistan. Den största gruppen kom från Syrien och fler än 120 000 syrier sökte asyl i EU under 2014, vilket innebar mer än en fördubbling jämfört med 2013. Även de sökande från Eritrea fördubblades 2014 jämfört med 2013. Den enskilt största ökningen av asylsökanden kom från Ukraina, där antalet ökat från 1 000 till 14 000. Den största minskningen utgjordes av asylsökanden från Ryssland, där antalet mer än halverades jämfört med 2013.1

Fyra av fem asylsökanden under 35 år

De vanligaste ursprungsländerna bland de asylsökande var Syrien, följt av Afghanistan, Kosovo och Eritrea. 2014 var Sverige det land som tog emot störst andel asylansökningar, fördelat på befolkningens storlek. Detta har dock ändrats under det andra kvartalet 2015 där Ungern och Österrike tog emot flest ansökningar, följt av Sverige som fick ta emot drygt 14 000 asylansökningar.2

Fyra av fem asylsökanden var under 35 år, där de allra flesta var mellan 18-34 år. Fördelat på kön kan man se att män söker asyl i större utsträckning än kvinnor – endast en av tre asylsökande var kvinnor. I gruppen asylsökande över 65 år dominerade kvinnor, dock utgjorde detta en mycket liten åldersgrupp. Bland barn under 14 år ser fördelningen mellan könen någorlunda jämn ut. Men i gruppen ensamkommande flyktingbarn var hela 86 procent pojkar.

55 procent av ansökningarna avslogs

EU-länderna skiljer sig stort i hur de hanterar asylansökningar och hur många som får uppehållstillstånd. Detta förklaras av att även om alla EU-länder har förbundit sig att ta emot flyktingar så är det upp till varje land att formulera kriterierna för vad som är giltiga asylskäl. Till exempel så tillämpas inte humanitära skäl till skydd i alla medlemsländer. Drygt 160 000 fick asyl i EU i första instans, och av dessa fick 30 000 asyl i Sverige och drygt 40 000 i Tyskland. Sammanlagt i EU avslogs 55 procent av ansökningarna i första instans 2014. Tyskland, vilket var det land som fick flest asylansökningar av EU:s medlemsländer, beslutade under 2014 i 97 275 asylärenden, varav 58 procent avslogs. 41 000 av ansökningarna till Tyskland kom från syrier, vilket är det högsta antalet asylsökande från ett enskilt land till ett EU-land. Trots att Frankrike fick ta emot näst flest asylansökningar så är Sverige det land efter Tyskland som gav flest människor asyl. Medan Frankrike avslog 78 procent av asylansökningarna, avslog Sverige endast 23 procent av de 39 905 asylärenden som behandlades i första instans. Lägger man däremot till de beslut som togs i andra instans blir andelen avslag betydligt högre – 53 procent.3

Läs mer om asylsökande i Sverige

 

  1.  Eurostat (2014): ‘Asylum Statistics’, in ‘Eurostat Yearbook’ 2014.
  2.  Eurostat (2015): ‘Asylum quarterly report’. Second quarter 2015.
  3.  Se fotnot 1.