Asylsökande i EU

Senast ändrad 22 September 2016

Under 2015 sökte fler människor än någonsin asyl i EU. Över 1 321 000 asylansökningar lämnades in till EU under denna period, vilket är mer än en fördubbling från året innan. Den största gruppen asylsökande i EU är syrier som står för en femtedel av det totala antalet asylansökningar. Tyskland är fortfarande det land som tar emot flest asylsökanden, följt av Ungern och Sverige.

Google spreadsheet

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Som en effekt av detta har antalet asylsökande till EU ökat. År 2015 kom 1 321 000 asylsökande till EU, år 2014 kom över 626 000 och år 2013 kom 431 000.1 Konflikten i Syrien utgör den största anledningen till ökningen av antalet asylsökande och syrier är fortsatt den största gruppen bland asylsökande i EU. Antalet asylsökande från Eritrea har mer än fördubblats mellan 2015 och 2013. EU har också sett en kraftig ökning av asylsökanden från Kosovo och Afghanistan.2 

Fyra av fem asylsökanden är yngre än 35 år

Fyra av fem asylsökande var yngre än 35 år 2015, där de allra flesta var mellan 18-34 år. Fördelat på kön kan man se att män söker asyl i större utsträckning än kvinnor – endast en av fyra asylsökande var kvinnor.3 I gruppen asylsökande över 65 år dominerade kvinnor, dock utgjorde denna åldersgrupp en väldigt liten del av alla asylsökande.

Läs mer om åldersfördelning bland utrikesfödda

Ensamkommande barn

Bland barn under 14 år ser fördelningen mellan könen någorlunda jämn ut. Men i gruppen ensamkommande flyktingbarn var hela 91 procent pojkar. År 2015 kom totalt 88 265 ensamkommande barn till EU. Av dessa barn tog Sverige emot 35 250 barn. Drygt hälften av de ensamkommande barnen kom från Afghanistan och 16 procent kom från Syrien. 4

Läs mer om ensamkommande barn

48 procent av ansökningarna avslogs

EU-länderna skiljer sig stort i hur de hanterar asylansökningar och hur många som får uppehållstillstånd. Detta förklaras av att även om alla EU-länder har förbundit sig att ta emot flyktingar genom Dublinförordningen, så är det upp till varje land att formulera kriterierna för vad som är giltiga asylskäl. Till exempel så tillämpas inte humanitära skäl till skydd i alla medlemsländer.

Drygt 592 600 fick asyl i EU i första instans under 2015, av dessa fick 44 600 asyl i Sverige och 249 300 i Tyskland. I EU avslogs sammanlagt 48 procent av ansökningarna i första instans 2015 och året innan avslogs 55 procent, men spridningen mellan länderna är stor. Sverige gav under 2015 avslag i 28 procent av alla asylärenden i första instans och Tyskland gav avslag i 44 procent av fallen. Samtidigt gav Frankrike avslag i drygt 73 procent av fallen och Lettland i nästan 88 procent av fallen. Förutom skillnader mellan ländernas kriterier för giltiga asylskäl kan de stora skillnaderna också till viss del förklaras av att olika grupper har sökt asyl i olika länder.5

Läs mer om asylsökande i Sverige