Irreguljär migration

Senast ändrad 29 April 2016

International Council on Human Rights Policy (ICHR) definierar en irreguljär migrant som en person som saknar rättslig status i ett transit- eller värdland. Det är personer som rest in i ett land utan tillstånd eller som kommit in i landet lagligt och därefter förlorat sitt tillstånd att stanna kvar.1 Människor som ännu inte sökt asyl räknas alltså också in i gruppen irreguljära migranter.

I en resolution från Europaparlamentet 2009 uppmanas medlemsländerna att sluta använda termen “illegala invandrare” till förmån för “irreguljära/papperslösa migranter/arbetare”. Irreguljär anses av många vara en mer neutral term som bättre beskriver att irreguljära migranter har rättigheter och att de flesta kommer till landet lagligt. Att vara irreguljär migrant är heller inte brottsligt, då man enbart brutit mot mottagarlandets administrativa regler för inresa och vistelse i landet. I EU har irreguljära migranter samma sociala, ekonomiska och politiska rättigheter som övriga individer, oavsett nationalitet eller status.2

Svårt samla statistik över irreguljära migranter

Det är svårt att samla exakt statistik över irreguljära migranter eftersom dessa per definition inte har registrerats. Dessutom varierar definitionen av irreguljära migranter från land till land. FN beräknar att det 2010 fanns närmare 40 miljoner irreguljära migranter eller icke dokumenterade migranter i världen. Omkring 1,9 – 3,8 miljoner beräknas befinna sig inom EU. 3 

Vägen till Europa är riskfylld

2014 kom 276 113 irreguljära migranter till EU, varav de flesta anlände via östra och centrala medelhavet. Irreguljära migranter kommer allt oftare via illegala vägar med hjälp av människosmugglare. Fattigdom, social och politisk instabilitet samt begränsad åtkomst till lagliga vägar för migranter och asylsökande bidrar till att människor söker hjälp hos människosmugglare som arrangerar den olagliga resan in till EU.4

Människosmugglarna utsätter migranterna för livshotande risker och våld. Enligt UNHCR  omkom ungefär 3000 personer i medelhavet under 2014. Irreguljära migranter riskerar också att falla offer för människohandel och annan form av exploatering när de väl anlänt till ett EU-land.5