Klimatflyktingar

Senast ändrad 4 October 2016

FN:s flyktingorgan (UNHCR) anger att det till år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar.

International Displacement Monitoring Center bedömer att mellan 2008-2014 tvingades 26,4 miljoner människor att lämna sina hem på grund av naturkatastrofer. Det norsk-schweiziskt finansierade Nansen Initiative arbetar för att öka kunskapen om klimatdriven migration, med fokus på fyra särskild sårbara områden; Centralamerika, Afrikas horn, Sydostasien och öarna i södra Stilla Havet.1

Första erkända klimatflyktingarna 2014

I augusti 2014 fick flyktingar från öriket Tuvalu för första gången uppehållstillstånd i ett annat land med klimatförändringar som skäl. UNHCR anger att det till år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar.2

FN:s klimatavtal som antogs av COP 21 i Paris i december 2015 anger att man ska “avert, minimize and address displacement related to the adverse impacts of climate change”, och uttalar explicit risken för omfattande klimatdriven migration.3

Effekter av klimatförändringarna

Klimatförändringarna och dess följdverkningar förväntas leda till stora befolkningsförflyttningar från platser där det av olika anledningar inte längre går att leva. FN:s flyktingorgan UNHCR anger som exempel ökad torka och hetta respektive kraftigt ökad nederbörd, vilket kan göra det omöjligt att fortsätta bedriva odling eller ha boskap på den plats man nu befinner sig. Klimatförändringarna kan också slå ut fisket och därmed tvinga till förflyttningar i kustnära områden. Därtill anges ofta stigande havsnivåer som en källa till framtida förflyttningar.4

Klimatförändringar anges av FN:s klimatorgan IPCC också leda till att orkaner blir vanligare, våldsammare och förekommer längre norr- och söderöver än tidigare, med ökade flyktingströmmar som följd. Andra naturkatastrofer såsom jordbävningar och tsunamis leder också till flyktingströmmar, men är inte klimatrelaterade.5

Vem är klimatflykting?

Begreppet “klimatflykting” började användas kring år 2000, och blev bättre definierat efter att Internationella Röda Korset satte upp ett klimatförändringscenter år 2002 och ett underorgan till FN år 2005 antog en resolution om rättigheter för människor vars territorier försvinner på grund av klimatförändringar.6 2012 definierade Global Governance Project klimatflyktingar som de som måste fly “due to sudden or gradual alterations in the natural environment related to at least one of three impacts of climate change: sea-level rise, extreme weather events, and drought and water scarcity”.7

Flyktingströmmar får ofta följdverkningar i mottagarområdet, och UNHCR varnar för ökade konfliktnivåer när människor som tvingats lämna obeboeliga områden kommer till områden i dess närhet där levnadsförhållandena också försvårats. Bördan drabbar såväl befolkningen som dess politiska företrädare, som ofta redan befinner sig i en utsatt situation. Kriser som Darfur och Somalia hör till dem som enligt UNHCR har en klimatdimension.

I Sverige kan man få skyddsstatus om man inte kan återvända till sitt land på grund av en miljökatastrof. Det råder dock delade meningar om ifall dessa människor skall kallas för flyktingar eller inte, beroende bland annat på att de inte skulle klassas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. I många fall är det också oklart hur flyktingarna ska klassificeras, eftersom flera olika skäl till att man måste lämna sitt hemområde kan samvariera, och klimatförändringarna kan vara en underliggande orsak vars betydelse är svår att kvantifiera.

Läs mer om FN:s Flyktingkonvention

  1.  Internal displacement monitoring centre, Global estimates 2015
  2.  Johnstone, L. Craig, UN Deputy High Commissioner for Refugees, “Planning for the Inevitable, the Humanitarian Consequences of Climate Change” (nedladdad 2014, odaterad)
  3.  United Nations, COP21 Adoption of the Paris agreement
  4.  UNHCR, Norwegian Refugee Council et al (2009): Forced displacement in the context of climate change: Challenges for states under international law
  5. IPCC “Climate Change 2014” (2015)
  6. UNHCR (2011, nedladdad augusti 2014): Summary of Deliberations on Climate Change and Displacement. http://www.unhcr.org/4da2b5e19.html
  7. Global Governance Project (odaterat, nedladdat augusti 2014) Climate Refugee Forum