Hem > Migration > Sverige

Sverige

År 2014 var 1,6 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarade drygt 16 %. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som invandrade samma år, var Syrien följt av återinvandrande svenska medborgare. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien.

Nuläget
Flyktingkrisen i Syrien har gjort att antalet personer som sökt asyl i Sverige är på historiskt höga nivåer. Fram till november 2015 hade drygt 149 000 personer ansökt om asyl i Sverige, vilket är drygt 74 000 fler ansökningar än samma period förra året. Antalet ensamkommande barn har ökat drastiskt. Bara under de första sex månaderna 2015 ansökte ungefär lika många ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige som under hela 2014. Merparten kom från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia.1

Sammanfattning 2014
År 2014 invandrade över 120 000 personer till Sverige, omkring 58 000 kvinnor och 70 000 män, vilket var en ökning med 9,6% jämfört med 2013. Samtidigt utvandrade omkring 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 75 000 personer.4

Invandringar och utvandringar 1980-2014 Källa: SCB: In- och utvandrare 1960−2014

Tidigare har den största gruppen som invandrat varit återinvandrande svenskar, men 2014 var den största gruppen, var femte, från Syrien*. På grund av konflikten har invandringen av människor med syriskt medborgarskap ökat från knappt 6 000 personer 2012 till 21 600 personer 2014.5

*För att räknas som utvandrad skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. För att räknas som invandrad gäller att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år.

Andel utrikes födda Källa: SCB: Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2014

16 procent av Sveriges befolkning är född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner människor. Ungefär hälften av alla utrikes födda personer kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Finland är sedan lång tid det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige. Det näst vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige idag är Irak, följt av Polen.6 Läs mer om födelseländer bland utrikesfödda i Sverige under Demografi

Den vanligaste typen av uppehållstillstånd som beviljades 2014 var för personer som kom som anhörig till någon i Sverige, cirka 38 procent av de uppehållstillstånd som utfärdades under året var i den kategorin. Nästan en tredjedel av alla som fick uppehållstillstånd fick det av asylskäl, och drygt 14 procent fick det av arbetsmarknadsskäl.7

Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2014 Källa: Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter, 2014

*Asyl avser personer som fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande, av synnerligen ömmande omständigheter, eller som har fått tidsbegränsat tillstånd.

Kategorin arbetsmarknad avser tillstånd som personer utanför EU/EES-området* behöver för att arbeta i Sverige. Dessa brukar benämnas som tredjelandsmedborgare. Den största gruppen tredjelandsmedborgare som fick uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl var personer som var arbetstagare, nästan 80 procent. Den näst största andelen var inom gruppen internationellt utbyte**, drygt 12 procent och därefter fick ungefär 7 procent som gästforskare. Endast 1,5 procent av tredjelandsmedborgarna fick uppehållstillstånd som egna företagare.

Inom EU och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES) råder däremot fri rörlighet och en EU/ EES-medborgare med giltig identitetshandling kan fritt bosätta sig i ett annat EU-land i tre månader, därefter kan landet kräva registrering och uppvisande av försörjningsmöjligheter. Återinvandrande svenska medborgare samt medborgare från övriga nordiska länder behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.

Med anhöriga avses i första hand make, maka, sambo och barn under 18 år som har anknytning till en person med uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Totalt beviljades cirka 42 000 personer uppehållstillstånd som anhöriga under 2014.8 Vilken anhörigkategori en person räknas in i beror på anknytningspersonen, det vill säga personen som redan bor i Sverige. Till exempel: Om en person får uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl räknas personens familj som anhöriga inom kategorin arbetsmarknad.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna Källa: SCB: Invandringar efter medborgarskapsland, kön och år, 2014

Vanligaste utvandringsländerna 2014 Källa: SCB: Utvandringar efter ut-/inflyttningsland och år, 2014

Från utvandringsland till invandringsland
Trots stora historiska variationer i antalet som har migrerat till och från Sverige är den övergripande trenden tydlig. Sverige har under de senaste 150 åren gått från att vara ett utvandringsland till att vara ett invandringsland. Vissa perioder utmärker sig speciellt då in- och utvandring har haft särskilt stor betydelse för Sveriges befolkningsutveckling. Mot slutet av 60-talet var arbetskraftsinvandringen stor och den största andelen kom från Finland. Mellan åren 1850 och 1910 utvandrade nästan var femte svensk till Amerika2, och 1992 utmärkte sig länge som året med flest antal asylsökningar, 84 000, då främst beroende på krigen på Balkan.3 2014 blev dock Sveriges största invandringsår någonsin och detta berodde främst på en stor ökning av antalet asylsökande flyktingar från kriget i Syrien.

Linda Jacobsson

**Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal mellan EU samt Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz ingår inte i samarbetsom- rådet, men har träffat avtal med EU om många av de punkter som avtalet omfattar och schweiziska medborgare har i princip samma rättigheter som EES-medborgare.

***Här räknas bland annat professionella idrottsutövare, au-pairer, artister, praktikanter och personer som ryms inom olika ungdomsutbytesavtal (i regel feriearbetare).

Referenser

 1. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl, 2015

 2. SCB: Massutvandring till Amerika slag mot befolkningen (Nr 2013:56)

 3. SCB: Högst antal asylsökande på 20 år (Nr 2014:23)

 4. SCB: Största folkökningen någonsin (Nr 2015:284)

 5. SCB: Kriget i Syrien medförde rekordstor invandring (Nr 2015:106) och SCB Statistikdatabasen: Befolkning; befolkningsstatistik; Flyttningar - inrikes och utrikes; Invandringar och utvandringar efter medborgarskap och kön. År 2000 - 2014.

 6. SCB: Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2014

 7. Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2014

 8. Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2014

Senast ändrat 2015-12-09
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se

Sverige

År 2014 var 1,6 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarade drygt 16 %. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som invandrade samma år, var Syrien följt av återinvandrande svenska medborgare. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien.

Nuläget
Flyktingkrisen i Syrien har gjort att antalet personer som sökt asyl i Sverige är på historiskt höga nivåer. Fram till november 2015 hade drygt 149 000 personer ansökt om asyl i Sverige, vilket är drygt 74 000 fler ansökningar än samma period förra året. Antalet ensamkommande barn har ökat drastiskt. Bara under de första sex månaderna 2015 ansökte ungefär lika många ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige som under hela 2014. Merparten kom från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia.1

Sammanfattning 2014
År 2014 invandrade över 120 000 personer till Sverige, omkring 58 000 kvinnor och 70 000 män, vilket var en ökning med 9,6% jämfört med 2013. Samtidigt utvandrade omkring 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 75 000 personer.4

Invandringar och utvandringar 1980-2014 Källa: SCB: In- och utvandrare 1960−2014

Tidigare har den största gruppen som invandrat varit återinvandrande svenskar, men 2014 var den största gruppen, var femte, från Syrien*. På grund av konflikten har invandringen av människor med syriskt medborgarskap ökat från knappt 6 000 personer 2012 till 21 600 personer 2014.5

*För att räknas som utvandrad skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. För att räknas som invandrad gäller att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år.

Andel utrikes födda Källa: SCB: Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2014

16 procent av Sveriges befolkning är född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner människor. Ungefär hälften av alla utrikes födda personer kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Finland är sedan lång tid det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige. Det näst vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige idag är Irak, följt av Polen.6 Läs mer om födelseländer bland utrikesfödda i Sverige under Demografi

Den vanligaste typen av uppehållstillstånd som beviljades 2014 var för personer som kom som anhörig till någon i Sverige, cirka 38 procent av de uppehållstillstånd som utfärdades under året var i den kategorin. Nästan en tredjedel av alla som fick uppehållstillstånd fick det av asylskäl, och drygt 14 procent fick det av arbetsmarknadsskäl.7

Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2014 Källa: Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter, 2014

*Asyl avser personer som fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande, av synnerligen ömmande omständigheter, eller som har fått tidsbegränsat tillstånd.

Kategorin arbetsmarknad avser tillstånd som personer utanför EU/EES-området* behöver för att arbeta i Sverige. Dessa brukar benämnas som tredjelandsmedborgare. Den största gruppen tredjelandsmedborgare som fick uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl var personer som var arbetstagare, nästan 80 procent. Den näst största andelen var inom gruppen internationellt utbyte**, drygt 12 procent och därefter fick ungefär 7 procent som gästforskare. Endast 1,5 procent av tredjelandsmedborgarna fick uppehållstillstånd som egna företagare.

Inom EU och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES) råder däremot fri rörlighet och en EU/ EES-medborgare med giltig identitetshandling kan fritt bosätta sig i ett annat EU-land i tre månader, därefter kan landet kräva registrering och uppvisande av försörjningsmöjligheter. Återinvandrande svenska medborgare samt medborgare från övriga nordiska länder behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.

Med anhöriga avses i första hand make, maka, sambo och barn under 18 år som har anknytning till en person med uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Totalt beviljades cirka 42 000 personer uppehållstillstånd som anhöriga under 2014.8 Vilken anhörigkategori en person räknas in i beror på anknytningspersonen, det vill säga personen som redan bor i Sverige. Till exempel: Om en person får uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl räknas personens familj som anhöriga inom kategorin arbetsmarknad.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna Källa: SCB: Invandringar efter medborgarskapsland, kön och år, 2014

Vanligaste utvandringsländerna 2014 Källa: SCB: Utvandringar efter ut-/inflyttningsland och år, 2014

Från utvandringsland till invandringsland
Trots stora historiska variationer i antalet som har migrerat till och från Sverige är den övergripande trenden tydlig. Sverige har under de senaste 150 åren gått från att vara ett utvandringsland till att vara ett invandringsland. Vissa perioder utmärker sig speciellt då in- och utvandring har haft särskilt stor betydelse för Sveriges befolkningsutveckling. Mot slutet av 60-talet var arbetskraftsinvandringen stor och den största andelen kom från Finland. Mellan åren 1850 och 1910 utvandrade nästan var femte svensk till Amerika2, och 1992 utmärkte sig länge som året med flest antal asylsökningar, 84 000, då främst beroende på krigen på Balkan.3 2014 blev dock Sveriges största invandringsår någonsin och detta berodde främst på en stor ökning av antalet asylsökande flyktingar från kriget i Syrien.

Linda Jacobsson

**Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal mellan EU samt Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz ingår inte i samarbetsom- rådet, men har träffat avtal med EU om många av de punkter som avtalet omfattar och schweiziska medborgare har i princip samma rättigheter som EES-medborgare.

***Här räknas bland annat professionella idrottsutövare, au-pairer, artister, praktikanter och personer som ryms inom olika ungdomsutbytesavtal (i regel feriearbetare).

Referenser

 1. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl, 2015

 2. SCB: Massutvandring till Amerika slag mot befolkningen (Nr 2013:56)

 3. SCB: Högst antal asylsökande på 20 år (Nr 2014:23)

 4. SCB: Största folkökningen någonsin (Nr 2015:284)

 5. SCB: Kriget i Syrien medförde rekordstor invandring (Nr 2015:106) och SCB Statistikdatabasen: Befolkning; befolkningsstatistik; Flyttningar - inrikes och utrikes; Invandringar och utvandringar efter medborgarskap och kön. År 2000 - 2014.

 6. SCB: Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2014

 7. Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2014

 8. Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2014

Om Migrationsinfo


Migrationsinfo presenterar forskning och statistik med koppling till migration; till exempel välfärd, ekonomi, sysselsättning och demografi.NyhetsarkivKontakt