Sverige

Senast ändrad 7 September 2016

År 2015 var 1,6 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarade drygt 16%. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som invandrade samma år, var Syrien följt av återinvandrande svenska medborgare. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien.

Flyktingkrisen i Syrien har gjort att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2014 och 2015. Under 2015 ansökte 162 877 personer om asyl i Sverige, vilket är dubbel så många som under 2014. Antalet ensamkommande barn ökade också drastiskt under denna period. Bara under de första sex månaderna 2015 ansökte ungefär lika många ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige som under hela 2014. Totalt ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl under 2015. Merparten kom från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia.1 Hitills under 2016 har totalt 11 232 personer sökt asyl i Sverige varav 1092 är ensamkommande barn. Majoriteten av de som sökt asyl 2016 är från Syrien, Afghanistan och Irak. 2

Läs mer om ensamkommande barn i Sverige

Nettoinvandring 2015

År 2015 ökade Sveriges befolkning med 103 662 personer och folkökningen berodde dels på ett invandringsöverskott, skillnaden mellan invandring och utvandring. Invandringsöverskottet uppgick till 78 410 personer, 35 284 kvinnor och 43 126 män. Invandringsöverskottet utgjorde därmed 77 procent av folkökningen 2015. Under 2015 invandrade 134 240 personer till Sverige, omkring 60 641 kvinnor och 73 599 män. Det är en ökning med 7 274 personer jämfört med 2014.3

År 2014 invandrade över 120 000 personer till Sverige, omkring 58 000 kvinnor och 70 000 män, vilket var en ökning med 9,6% jämfört med 2013. Samtidigt utvandrade omkring 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 75 000 personer.4

Google spreadsheet

Källa: SCB, In- och utvandrare 1960−2014

Tidigare har den största gruppen som invandrat varit återinvandrande svenskar, men 2015 var den största gruppen, var fjärde, från Syrien.5

På grund av konflikten har invandringen av människor med syriskt medborgarskap ökat från knappt 6 000 personer 2012 till 21 600 personer 2014.6 År 2015 hade över 30 000 Syrienfödda invandrat till Sverige. 7

Google spreadsheet

Källa : SCB 2015

De vanligaste utvandringsländerna var Norge, följt av Danmark och Storbritannien.

Google spreadsheet

Källa: SCB: Utvandringar efter ut-/inflyttningsland och år, 2015

16 procent av befolkningen född utomlands

2015 var 16 procent av Sveriges befolkning är född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner människor. Ungefär hälften av alla utrikes födda personer kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Finland är sedan lång tid det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige. Det näst vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige idag är Irak, följt av Polen.8

Google spreadsheet

Källa: SCB: Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2015

 Anhöriginvandring vanligaste uppehållstillståndet

Den vanligaste typen av uppehållstillstånd som beviljades 2015 var för personer som kom som anhörig till någon i Sverige, cirka 38 procent av de uppehållstillstånd som utfärdades under året var i den kategorin. Nästan en tredjedel av alla som fick uppehållstillstånd fick det av asylskäl, och drygt 14 procent fick det av arbetsmarknadsskäl.9

Med anhöriga avses i första hand make, maka, sambo och barn under 18 år som har anknytning till en person med uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Totalt beviljades cirka 43 000 personer uppehållstillstånd som anhöriga under 2015. 10 Vilken anhörigkategori en person räknas in i beror på anknytningspersonen, det vill säga personen som redan bor i Sverige. Till exempel: Om en person får uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl räknas personens familj som anhöriga inom kategorin arbetsmarknad.

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter, 2015

*Asyl avser personer som fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande, av synnerligen ömmande omständigheter, eller som har fått tidsbegränsat tillstånd.

Invandring av arbetsmarknadsskäl

Kategorin arbetsmarknad avser tillstånd som personer utanför EU/EES-området behöver för att arbeta i Sverige. Inom EU och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES) råder fri rörlighet och en EU/ EES-medborgare med giltig identitetshandling kan fritt bosätta sig i ett annat EU-land i tre månader, därefter kan landet kräva registrering och uppvisande av försörjningsmöjligheter. Återinvandrande svenska medborgare samt medborgare från övriga nordiska länder behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.11

När man pratar om uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl menar man alltså oftast tredjelandsmedborgare. Den största gruppen tredjelandsmedborgare som fick uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl var personer som var arbetstagare, nästan 80 procent. Den näst största andelen var inom gruppen internationellt utbyte,12 drygt 12 procent och därefter fick ungefär 7 procent som gästforskare. Endast 1,5 procent av tredjelandsmedborgarna fick uppehållstillstånd som egna företagare.

 

 1. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl, 2015
 2. Inkomna ansökningar om asyl, 2016
 3. SCB: Folkmängd 2015
 4.  SCB: Största folkökningen någonsin (Nr 2015:284)
 5.  För att räknas som utvandrad skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. För att räknas som invandrad gäller att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år.
 6.  SCB: Kriget i Syrien medförde rekordstor invandring (Nr 2015:106) och SCB Statistikdatabasen: Befolkning; befolkningsstatistik; Flyttningar – inrikes och utrikes; Invandringar och utvandringar efter medborgarskap och kön. År 2000 – 2014.
 7. SCB: Folkmängd 2015
 8.  SCB: Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2015
 9.  Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2015
 10.  Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2015
 11. Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal mellan EU samt Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz ingår inte i samarbetsområdet, men har träffat avtal med EU om många av de punkter som avtalet omfattar och schweiziska medborgare har i princip samma rättigheter som EES-medborgare.
 12. Här räknas bland annat professionella idrottsutövare, au-pairer, artister, praktikanter och personer som ryms inom olika ungdomsutbytesavtal (i regel feriearbetare).