Anhöriginvandring

Senast ändrad 13 July 2016

Familj är det vanligaste skälet till att flytta till Sverige. 2015 fick 43 414 personer uppehållstillstånd för att kunna flytta till en anhörig i Sverige, av totalt 109 610 beviljade uppehållstillstånd. Sverige inför strikta tillfälliga asylregler i juli 2016 vilket kommer att begränsa anhöriginvandringen kraftigt.

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring. Anhöriginvandraren är den som kommer till Sverige och anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig.1

Google spreadsheet

Totalt fick 43 414 personer uppehållstillstånd i Sverige 2015. Den största gruppen, 37 procent, var anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd som konventionsflyktingar eller skyddsbehövande. 2

Nya asylregler begränsar anhöriginvandring

Nya asylregler träder i kraft den 20 juli 2016 vilket innebär en begränsning av anhöriginvandringen och även chansen till familjeåterförening. Lagen är tillfällig och ska gälla under tre år. Konventionsflyktingar har fortsatt rätt till familjeåterförening medan de personer som bedöms som alternativt skyddsbehövande inte har samma regler.

Det spelar en stor roll vilket datum personen har ansökt om asyl. Om ansökan kom in efter den 24 november 2015 så kommer personen inte ha rätt till att återförenas med sina anhöriga i Sverige om den personen benämns som alternativt skyddsbehövande. Den nya lagen påverkar specifikt många syriska flyktingar som kommit till Sverige då de oftast bedöms vara just alternativt skyddsbehövande. Enbart i specifika undantagsfall kan alternativt skyddsbehövande ha rätt till återförening. 3

Flyktingar och barn som är flyktingar har rätt till familjeåterförening om de har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd. Skärpta regler om försörjningskrav gäller också under den nya lagen. Anknytningspersonen ska kunna försörja den anhörige som kommer till Sverige (tidigare räckte det med att den anhörige kunde försörja sig själv). 4

Se begreppsförklaringar om konventionsflyktingar och alternativt skyddsbehövande här.

Läs mer om den tillfälliga lagen här.

Nyetablerade anknytningar har minskat

Av den totala anhöriginvandringen 2015 var ungefär 28 procent nyetablerade anknytningar en minskning från 40 procent 2013.5,

Grafen nedan visar de personer som invandrat som flyktinganhöriga samt anhöriga och adoptivbarn. Den visar också vilken typ av anknytning de har till anknytningspersonen i Sverige. Grafen visar att 38,1 procent är “kärleksinvandrare”, dvs. nyetablerade anknytningar. 6 Detta kallas ofta kärleksinvandring eftersom paret inte levt tillsammans tidigare eller enbart under en kort tid. 7

Google spreadsheet