Anhöriginvandring

Senast ändrad 13 September 2017

Familj är det vanligaste skälet till att flytta till Sverige. 2016 fick 49 085 personer uppehållstillstånd för att kunna flytta till en anhörig i Sverige, av totalt 150 535 beviljade uppehållstillstånd. 1 Samma siffror för år 2015 var 43 414 personer av sammanlagt 109 610 beviljade uppehållstillstånd. 2 Sverige införde strikta tillfälliga asylregler i juli 2016 vilket har begränsat möjligheterna till anhöriginvandring kraftigt. Effekterna av lagändringen kommer få tydligast genomslag i statistiken för år 2017.

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring. Anhöriginvandrare är den som kommer till Sverige och anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig. 3

Google spreadsheet

Totalt fick 49 085 personer uppehållstillstånd genom anknytning i Sverige 2016*. Den största gruppen, 34 procent, var anhöriga till personer som exempelvis är svenska medborgare. 4

Nya asylregler begränsar anhöriginvandring

Nya asylregler trädde i kraft den 20 juli 2016 med retroaktiv verkan från och med 24 november 2015 vilket innebär en begränsning jämfört med tidigare lagstiftning av anhöriginvandringen och även chansen till familjeåterförening. Lagen är tillfällig och ska gälla under tre år. Konventionsflyktingar har fortsatt rätt till familjeåterförening medan de personer som bedöms som alternativt skyddsbehövande inte har samma regler.

Det spelar stor roll vilket datum personen har ansökt om asyl. Om ansökan kom in efter den 24 november 2015 så kommer personen inte ha rätt till att återförenas med sina anhöriga i Sverige om den personen benämns som alternativt skyddsbehövande. Den nya lagen påverkar speciellt många syriska flyktingar som kommit till Sverige då de oftast bedöms vara just alternativt skyddsbehövande. Enbart i specifika undantagsfall kan alternativt skyddsbehövande ha rätt till återförening. 5

Flyktingar och barn som är flyktingar har rätt till familjeåterförening om de har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd. Skärpta regler om försörjningskrav gäller också under den nya lagen. Anknytningspersonen ska kunna försörja den anhörige som kommer till Sverige (tidigare räckte det med att den anhörige kunde försörja sig själv). 6

Läs mer om den tillfälliga lagen.
Se begreppsförklaringar om konventionsflyktingar och alternativt skyddsbehövande.

Nyetablerade anknytningar har minskat

Av den totala anhöriginvandringen 2015 var ungefär 38 procent nyetablerade anknytningar en minskning från 48 procent 2014. 7 8 Tyvärr finns ingen motsvarande statistik för år 2016, däremot fick 49 085 personer uppehållstillstånd genom anknytning år 2016 jämfört med 43 414 personer år 2015. 9 10

Grafen nedan illustrerar förändringen i anhöriginvandringen mellan åren 2010 och 2015. Grafen visar de personer som invandrat som flyktinganhöriga samt övriga anhöriga och adoptivbarn. Den visar också vilken typ av anknytning de har till anknytningspersonen i Sverige. Grafen visar att majoriteten under denna femårsperiod är “kärleksinvandrare”, dvs. nyetablerade anknytningar samt etablerade anknytningar.10 Detta kallas ofta kärleksinvandring eftersom paret inte levt tillsammans tidigare eller enbart under en kort tid. 12 De etablerade anknytningarna har stadigt ökat under denna tid samtidigt som nyetablerade anknytningar däremot har minskat.

Google spreadsheet