Asylsökande i Sverige

Senast ändrad 26 October 2017

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Under 2016 har 28 939 personer sökt asyl i Sverige.1 Detta motsvarar en stor nedgång jämfört med 2015 då totalt 162 877 personer ansökte om asyl. Av dessa var 70 384 barn, varav hälften var ensamkommande barn.2

Läs mer om ensamkommande barn i Sverige

Fram till och med augusti 2015 följde antalet asylsökande i Sverige tidigare års trender, men i och med att konflikten i Syrien eskalerade och situationen i flyktinglägren i grannländerna förvärrades ökade antalet människor som sökte sig till Europa och Sverige markant. Sedan dess har antalet asylsökande återgått till normala nivåer och under 2016 ansökte något färre än asyl än vad som varit snittet det senaste deceniet. 3

Google spreadsheet

Avgjorda asylärenden

Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Sammanlagt avgjordes drygt 58 802 asylärenden i Sverige under 2015, varav 32 631 (55%) fick uppehållstillstånd.4 Under 2016 avgjordes totalt 111 979 asylärenden, av dem fick 67 258 (60%) uppehållstillstånd5

Eftersom väntetiderna är långa kan det dröja till början av 2017 innan alla de som anlände under hösten 2015 har fått sin sak prövad. Både under 2015 och 2016 asylärenden föll de allra flesta som blev beviljade uppehållstillstånd under kategorin alternativt skyddsbehövande, följt av konventionsflyktingar.6 7

Google spreadsheet

Vanligaste medborgarskapsländerna

Det vanligaste medborgarskapslandet för asylsökande 2015 och 2016 var Syrien. Kriget i Syrien beskrivs av FN:s flyktingorgan UNHCR som den värsta humanitära krisen i modern tid och har nu pågått under nästan fem års tid. 4,9 miljoner människor beräknas ha flytt landet varav 2.8 miljoner lever i Syrien. Enligt UNHCR befinner sig landet i ett svårartat krisläge där en lösning är nödvändig snarast då situationen är akut och behoven enorma.8 Syrier var också den största enskilda grupp som beviljades asyl 2015 och. Båda åren kom även många asylsökande från Afghanistan och Irak samt statslösa. 9

Läs mer om konflikten i Syrien
Läs om varför barn flyr ensamma från Afghanistan

Google spreadsheet

Grunderna för uppehållstillstånd för asylsökande

Fram till och med november 2015 kunde asylsökande få uppehållstillstånd på fem olika grunder i Sverige. Men i och med att de tillfälliga regler för att begränsa flyktingmottagandet i Sverige trädde i kraft den 20 juli 2016 med retroaktiv verkan från 24 november 2015 tas dock två kategorier av skyddsskäl bort. Dessa är kategorier som är Sverigespecifika och som alltså endast funnits under svensk lag. I och med att dessa kategorier tas bort lägger sig Sverige på EU:s miniminivå. De övriga tre kategorierna är skyddade genom att de ingår i EU:s gemensamma regler och i FN:s flyktingkonvention. De två kategorier som tas bort är övriga skyddsbehövande och särskilt ömmande omständigheter (överstrukna i texten nedan). Samtliga fem skyddsskäl gällde fram till och med 2015.

Läs mer om Regeringens förslag till andrum i svensk flyktingpolitik
Läs mer om den tillfälliga lagen

Dessa är de tre skyddsskäl som gäller 2016:

  • Konventionsflykting, vilket innebär en person som tvingats fly på grund av etnicitet, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning, eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Detta i enlighet med FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU:s gemensamma regler. 2015 beviljades 13 552 personer asyl som konventionsflyktingar.
  • Alternativt skyddsbehövande, vilket innebär en person som löper risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Detta i enlighet med EU:s gemensamma regler. 2015 beviljades 18 461 personer asyl som alternativt skyddsbehövande.
  • Övriga skyddsbehövande, vilket innebär en person som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof. Detta enligt med svensk lagstiftning. Det finns ingen internationell motsvarighet. 2015 beviljades 229 personer asyl som övriga skyddsbehövande.*
  • Särskilt ömmande omständigheter, till exempel svår sjukdom. Detta i enlighet med svensk lagstiftning. 2015 beviljades 1 588 personer asyl enligt den här kategorin.*
  • Kvotflykting, vilket innebär att FN:s flyktingorgan UNHCR beviljar en person flyktingstatus i det område där personen befinner sig, oftast ett flyktingläger, för att sedan vidarebosättas i Sverige. Kvotflyktingar får alltså uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige, till skillnad från andra asylsökande som måste söka asyl när de anländer till Sverige. 2015 beviljades 1 880 personer asyl som kvotflyktingar. De vanligaste länderna 2015 var Syrien, Somalia och Demokratiska Republiken Kongo. Många var även statslösa 10. 11

* De överstrukna skyddskälen gäller inte under den tillfälliga lagen.

Sverige tar emot flest kvotflyktingar i Europa

Det är den svenska Regeringen som bestämmer hur många kvotflyktingar Sverige ska ta emot. Kvoten brukar vara mellan 1 400 – 1 900 personer per år. 350 av dessa reserveras normalt för akuta fall. Det går inte att ansöka om att bli uttagen som kvotflykting utan det är Migrationsverket som ansvarar för att bestämma från vilka nationaliteter kvotflyktingarna ska väljas ut. Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950-talet. Ett 20-tal länder runtom i världen har avtal med UNHCR, bland annat USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. USA är det land i världen som tar emot flest kvotflyktingar och Sverige är det land i Europa som tar emot flest.12

Läs mer om kvotflyktingar