Ensamkommande barn

Senast ändrad 4 October 2016

Under 2015 ansökte fler ensamkommande barn än någonsin asyl i Sverige. Sedan årsskiftet 2015/2016 har dock antalet minskat kraftigt, framförallt beroende av ID-kontrollerna på gränsen mellan Danmark och Sverige. När barn och ungdomar under 18 år kommer ensamma till Sverige och söker asyl skyddas de av FN:s konvention för barns rättigheter. De behandlas också särskilt i relation till Dublinförordningen.

2015 ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det är att jämföra med ungefär 7 000 ensamkommande barn som sökte asyl 2014.1 Av de ensamkommande barn som sökte asyl 2015 var fler än hälften från Afghanistan (över 23 000). Den näst största gruppen om knappt 4 000 barn kom från Syrien, följt av Somalia och Eritrea. De allra flesta är pojkar (32 522) mellan 13-17 år. Antalet flickor var knappt 3 000.2

Av det totala antalet asylsökande 2015 var nästan 22 procent ensamkommande barn och ungdomar, jämfört med 8 procent av det totala antalet 2014.3

Google spreadsheet

Kraftig minskning under 2016

Antalet asylsökande ensamkommande barn dock minskat kraftigt sedan årsskiftet 2015/2016. I mars 2016 fick Migrationsverket bara in 121 ansökningar från ensamkommande barn, jämfört med 9 000 i oktober, 8 000 i november och 3 000 i december 2015.4
Google spreadsheet

Migrationsverket bedömer dock att antalet asylsökande ensamkommande barn kan komma att öka mellan 4 juli till och med den 17 juli 2016. Anledningen är att ID-kontrollerna vid resor till Sverige från Danmark kommer att upphöra under dessa veckor. Det beror på att regeringen enligt nuvarande bestämmelser kan förlänga ID-kontrollerna upp till sex månader men med en mellanliggande karenstid på två veckor. Det kan innebära att asylsökande ensamkommande barn som inte har tillgång till ID-handlingar under dessa veckor väljer att resa in i landet.

Läs mer om ID-kontrollerna

88 procent fick asyl 2015

Av de asylärenden som behandlades under 2015 fick 88 procent av de ensamkommande barnen asyl. Dessa siffror gäller för barn och ungdomar som fått sina ansökningar prövade i Sverige. Beräkningarna inkluderar inte ärenden som avskrivits eller som omfattas av Dublinförordningen.

Hur många av de ensamkommande barnen som får uppehållstillstånd har varierat de senaste åren, mellan 64 procent 2012 till 75 procent 2014 och 88 procent 2015.5. Den höga beviljandegraden för 2015 beror på att de allra flesta ärendena som hanterades då var för barn från Afghanistan, Eritrea och Somalia – länder som i hög grad bedöms utgöra stora säkerhetsrisker för barnen. Av de afghanska barnen bedömdes de allra flesta ha asylskäl och 90 procent beviljades asyl. Av de barn som kom ensamma från Eritrea fick samtliga asyl, medan 80 procent av de somaliska barnen fick asyl.6

2015 beviljades ungefär 3 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Detta betyder att de allra flesta barn som kom till Sverige som asylsökande under 2015 året fortfarande väntar på ett beslut.7

Åldersbestämning av ensamkommande barn

Alla ensamkommande barns ålder utreds av Migrationsverket under asylprocessen, dels genom intervjuer och dokumentation från hemlandet. Sedan årsskiftet används också medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn som komplement. Detta innebär att en läkare gör en handleds- eller tandröntgen. Det går inte att överklaga Migrationsverkets åldersbestämning, men om man överklagar beslutet i sitt asylärende kan man lägga in klagomål på åldersbedömningen.8 Av de barn som ansökte om asyl 2015 bedömdes de allra flesta vara i åldrarna 13-17 år. Vissa av barnen som kommer är dock så små som 2-3 år.

Barn har särskilda rättigheter

Sverige har skrivit på FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) som säger att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Den säger också att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, oavsett till exempel religion, kön eller medborgarskap. Alla barn som vistas i Sverige har alltså samma rättigheter till bostad, sjukvård och skolgång. Barnkonventionen säger också att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Ensamkommande barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Konventionen säger att ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.9

I början av 2014 trädde en ny Dublinförordning i kraft. Den innebär bland annat att varje barn kan få ett offentligt biträde vid handläggningen. På så sätt blir det lättare för ett barn att överklaga sitt beslut, och det finns även förbättringar som gör att det blir enklare att återförenas med sina familjemedlemmar. Sedan ändringen av Dublinförordningen kan beslut om överföring av ensamkommande barn endast ske om barnet fått ett laga kraft beslut i ett annat land. Finns inget sådant beslut från tidigare asylansökningar så prövas barnets ärende i Sverige. Det betyder att ytterst få barn omfattas av Dublinförordningen och att ännu färre faktiskt påverkas av den.10

Kommunerna ansvariga för mottagandet

I Sverige ansvarar kommunerna för mottagandet av de ensamkommande barnen. När ensamkommande barn ansöker om asyl anvisar Migrationsverket en kommun att ansvara för barnets boende och omsorg. Migrationsverket fick den 28 januari 2016 i uppdrag av regeringen att utarbeta en ny anvisningsmodell för ensamkommande barn och unga. Modellen, som infördes den 1 april,  omfattar alla Sveriges kommuner och ska säkerställa att fördelningen av barnen på sikt blir jämnare. Andelarna har beslutats av Migrationsverket i samråd med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).11

Google spreadsheet

Barnet placeras i en kommun men finns med i Migrationsverkets mottagningssystem tills uppehållstillstånd beviljats. Under 2015 var antalet kommunmottagna ensamkommande barn ungefär 3 800.12 Alla ensamkommande barn har rätt att företrädas av en god man, som träder in i vårdnadshavarens ställe. Den gode mannen har rätten och skyldigheten att bestämma i alla frågor som handlar om barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden verket prövar barnets ansökan om asyl. Det ligger också på den gode mannen att stödja barnet i att leta efter anhöriga.13

Ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd skrivs ut från mottagningssystemet och räknas istället som kommunmottagna i den anvisade kommunen.14 Migrationsverket ansvarar för att handlägga frågor som berör ekonomiskt bistånd till barnen, samt för att sköta kommunernas ersättningar enligt ersättningsförordningen. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att det finns möjligheter och resurser för kommunerna att ta emot barnen, sedan förhandlar länsstyrelsen med kommunerna om antalet platser. Kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot asylsökande barn och ungdomar har rätt till statlig ersättning på 500 000 kronor per kalenderår.15 16 17