Ensamkommande barn

Senast ändrad 18 April 2018

Under 2015 ansökte fler ensamkommande barn än någonsin asyl i Sverige. Sedan årsskiftet 2015/2016 har dock antalet minskat kraftigt, framförallt beroende på de inre gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige och EUs migrationsöverenskommelse med Turkiet. När barn och ungdomar under 18 år kommer ensamma till Sverige och söker asyl skyddas de av FN:s konvention för barns rättigheter. De behandlas också särskilt i relation till Dublinförordningen.

2017 ansökte 1 336 ensamkommande barn om asyl och 2016 ansökte 2 199 1 Det är att jämföra med 35 369 ensamkommande barn som sökte asyl 2015.2 Av de ensamkommande barn som sökte asyl 2017 var 222 från Afghanistan, året innan var nästan en tredjedel från Afghanistan (665 personer). Den näst största gruppen 2017 om 159 barn kom från Somalia, följt av Syrien, Eritrea, Irak och Marocko. De allra flesta är pojkar (1 043) mellan 13-17 år. Antalet flickor var för motsvarande åldersspann var 293.3

Av det totala antalet asylsökande 2017 var dryga 5 procent ensamkommande barn och ungdomar, jämfört med 7 procent 2016, 22 procent 2015 och 8 procent 2014.4 5

Google spreadsheet

Kraftig minskning sedan 2015

Antalet asylsökande ensamkommande barn har minskat kraftigt sedan 2015. I oktober, november och december 2016 fick Migrationsverket sammanlagt in bara 349 ansökningar från ensamkommande barn, jämfört med 21 364 fjärde kvartalet 2015.6 7 Och 2017 kom ännu färre.8 Anledningen till minskningen har dels att göra med de inre gränskontrollerna i norra EU, dels med den stärkta bevakningen vid EU:s yttre gränser som möjliggjorts genom EU:s överenskommelse med Turkiet.
Google spreadsheet

Läs mer om ID-kontrollerna
Läs mer om Sverige inre gränskontroller och bevakningen av EU:s yttre gräns
Läs mer om EU:s överenskommelse med Turkiet

88 procent fick asyl 2015 och 86 procent 2016

Av de asylärenden som behandlades under 2015 fick 88 procent av de ensamkommande barnen asyl. Dessa siffror gäller för barn och ungdomar som fått sina ansökningar prövade i Sverige. Beräkningarna inkluderar inte ärenden som avskrivits eller som omfattas av Dublinförordningen.

Hur många av de ensamkommande barnen som får uppehållstillstånd har varierat de senaste åren. 2012 fick 64 procent bifall, 2014 fick 75 procent, 2015 88 procent och 2016 86 procent.9. Den höga beviljandegraden för 2015 och 2016 beror på att de allra flesta ärendena som hanterades då var för barn från Afghanistan, Eritrea och Somalia – länder som i hög grad bedöms för osäkra för barnen att återvända till.

Av de afghanska barnen som sökte asyl 2016 bedömdes de allra flesta ha asylskäl och 78 procent beviljades asyl. Av de barn som kom ensamma från Eritrea fick samtliga asyl, 87 procent av de ensamkommande barnen från Etiopien fick asyl, 81 procent av de somaliska barnen fick asyl och 16 procent av de marockanska barnen fick asyl.10

Läs mer om varför afghanska barn flyr
Läs mer om varför barn flyr ensamma från Eritrea

Sammanfattningsvis var antalet inkomna ansökningar om asyl från ensamkommande barn 35 369 under år 2015 respektive 2 199 under år 2016. Under år 2015 avgjordes 4 660 asylärenden för ensamkommande barn och under 2016 avgjordes 9 491 asylärenden. Under år 2015 beviljades ungefär 3 000 ensamkommande barn asyl i Sverige respektive 6 853 år 2016. Detta betyder att de allra flesta barn som kom till Sverige som asylsökande under 2015 året fortfarande väntar på ett beslut.11 12 13 14

Åldersbestämning av ensamkommande barn

Alla ensamkommande barns ålder utreds av Migrationsverket under asylprocessen, dels genom intervjuer, dels genom dokumentation från hemlandet (när sådan finns). Sedan årsskiftet 2026/2017 används också medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn som komplement i denna bedömning. Detta innebär att en läkare gör en handleds- eller tandröntgen. Det går inte att överklaga Migrationsverkets åldersbestämning i dag, men en lagändring kan göra detta möjligt från och med 1 maj 2017,15 men om man överklagar beslutet i sitt asylärende kan man lägga in klagomål på åldersbedömningen. Av de barn som ansökte om asyl 2015 bedömdes de allra flesta vara i åldrarna 13-17 år. 16

Under 2016 avgjordes 9 500 fall för ensamkommande barn och ytterligare 4 600 fall där den asylsökande har varit ett ensamkommande barn under processen men räknades som vuxen vid beslutet. Under 2016 skrevs åldern upp i 3 400 fall, vilket är tusen fall fler än under 2015. Siffran motsvarar ungefär 10 procent av alla ensamkommande barn som kom till Sverige under 2015.

Ett asylsökande barn har rätt att bli informerad om möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning, men i en kvalitetsuppföljning som gjordes under 2016 fick inte det asylsökande barnet denna information i 81 procent av fallen. I kvalitetsuppföljningen framkom också att Migrationsverket inte har motiverat varför en uppskrivning av ålder har gjorts i 19 procent av fallen. Detta trots att det ska ingå i handläggarens tjänsteanteckningar. 17

Läs mer om åldersbedömningar

Barn har särskilda rättigheter

Sverige har skrivit på FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen. Den säger att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Den säger också att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, oavsett religion, kön, funktionsvariation eller medborgarskap. Alla barn som vistas i Sverige har alltså samma rättigheter till bostad, sjukvård och skolgång. Barnkonventionen säger också att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Ensamkommande barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Konventionen säger att ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.18

I början av 2014 trädde en ny Dublinförordning i kraft. Den innebär bland annat att varje barn kan få ett offentligt biträde vid handläggningen. På så sätt blir det lättare för ett barn att överklaga sitt beslut, och det finns även förbättringar som ska göra det enklare att återförenas med sina familjemedlemmar. Samtidigt begränsas denna möjlighet avsevärt i och med de tillfälliga ändringarna i Utlänningslagen som infördes i juli 2016 med retroaktiv verkan från och med november 2015. På grund av detta fick lagen hård kritik redan innan den infördes av bland andra Barnombudsmannen. I sitt remissvar beskrev de ändringarna i lagen som “barnfientliga och står i bjärt kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen”. 19

Sedan ändringen av Dublinförordningen kan beslut om överföring av ensamkommande barn endast ske om barnet fått ett laga kraft beslut i ett annat land. Finns inget sådant beslut från tidigare asylansökningar så prövas barnets ärende i Sverige. Det betyder att ytterst få barn omfattas av Dublinförordningen och att ännu färre faktiskt påverkas av den.20

Läs mer om Dublinförordningen

Kommunerna ansvariga för mottagandet

I Sverige ansvarar kommunerna för mottagandet av de ensamkommande barnen. När ensamkommande barn ansöker om asyl anvisar Migrationsverket en kommun att ansvara för barnets boende och omsorg. Migrationsverket fick den 28 januari 2016 i uppdrag av regeringen att utarbeta en ny anvisningsmodell för ensamkommande barn och unga. Modellen, som infördes den 1 april 2016, omfattar alla Sveriges kommuner och ska säkerställa att fördelningen av barnen på sikt blir jämnare. Andelarna har beslutats av Migrationsverket i samråd med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).21

Google spreadsheet

Barnet placeras i en kommun men finns med i Migrationsverkets mottagningssystem tills uppehållstillstånd beviljats. Under 2015 var antalet kommunmottagna ensamkommande barn ungefär 3 800.22 Alla ensamkommande barn har rätt att företrädas av en god man, som träder in i vårdnadshavarens ställe. Den gode mannen har rätten och skyldigheten att bestämma i alla frågor som handlar om barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden verket prövar barnets ansökan om asyl. Det ligger också på den gode mannen att stödja barnet i att leta efter anhöriga.23

Ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd skrivs ut från mottagningssystemet och räknas istället som kommunmottagna i den anvisade kommunen.24 Migrationsverket ansvarar för att handlägga frågor som berör ekonomiskt bistånd till barnen, samt för att sköta kommunernas ersättningar enligt ersättningsförordningen. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att det finns möjligheter och resurser för kommunerna att ta emot barnen, sedan förhandlar länsstyrelsen med kommunerna om antalet platser. Kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot asylsökande barn och ungdomar har rätt till statlig ersättning på 500 000 kronor per kalenderår.25 26 27

 

 1. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl, 2016 och 2017
 2. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl, 2015
 3. Migrationsverket, Asylsökande i Sverige 2000-2017
 4. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl, 2000-2017
 5. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2014
 6. Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2016
 7. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl, 2015
 8. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2000-2017
 9. Migrationsverket: Översikt och statistik från tidigare år
 10. Migrationsverket, Avgjorda asylärenden 2016
 11. Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2015
 12. Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2016
 13. Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 2015
 14. Migrationsverket, Avgjorda asylärenden 2016
 15. Regeringen: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
 16. Migrationsverket, Såhär fungerar det att söka asyl – till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare
 17. Migrationsverket: Årsredovisning 2016 (Sida 70)
 18. UN Convention on the Rights of the Child
 19. Barnombudsmannen: Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
 20. Riksdagen, Faktapromemoria 2013/14:FPM103 Ändring av Dublinförordningen
 21. Länsstyrelsen, “Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april
 22. Migrationsverket; Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015
 23. Migrationsverket; “Gode mannens roll
 24. Migrationsverket, Olika myndigheters ansvar
 25. Migrationsverket: Ersättning för ensamkommande asylsökande barn
 26. Migrationsverket: Vanliga begrepp
 27. Länsstyrelserna: Ensamkommande barn