Internflyktingar

Senast ändrad 8 May 2018

Vem är internflykting?

Internflykting är den som är på flykt från sitt hem men fortfarande befinner sig i sitt hemland, vilket kan jämföras med en flykting som har lämnat sitt hemland och befinner sig i ett annat land. Ibland ligger det egna hemlandets myndigheter bakom den konflikt eller förföljelse som tvingar människor på flykt. Internflyktingar är därför en extra sårbar grupp enligt UNHCR.1

De som tvingas fly sina hem för att skydda sitt liv och hälsa börjar oftast med att flytta inom hemlandet. Ibland leder detta till att personer även lämnar hemlandet vilket leder till internationella flykting- och migrationsströmmar. Den som inte kan lämna sitt hemland är internflykting. Av de drygt 65 miljoner människor som just nu är på flykt i världen befinner sig cirka 40 miljoner på flykt inom sina hemländer.2 Ungefär två av tre människor på flykt är alltså internflyktingar.

Enligt FN:s riktlinjer är en internflykting:
Den som på grund av konflikt, kränkningar av mänskliga rättigheter och andra traumatiska händelser har flytt sitt hem men fortfarande befinner sig i sitt hemland

Vanligaste orsakerna till internflykt

De två vanligaste orsakerna till internflykt är konflikter och naturkatastrofer. Enligt den senaste årsrapporten om antalen internflyktingar registrerades 31,1 miljoner nya internflyktingar under 2016. Det innebär att en person varje sekund flydde inom sitt hemland under 2016.3

En överväldigande majoritet av de nya internflyktingarna under 2016 flydde sina hem på grund av naturkatastrofer. Detta berodde på relativt få naturkatastrofer men i högbefolkade områden. Kina hade 2016 flest antal internflyktingar på grund av klimatskäl. Flest antal internflyktingar på grund av konflikter i hemlandet under 2016 fanns i Colombia som också stod för det högsta antalet internflyktingar under 2016. Mellan 2008 och 2016 var totalt 40 miljoner människor på flykt inom sina hemländer på grund av konflikter, vilket är nästan dubbelt så många än de som lämnade hemlandet under samma tidsperiod av samma skäl.

Google spreadsheet

Källa: IDMC, Global Report on Internal Displacement 2017

Vid konfliktrelaterad internflykt är det säkerhetssituationen som avgör om det är möjligt att återvända hem, ta sig till en annan del av hemlandet eller fly och därefter söka asyl i ett annat land. Flykten kan därför bli permanent eller långvarig beroende på konfliktens längd och kan ske utanför hemlandets gränser. Klimatrelaterad internflykt är oftast inte permanent utan människorna återvänder till sina hem när katastrofen är över.

Läs mer om klimatflyktingar här.

Google spreadsheet

Källa: IDMC, Global Report on Internal Displacement 2017

Internflyktingars skydd och rättigheter

För 20 år sedan antog FN:s generalförsamling riktlinjer eftersom internflyktingar hade beskrivits som ”ett av de mest tragiska fenomenen av den moderna världen”. Riktlinjerna utgörs av trettio principer om internflyktingars rättigheter för att öka deras skydd.

Läs mer om internflyktingars skydd och rättigheter här.

  1. UNHCR, Internally Displaced Persons, nedladdad 29 mars 2018
  2. UNHCR, Global Trends in Forced Displacement in 2016
  3. UNHCR, Internally Displaced Persons, nedladdad 29 mars 2018