Nu ska kommunerna dela på ansvaret för nyanlända

Senast ändrad 22 April 2016

Den 1 mars 2016 trädde den lag i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot och hitta bostäder för de nyanlända personer som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen anvisar. Fördelningen ska ske efter proportionalitetsprincipen, det vill säga att hänsyn tas till bland annat situationen på arbetsmarknaden, befolkningens storlek och hur många nyanlända personer som redan bor i kommunen.

Den 26 november 2015 föreslog regeringen (S och Mp) i sin proposition Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända att alla Sveriges kommuner ska vara skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Lagen är en del av överenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingsituationen. Den 1 mars 2016 trädde lagen i kraft.1

Läs mer om Migrationsuppgörelsen

– I dag är mottagandet ojämnt födelat. Det är nödvändigt att alla kommuner tar ansvar för mottagandet av nyanlända i detta ansträngda läge, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en gemensam pressträff med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i november.

Lagen gäller för vissa nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt utlänningslagen (2005:716), samt dessa personers anhöriga.2 Syftet med lagen är att alla kommuner ska ta sitt ansvar för mottagandet av nyanlända, men även att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Lagen omfattar kvotflyktingar och nyanlända som är registrerade och boende vid Migrationsverkets anläggningsboenden. Detta innebär att nyanlända som har bosatt sig på egen hand kommer att omfattas av anvisningar först när kommunerna bedöms ha förutsättningar för detta.

Fördelningen ska ta hänsyn till kommunens förutsättningar

Lagen innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen, vilken regeringen bedömer är godtagbar i och med att man vid fördelningen mellan kommuner tar hänsyn till en rad olika faktorer enligt proportionalitetsprincipen.3 Dessa är:

  • Kommunens arbetsmarknadsförutsättningar
  • Kommunens befolkningsstorlek
  • Kommunens sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn
  • Hur många asylsökande som vistas i kommunen
Google spreadsheet

Migrationsverket anvisande myndighet från och med 2017

Från och med den 1 januari 2017 kommer Migrationsverket bli ansvarig för att besluta om anvisningar till kommunerna. För 2016 gäller övergångsregler som innebär att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen delar på ansvaret.

För 2017 och framåt kommer regeringen utifrån Migrationsverkets prognos att besluta om antalet som ska omfattas av anvisningar under det kommande året. Länsstyrelserna kommer sedan att fastställa antalet som ska omfattas av anvisningar till kommuner inom respektive län (kommuntalen). Antalet, länstalen och kommuntalen kommer att fastställas i förväg för ett år i taget. Genom att kommunerna får besked om kommuntal för kommande år i förväg har de möjlighet att planera för mottagandet. Från det att ett beslut om anvisning är fattat kommer kommunen ha två månader på sig att hitta en bostad för den nyanlände.

Ändring i förordningen om kommunernas ersättningar

Regeringen har även beslutat om ändringar i ersättningsförordningen som innebär att en kommun har rätt till ersättning för hyreskostnader som uppstår från det att en bostad har anmälts tillgänglig till dess att en nyanländ flyttar in. I och med den nya lagen anpassas även bestämmelserna om grundersättning så att alla kommuner ges rätt till grundersättning på 221 500 kronor under 2016.3

  1.  Regeringens proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
  2.  Utlänningslagen 2015:716
  3.  Regeringens proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
  4.  Regeringens proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända