Nyhetsarkivet

Publicerad 11 June 2014

Invandringen till Sverige ökade 2013

Invandringen till Sverige ökade år 2013. Detta är ett resultat av att fler människor från Syrien och Somalia sökte sig till Sverige på grund av oroligheter i hemländerna samt en ökad anhöriginvandring. Den största gruppen invandrare, 18 %, var återinvandrade svenskar. Folkökningen mellan år 2012 och 2013 var den största som uppmätts antalsmässigt mellan två […]

Publicerad 12 December 2013

SFI-utredning betonar valfrihet och flexibilitet

Den 31 oktober presenterades resultatet av den SFI-utredning som påbörjades 2011. Betänkandet som lades fram innehöll bland annat förslag om en SFI-peng och en mer sammanhållen svenskundervisning och hade ett tydligt fokus på valfrihet, flexibilitet och individuell anpassning. År 2011 tillsatte Regeringen en utredning i syfte att uppnå ökad flexibilitet, individuell anpassning och valfrihet inom […]

Publicerad 25 October 2013

Färre studenter från tredje land i Sverige

Höstterminen 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter för så kallade freemover-studenter, de som ordnar sina studier på egen hand och kommer från länder utanför EU/EES-regionen. Detta har lett till att antalet studenter från tredjeland minskat och inverkat på mångfalden vid svenska universitet. Höstterminen 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter för så kallade freemover-studenter, som kommer […]

Publicerad 7 October 2013

Fler flyktingar till följd av våldet i Syrien

Konflikten i Syrien har lett till att antalet syriska medborgare som ansökt om asyl i Sverige har ökat de senaste två åren. Med hänsyn till denna utveckling har Migrationsverket tagit ett rättsligt ställningstagande som innebär att alla syrier som söker asyl i Sverige i regel ska beviljas permanent uppehållstillstånd. 44 000 människor sökte asyl i […]

Publicerad 7 May 2013

Ensamkommande barn och ungdomar

På grund av brist på permanenta boendeplatser i kommuner runt om i landet har nu Regeringen lagt ett förslag som innebär att Migrationsverket ska ha tillåtelse att placera ut ensamkommande barn till kommuner för permanent boende trots att kommunen i fråga inte har överenskommelse om boende med verket. Sverige är det land i Europa som […]

Publicerad 30 April 2013

Medborgarskapet och integrationen

Medborgarskapsutredningen (SOU 2013:29) är klar och föreslår bland annat att medborgarskapsceremonier ska anordnas av alla kommuner runt om i Sverige, att barn som är födda i Sverige ska bli medborgare direkt och att en Språkbonus införs, vilket gör att man kan bli svensk medborgare ett år tidigare om man lärt sig svenska upp till en […]

Publicerad 26 March 2013

Anhöriginvandring 2012

30 862 personer anhöriginvandrade till Sverige år 2012 och av dessa utgjorde ungefär 62% nyetablerade anknytningar, en ökning med 7% jämfört med 2011. Flest anhöriginvandrare kom från Somalia, följt av Thailand. 30 862 personer anhöriginvandrade till Sverige år 2012 och av dessa utgjorde ungefär 62% nyetablerade anknytningar, en ökning med 7% jämfört med 2011. Nyetablerade […]

Publicerad 6 December 2012

Starkt samband mellan tid till insats och sannolikheten att vara sysselsatt

Utan tidiga riktade insatser löper utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare hög risk att hamna utanför arbetsmarknaden. Det finns ett tydligt samband mellan tid till insats och sannolikheten att vara sysselsatt fem år efter invandring. Ju senare en anländande får ta del av etableringsinsatser desto lägre är sannolikheten att den kommer in på arbetsmarknaden. Diagrammet nedan […]

Publicerad 18 September 2012

Ökad sysselsättning sjätte kvartalet i rad

För sjätte kvartalet i rad ökade antalet sysselsatta bland utrikesfödda. En ökning på 40 000 personer andra kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, ökade med 1,7 procentenheter. Antalet sysselsatta bland utrikes födda i åldern 15-74 år ökat med 40 000 personer. Andra kvartalet 2012 var antalet […]

Publicerad 16 August 2012

Ökad invandring från Syrien och Afghanistan

Antalet personer som invandrat från Syrien och Afghanistan har ökat jämfört med 2011. Detta beror på oroligheterna som skett i dessa länder. Stora invandringsländer som Irak och Somalia har istället minskat. Ny befolkningsstatistik för de första 6 månaderna under 2012 visar att det invandrade 45 270 personer till Sverige, vilket är lite mer än under […]