Fortsatt minskning av antalet asylsökande till Sverige

Senast ändrad 9 June 2016

Antalet asylsökande till Sverige har minskat kraftigt under våren jämfört med de två senaste åren. Möjligheterna att ta sig igenom Europa har minskat som en följd av de kontrollåtgärder och åtstramningar som införts i Europa. Samtidigt har antalet beviljade asylärenden ökat i Sverige medan andelen beviljade asylärenden sjunkit jämfört med samma period 2015 och 2014.

Antalet asylsökande sjunker

Från att i januari ha legat på samma nivå som under 2014 och 2015 har antalet asylsökande minskat under våren. Detta är ett trendbrott jämfört med tidigare år där vi istället sett en kraftig ökning under maj månad. Mellan januari och maj har antalet asylsökande nästan halverats. Under maj månad 2016 ansökte endast 2 121 personer, jämfört med 5 376 personer (2015) och 6 019 personer (2014).1 De sjunkande siffrorna avspeglar hur möjligheterna att ta sig genom Europa och Sverige har minskat. “Det är en kedja av kontrollåtgärder och åtstramningar i Europa som ligger bakom nedgången”, förklarar Christina Eklöf, expert på Migrationsverkets omvärldsenhet.2 

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 20162015, 2014

Antalet beviljade asylärenden stiger

Antalet asylsökande har minskat under våren medan antalet beviljade asylärenden har ökat jämfört med tidigare år.3 Denna ökning beror främst på den ökade behandlingen av ärenden tillhörande det stora antalet människor som har sökt asyl i Sverige under de senaste två åren. Migrationsverkets åtgärder för att snabbare behandla asylärenden har givit resultat och vi ser att fler asylärenden avgörs varje månad.4  Detta innebär dock inte att andelen som får sin asylansökan beviljad har ökat utan endast att fler människor får ett beslut i sitt asylärende än förut. Den absolut största gruppen personer som får sin asylansökan beviljad kommer från Syrien, därefter följer personer från Eritrea och statslösa.5 

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 201620152014

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 2016

*Asylansökningar som ska övertas av annan stat inom ramen för Dublinförordningen samt övriga ansökningar Migrationsverket ej prövat i sak (t ex avskrivna ansökningar) är ej inkluderade i statistiken .

Andelen beviljade asylärenden har sjunkit

Även då antalet beviljade asylärenden har ökat, ligger andelen beviljade asylansökningar (dvs. beviljandegraden) på liknande nivå jämfört med tidigare år. Beviljandegraden mellan januari och maj låg på 71 procent, en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015 och 7 procentenheter 2014. I tidsserien nedan ser vi den procentuella beviljandegraden månadsvis för asylansökningar de senaste tre åren.6

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 2016, 2015, 2014

*Asylansökningar som ska övertas av annan stat inom ramen för Dublinförordningen samt övriga ansökningar Migrationsverket ej prövat i sak (t ex avskrivna ansökningar) är ej inkluderade i statistiken .