Arbetstillstånden ökar 2012

Senast ändrad 10 April 2012

Under helåret 2011 beviljade Migrationsverket 14 722 arbetstillstånd för utländska medborgare. I summan inkluderas ansökningar från personer i utlandet, personer som fått avslag på sin asylansökan, som studerar i Sverige eller vistas i landet med visum.

Den 15 december 2008 trädde nya regler i kraft som gör det möjligt för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från tredje land om vissa grundläggande villkor, som till exempel anställningsvillkor, är uppfyllda.

Under första kvartalet (jan-mars) 2012 har 3 833 arbetstagare från länder utanför EU beviljats arbetstillstånd, en ökning med nästan 20 procent från förra året. Den vanligaste yrkeskategorin är dataspecialister, och de vanligaste ursprungsländerna är Indien och Kina.

OECD genomförde 2011 en större undersökning av de svenska reglerna för arbetskraftsinvandring, läs den här.

Källa: Migrationsverket: “Fortsatt fler asylsökande och arbetskraftsinvandrare”,
jämförelse 2012 och 2011, samt Beviljade arbetstillstånd helåret 2011