Asylsökande

Senast ändrad 18 April 2012

Hur många som söker asyl i Sverige och varifrån de kommer beror mycket på var i världen det är konflikter och oroligheter. Det vanligaste ursprungslandet för asylsökande 2011 var Afghanistan, vilket också var den största enskilda grupp som beviljades asyl.

ursprungsland asylsökande

Antalet asylsökande 2011 var 29 648 personer, vilket är en minskning med 2171 personer jämfört med 2010. Totalt beviljades 10363 asylsökande permanent uppehållstillstånd, vilket inkluderar personer som sökt asyl föregående år men inte kvotflyktingar.

Asylsökande kan få uppehållstillstånd på tre grunder:

  • flyktingar
  • skyddsbehövande, vilket innebär en person som löper risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt
  • synnerligen ömmande omständigheter, till exempel svår sjukdom.

Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Referenser: