Befolkning

Demografi-shutterstock_

Sverige står inför en demografisk utmaning då andelen äldre i befolkningen stadigt ökar. Svaret på utmaningen kan delvis mötas genom invandring. Den utrikes födda befolkningen skiljer sig från den inrikesfödda vad gäller till exempel åldersammansättningen, då fler av de utrikesfödda är i förvärvsarbetande ålder. Under den här rubriken kan du även läsa om befolkningstillväxt, utbildningsnivåer och födelseland.

Invandring och åldrande befolkning

Utan invandring skulle prognosen för befolkningsutveckling kommande decennier visa på en minskande befolkning i så gott som samtliga västländer. Med enstaka undantag föds det i varje land i väst sedan decennier tillbaka färre barn än vad som behövs för att långsiktigt upprätthålla befolkningsstorleken utan nettoinvandring.

Läs Joakim Ruists forskningssammanfattning
Google spreadsheet

Vanligaste födelselandet är Finland

2014 bodde över 150 000 människor födda i Finland i Sverige. Den näst största gruppen utrikesfödda, ungefär 130 000 personer, kommer från Irak. Ungefär 50 procent av den utrikesfödda befolkningen i Sverige är född i ett annat europeiskt land.

Läs mer här