Utrikes föddas demografi

Senast ändrad 21 February 2019

2017 passerades Finland av Syrien som det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige. Utrikes födda har generellt sett en yngre befolkningsstruktur än inrikes födda. Därför bidrar de till att föryngra befolkningen. Bland de utrikes födda som bor i Sverige idag är könsfördelningen i princip lika bland könen, men av de som invandrade 2017 var fler män än kvinnor. Generellt är andelen personer med en eftergymnasial utbildning är lika stor bland inrikes och utrikes födda i åldern 25–64 år.

Födelseland

Utrikes föddas befolkningssammansättning har förändrats över åren och olika länder har dominerat invandringen under olika årtionden. De senaste årens höga invandring av personer födda i Syrien medförde att Syrien passerade Finland som det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige 2017.

Google spreadsheet

Denna grupp motsvarade runt nio procent av den utrikes födda befolkningen. Den finska motsvarigheten är 8 procent. Finland har varit det vanligaste födelselandet sedan 1940-talet.1 Den utrikes födda befolkningen i Sverige utgjordes 2017 av drygt 1 877 000 personer, vilket är nästan 19 procent av befolkningen. Personer födda i Syrien, Finland, Irak och Polen utgör 25 procent av samtliga utrikes födda i Sverige.

Åldersstruktur

Åldersstrukturen i Sverige har förändrats mycket sedan början av 1900-talet. Idag lever vi längre och föder färre barn än för 100 år sedan. Andelen barn under tio år har nästan halverats medan andelen av befolkningen som är över 65 år har fördubblats. De vanligaste åldrarna bland utrikes födda i Sverige är personer mellan 25 och 44 år. Tillsammans motsvarar denna grupp cirka 40 procent av den utrikes födda befolkningen. Utrikes födda har generellt en yngre befolkningsstruktur än inrikes födda, varför invandringen totalt sett har en föryngrande effekt på befolkningen.2

Åldersstrukturen bland utrikes födda skiljer sig åt mellan olika grupper beroende på födelseland och invandringsår. När man tittar på åldersstrukturen för de tre vanligaste födelseländerna bland utrikes födda går det att urskilja klara skillnader mellan grupperna. Över hälften av alla finskfödda är äldre än 65 år och 75 procent utgörs av personer äldre än 55 år. Bland personer födda i Irak och Syrien är åldersstrukturen betydligt yngre där mer än 60 procent av personer födda i Syrien är yngre än 34 år.

Google spreadsheet

Källa: SCB Statistikdatabas: Folkmängd efter region, ålder, kön, födelseregion och år

Könsfördelning

Den 31 december 2017 var antalet utrikes födda 1 877 050. I denna grupp var det ungefär lika många män som kvinnor.3 År 2017 invandrade och folkbokfördes 144 489 personer till Sverige. Av dessa var 54 procent män och 46 procent kvinnor. 4 Könsfördelningen bland de utrikes födda ser olika ut. Av de asylsökande som kom till Sverige under 2018 var cirka 40 procent kvinnor, detta jämfört med 29 procent 2015. Av de syrier som sökte asyl i Sverige 2018 var 51 procent kvinnor jämfört med 36 procent under 2015.5 Fördelningen av asylsökanden utifrån kön i Europa visar att fler män än kvinnor sökte asyl 2017, då kvinnor utgjorde en tredjedel av det totala antalet sökande.6

Bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare återfinns fler män än kvinnor men bland anhöriginvandrare är kvinnor vanligare än män. När flyktinginvandringen minskar och följs av en anhöriginvandring minskar därför överskottet av män.7

Utbildningsnivå

Andelen personer med en eftergymnasial utbildning är lika stor bland inrikes och utrikes födda i åldern 25–64 år. Även andelen högutbildade, personer med minst en treårig eftergymnasial utbildning, är lika stor. Det som skiljer gruppen utrikes födda jämfört med inrikes födda är att de har en större andel som har högst en förgymnasial utbildning, 20 procent jämfört med 9 procent.

Google spreadsheet

Källa: SCB: Lika stor andel med en eftergymnasial utbildning bland inrikes och utrikes födda.

Utbildningsnivån varierar med faktorer som exempelvis ursprungsland, invandringsår, invandringsskäl, kön och ålder. Kvinnor har en generellt högre utbildningsnivå än män, både bland inrikes och utrikes födda. Skillnaden mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå är dock något mindre bland utrikes födda.

Generellt sett har personer som har kommit till Sverige av flyktingskäl en lägre utbildningsnivå än personer som invandrat av arbetsmarknadsskäl eller för att studera. Framför allt är det en större andel av de som har kommit till Sverige av flyktingskäl som har högst en förgymnasial utbildning.8

Även utbildningsstrukturen i födelselandet har betydelse. Andelen högutbildade från Nordamerika och EU är större än personer födda i Afrika eller Asien, där en stor andel endast har förgymnasial utbildning. Det finns även stora skillnader inom olika regioner och inom länderna.9

Google spreadsheet

Källa: SCB: Utbildningsnivå efter födelseland och kön 2017, 25–64 år.