Åldersfördelning

Senast ändrad 31 January 2018

Utrikesfödda är i genomsnitt yngre än den inrikesfödda befolkningen och de största åldersgrupperna bland invandrare är i arbetsför ålder.

De största åldersgrupperna bland utrikesfödda personer är 25–34 och 35–44 år. Tillsammans motsvarar dessa grupper mer än 40 procent av den utrikesfödda befolkningen i Sverige. Ungefär 15 procent av de utrikesfödda är över 65 år och av dem är 31 procent från Finland. För hela Sveriges befolkning är samma siffra närmare 20 procent.1

Google spreadsheet

Källa: SCB: Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000 – 2016

Utrikesfödda bidrar till en föryngring av befolkningen

Åldersstrukturen i Sverige har förändrats mycket sedan början av 1900-talet, idag lever vi längre och föder färre barn än för 100 år sedan. Andelen barn under tio år har nästan halverats medan andelen av befolkningen som är över 65 år har fördubblats.2 Utrikesfödda har generellt en yngre befolkningsstruktur än inrikesfödda, invandringen har därför en föryngrande effekt på befolkningen totalt sett.3

Skillnad i åldersstruktur mellan olika grupper utrikesfödda

Åldersstrukturen bland utrikesfödda skiljer sig åt mellan olika grupper beroende på födelseland och invandringsår. När man tittar på åldersstruktur för de tre vanligaste födelseländerna bland utrikesfödda går det att ursklija klara skillnader mellan grupperna. Nästan hälften av alla finskfödda är äldre än 65 år och mer än 70 procent utgörs av personer äldre än 55 år. Bland personer födda i Irak och Syrien är åldersstrukturen betydligt yngre där nästan 60 procent av personer födda i Syrien är yngre än 34 år och för personer födda i Irak ligger siffran på nästan 50 procent.4

Google spreadsheet

Källa: SCB: Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000 – 2016

Sedan sommaren 2015 har många afghanska medborgare invandrat till Sverige. Under året kom 41 564 personer vilket gjorde Afghanistan till det näst vanligaste härkomstlandet bland svenska asylsökande. Deras åldersstruktur är speciellt låg eftersom en stor del av gruppen är ensamkommande barn. Nästan 60 procent av männen och 40 procent av kvinnorna var under 25 år gamla.5