Befolkningstillväxt

Senast ändrad 27 September 2016

Utan invandring hade Sveriges totala befolkning minskat de senaste årtiondena. Sverige är och kommer framöver att vara beroende av invandring för att upprätthålla befolkningstillväxten.

Sverige är ett av de länder som föder flest barn i EU per kvinna, endast Frankrike och Irland föder fler barn per kvinna.1 För att upprätthålla befolkningsstorleken krävs att varje kvinna föder 2,1 barn. Mellan 1999 och 2015 ökade antalet födda barn per kvinna från 1,5 till 1,85. 2 Trots att fler barn föds per kvinna varje år är Sverige, och kommer framöver att vara, beroende av invandring som den största bidragande faktorn till befolkningstillväxten.3

Barnafödandet ökar med invandringen

Antalet födda barn i Sverige förväntas öka varje år fram till 2023. Den största orsaken till denna ökning beror på en förväntad hög invandring från länder utanför Europa med lägre utvecklingsnivå de närmaste åren. Statistiska centralbyråns (SCB) antagande om ökat barnfödande beror främst på att denna grupp historiskt sett har haft ett relativt högt barnafödande i Sverige.4

Från utvandrarland till invandrarland

Migration har påverkat Sveriges befolkning på olika sätt genom historien. SCB har registrerat både invandring och utvandring sedan år 1875. Vid den tiden upplevde Sverige en nettoutvandring, särskilt på 1880 och 1890-talet då upp emot 50 000 personer lämnade Sverige varje år. Dock växte Sveriges befolkning eftersom födelseöverskottet, alltså skillnaden mellan antal födda och döda per år, var stort. Nettoinvandringen har därefter stigit och har varit den största bidragande faktorn befolkningstillväxten de senaste decennierna.5

Google spreadsheet

Källa: SCB: Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2015

Läs mer om invandring genom Sveriges historia

Invandring fortsätter att bidra till befolkningstillväxten

Födelseöverskottet och nettomigrationen beräknas vara fortsatt positiv. Till skillnad från tidigare prognoser förväntar SCB nu att Sverige kommer fortsätta uppleva ett födelseöverskott under perioden 2016-2060. Nettomigrationen de närmaste åren förväntas ligga på en hög nivå där det varje år invandrar i genomsnitt runt 115 000 fler än det utvandrar. Fram till 2040 förväntas migrationen bidra mest till folkökningen följt av födelseöverskottet. 6 7

Google spreadsheet

Källa: SCB: Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, invandrare, utvandrare, nettomigration, folkökning samt folkmängd. Prognosår 2016 – 2110

Sveriges befolkning växer med antalet utrikesfödda

År 2017 beräknas Sveriges befolkning överstiga 10 miljoner och befolkningen förväntas öka varje år under hela perioden 2016–2060, dessa prognoser är dock förknippade med viss osäkerhet. Antalet utrikesfödda förväntas öka mer än tidigare de närmaste åren. Om 10 år förväntas den utrikesfödda befolkningen ha stigit från 1,7 miljoner till 2,5 miljoner. År 2060 beräknas Sveriges befolkning överstiga 13 miljoner där ca 22 procent är födda utomlands. Andelen utrikesfödda kommer också att öka i de mest förvärvsaktiva åldrarna och kommer att utgöra 29 procent av befolkningen om 10 år, jämfört med dagens 22 procent.8

Google spreadsheet

Källa: SCB: Sveriges framtida befolkning 2016–2060