Religionstillhörighet

Senast ändrad 12 July 2016

I de ursprungsländer varifrån flest antal personer invandrar till Sverige finns de flesta stora religioner brett representerade. Sedan 1930-talet är det dock förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet eftersom det strider mot religionsfriheten, en orubblig rättighet i svensk grundlag. Hur många personer som ansluter sig till de respektive religionerna finns det därför inget tydligt mått på.

Dock rapporteras antalet medlemmar och registrerade deltagare i verksamheter inom de respektive religiösa samfunden till Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST. År 2014 var det totala antalet registrerade medlemmar och/eller deltagare i trossamfund i Sverige 761 584 personer. 1

Den 30 juni 2016 beslutade regeringen om att utreda det statliga stödet till trossamfunden. Utredningen ska föreslå ett nytt regelverk för förtydligade krav på demokratiska värderingar: “Det är vidare centralt att trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel.”2

Bland de tio vanligaste medborgarskapsländerna för beviljade uppehållstillstånd och uppehållsrätter år 2015 (exklusive Norden) finns de största världsreligionerna representerade. Kristendom är majoritetsreligion i ett (Tyskland), katolicism i ett (Polen) buddhism i ett (Thailand), islam i fem (Somalia, Syrien, Turkiet, Irak och Iran). Dock finns det betydande minoritetsreligioner i alla dessa länder, så det går inte att dra slutsatsen att samtliga invandrare med medborgarskap i dessa länder tillhör landets majoritetsreligion. Från Irak kommer till exempel en betydande andel kristna till Sverige, eftersom förtryck mot dessa förekommer.3