Religionsfrihet

Senast ändrad 29 April 2016

Att invandrare fritt ska kunna utöva sin religion i Sverige stöds, eller delvis stöds, av 63% av den svenska folket.

Religionsfriheten är reglerad i Regeringsformen som är en del av Sveriges grundlag. Den lyder: “frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.” I Sverige blev religionsfrihet lag 1951.

Religionsfriheten innebär att individen har rätt till att utöva sin religion, och att den rättigheten ska vara skyddad. 1

Alla i Sverige har rätt till att utöva sin religion

År 2011 hade stödet för invandrares religionsfrihet ökat till den klart högsta nivån, 27%, sedan den första mätningen år 1993. Att invandrare fritt ska kunna utöva sin religion i Sverige stöds, eller delvis stöds (2011), av 63% av den infödda befolkningen. År 2007 var stödet lägst, vilket enligt forskare, kunde bero på att religionsfrihet och yttrandefrihet i viss mån hade kommit att uppfattas som konkurrerande, samt på en negativ bild av islam. Den uppåtgående trenden sedan dess kan bero på de senaste årens debatt kring judiska och muslimska attribut och ceremonier. Tidigare år har svaret att invandrare inte ska kunna utöva sin religion fritt i Sverige legat på ungefär dubbla nivåer mot 2011-års frekvens på 13%. 2

Kommentar: Svarsalternativen ändrades år 2011 till att två var instämmande helt eller delvis och två var avvisande helt eller delvis. Risken för felaktiga slutsatser om förändring över tid har dock minimerats genom att endast svarsalternativet som är helt instämmande jämförs.