Befolkningsprognos för Sverige 2012-2060

Senast ändrad 25 May 2012

De senaste åren har invandringen varit den faktor som bidragit mest till befolkningsökningen och denna utveckling tros fortsätta den närmaste tiden. Vid 2020-talet antas befolkningsökningen till största del drivas av stora födelseöverskott.

Under 2011 passerade Sveriges befolkning 9,5 miljoner människor och enligt en ny befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån är vi 10 miljoner invånare i slutet av år 2018. De senaste åren har invandringen varit den faktor som bidragit mest till befolkningsökningen och denna utveckling tros fortsätta de närmaste åren. På 2020-talet antas befolkningsökningen till största del drivas av stora födelseöverskott, som ett resultat av att de stora nittiotalistkullarna är i de barnafödande åldrarna.

Rapporten visar en prognos för Sveriges befolkningsutveckling från år 2012 till 2060. Under prognosperioden antas befolkningen öka med 2,1 miljoner, ungefär 22 procent, till 11,6 miljoner. Det är en något lägre ökningstakt än den som Sverige haft de senaste 50 åren då befolkningen ökade med 25 procent. Prognosen bygger på antaganden om hur många barn som kommer att födas, hur stor invandringen respektive utvandringen kommer att vara, samt hur dödligheten utvecklas.

Invandringen antas bli större än utvandringen under hela prognosperioden. Nettomigrationen är som störst i början av prognosperioden, baserat på antaganden om en fortsatt stor invandring kommande år. Nettomigrationen beräknas uppgå till mellan 50 000 och 60 000 per år de närmaste åren. På sikt antas en nivå på omkring 17 000, vilket blir resultatet av en invandring på runt 85 000 och en utvandring på omkring 68 000.

Referenser