Nyhetsarkivet

Publicerad 8 April 2015

Behovet av boendeplatser för asylsökande ökar

Under 2014 sökte drygt 80 000 personer asyl i Sverige och enligt Migrationsverkets första prognos för 2015 kommer antalet asylsökande att stiga till omkring 90 000 personer under året. Sedan 2010 har antalet asylsökande i Sverige mer än fördubblats, enligt prognosen från Migrationsverket är huvudscenariot för 2015 omkring 90 000 asylsökande. Ett av Migrationsverkets uppdrag […]

Publicerad 31 March 2015

Färre uppehållstillstånd 2014

Ungefär 110 000 personer beviljades uppehållstillstånd i Sverige under 2014. Drygt 38% av dessa fick uppehållstillstånd som anhöriga, ungefär en tredjedel fick det av asylskäl, och cirka 14% av arbetsmarknadsskäl. Förra året beviljades över 110 000 personer uppehållstillstånd i Sverige, nästan 6 000 färre än 2013. Statistiken inkluderar samtliga kategorier av uppehållstillstånd och uppehållsrätter, bland […]

Publicerad 19 March 2015

Fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige

Under januari och februari i år har fler än 1000 asylansökningar från ensamkommande barn inkommit till Migrationsverket, nästan dubbelt så många som under samma period 2014. Totalt ansökte 7 049 ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige under 2014, en ökning med drygt 80% jämfört med 2013. Av dessa beviljades drygt 3 200 barn […]

Publicerad 11 June 2014

Invandringen till Sverige ökade 2013

Invandringen till Sverige ökade år 2013. Detta är ett resultat av att fler människor från Syrien och Somalia sökte sig till Sverige på grund av oroligheter i hemländerna samt en ökad anhöriginvandring. Den största gruppen invandrare, 18 %, var återinvandrade svenskar. Folkökningen mellan år 2012 och 2013 var den största som uppmätts antalsmässigt mellan två […]

Publicerad 12 December 2013

SFI-utredning betonar valfrihet och flexibilitet

Den 31 oktober presenterades resultatet av den SFI-utredning som påbörjades 2011. Betänkandet som lades fram innehöll bland annat förslag om en SFI-peng och en mer sammanhållen svenskundervisning och hade ett tydligt fokus på valfrihet, flexibilitet och individuell anpassning. År 2011 tillsatte Regeringen en utredning i syfte att uppnå ökad flexibilitet, individuell anpassning och valfrihet inom […]

Publicerad 25 October 2013

Färre studenter från tredje land i Sverige

Höstterminen 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter för så kallade freemover-studenter, de som ordnar sina studier på egen hand och kommer från länder utanför EU/EES-regionen. Detta har lett till att antalet studenter från tredjeland minskat och inverkat på mångfalden vid svenska universitet. Höstterminen 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter för så kallade freemover-studenter, som kommer […]

Publicerad 7 October 2013

Fler flyktingar till följd av våldet i Syrien

Konflikten i Syrien har lett till att antalet syriska medborgare som ansökt om asyl i Sverige har ökat de senaste två åren. Med hänsyn till denna utveckling har Migrationsverket tagit ett rättsligt ställningstagande som innebär att alla syrier som söker asyl i Sverige i regel ska beviljas permanent uppehållstillstånd. 44 000 människor sökte asyl i […]

Publicerad 7 May 2013

Ensamkommande barn och ungdomar

På grund av brist på permanenta boendeplatser i kommuner runt om i landet har nu Regeringen lagt ett förslag som innebär att Migrationsverket ska ha tillåtelse att placera ut ensamkommande barn till kommuner för permanent boende trots att kommunen i fråga inte har överenskommelse om boende med verket. Sverige är det land i Europa som […]

Publicerad 30 April 2013

Medborgarskapet och integrationen

Medborgarskapsutredningen (SOU 2013:29) är klar och föreslår bland annat att medborgarskapsceremonier ska anordnas av alla kommuner runt om i Sverige, att barn som är födda i Sverige ska bli medborgare direkt och att en Språkbonus införs, vilket gör att man kan bli svensk medborgare ett år tidigare om man lärt sig svenska upp till en […]

Publicerad 26 March 2013

Anhöriginvandring 2012

30 862 personer anhöriginvandrade till Sverige år 2012 och av dessa utgjorde ungefär 62% nyetablerade anknytningar, en ökning med 7% jämfört med 2011. Flest anhöriginvandrare kom från Somalia, följt av Thailand. 30 862 personer anhöriginvandrade till Sverige år 2012 och av dessa utgjorde ungefär 62% nyetablerade anknytningar, en ökning med 7% jämfört med 2011. Nyetablerade […]