Ett halvår med den tillfälliga lagen

Senast ändrad 27 March 2017

Nu har det gått ett drygt halvår sedan den tillfälliga lagen infördes. Sedan dess har antalet som fått tillfälliga uppehållstillstånd ökat i förhållande till de som fått permanenta uppehållstillstånd. Antalet sökande som nekats familjeåterförening har också gått upp markant.

Den tillfälliga lagen i korta drag

De nya reglerna begränsar asylsökande och deras anhöriga möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd har blivit huvudregel för de flesta asylsökande, till skillnad från tidigare då permanenta tillstånd var vanligast. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande (exempelvis människor som flyr från väpnade konflikter) får nu ett uppehållstillstånd som varar i 13 månader, medan den som bedöms vara konventionsflykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år. Om behovet av skydd kvarstår efter att det tillfälliga uppehållstillståndet går ut förlängs det. De personer som kan visa att de kan försörja sig kan omvandla sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd till ett permanent när det tillfälliga går ut. 1

Anhöriga, det vill säga make, maka, registrerad partner eller barn (yngre än 18 år), till personer som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande kommer att få en mycket begränsad möjlighet att få ett uppehållstillstånd. Här spelar det stor roll vilket datum personen som ansökte om asyl lämnade in sin ansökan, var det efter 24 november 2015 kommer anhöriga som regel inte få möjlighet att återförenas med sin familj i Sverige. Detta påverkar många syriska flyktingar eftersom de oftast bedöms vara just alternativt skyddsbehövande. 1

Läs mer om asylsökande i Sverige
Läs mer om kvotflyktingar

Stor skillnad i statistiken

Under de första sex månaderna efter att den tillfälliga lagen införts har Migrationsverket beviljat 44 806 uppehållstillstånd. Av dessa fick 22 049 personer permanent uppehållstillstånd och 22 757 ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta till skillnad från innan lagen infördes då endast 1,5 procent av de sökande fick tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även om skillnaden redan nu är stor kommer den tillfälliga lagens effekt att märkas ännu tydligare framöver, eftersom många av de som fick sitt uppehållstillstånd beviljat under denna period kom till Sverige innan lagen började gälla 20 juli 2016 med retroaktiv verkan från och med 25 november 2015. 1

Ensamkommande barn

Hittills har få av de ensamkommande barn som kom under hösten 2015 fått sitt fall prövat, därför är det också få av dem som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Av de barn som beviljats uppehållstillstånd sedan den 20 juli har endast en tiondel fått tidsbegränsat uppehållstillstånd, medan 4 188 barn har fått permanent uppehållstillstånd, detta eftersom de flesta av dem ansökte om asyl före den 25 november 20161

Läs mer om ensamkommande barn

Ökade krav på försörjning vid familjeåterförening

I och med den tillfälliga lagen är det färre som har rätt att ansöka om familjeåterförening. Och för de som har rätt att ansöka om detta ställs högt ställda krav på försörjning. Den sökande måste kunna försörja både sig själv och de familjemedlemmar som hen önskar återförenas med. På grund av detta gick antalet som nekats familjeförsörjning upp markant efter att lagen infördes. Mellan 1 januari och 20 juli 2016 nekades endast 112 personer familjeåterförening på grund av försörjningskraven, sedan 20 juli nekades 2 328 personer familjeåterförening på grund av försörjningskraven under 2016. 1