Färre syrier och afghaner, men fler afrikaner flyr till EU

Senast ändrad 9 August 2017

Allt fler flyktingar kommer till Europa från Nordafrika. Antalet ensamkommande barn från Eritrea har ökat i Sverige med 1000 procent. Samtidigt kommer allt färre från Syrien och Afghanistan.

Fler flyktingar från Nordafrika, färre från Mellanöstern

Under första kvartalet 2017 kom 164 500 asylsökande till EU vilket är 47% färre än samma period 2016. Största andelen kom fortfarande från Syrien (22 500) följt av Afghanistan (12 500) och Nigeria (11 500). För Syrien motsvarar detta en minskning med 89 300 personer jämfört med första kvartalet 2016 och för Afghanistan en minskning med 28 600 personer. Även antalet flyktingar från Irak har minskat markant. Samtidigt har antalet flyktingar från Nigeria ökat med 5 000 personer under denna period. 1

Mellan 1 januari och 13 juli 2017 har totalt 103 000 flyktingar tagit sig till Europa över Medelhavet och de allra flesta har rest via Nordafrika. Under perioden kom 86 500 till Italien (via den centrala rutten från Libyen och Tunisien) medan Grekland endast tog emot 9 500 (via den ostliga rutten från Turkiet). Absolut flest, 14 120 kom från Nigeria, följt av 9 190 från Guinea och 8 640 från  Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten). 2

Den skarpa minskningen av flyktingar som flyr över Medelhavets ostliga rutt till Grekland beror inte på ett sjunkande antal flyktingar från länder som Syrien och Afghanistan. Enligt UNHCR finns fortfarande över 3 miljoner flyktingar i Turkiet. 3 Men sedan migrationsöverrenskommelsen mellan EU och Turkiet har det blivit allt svårare för dem att ta sig vidare till Europa.

Läs mer om migrationsöverrenskommelsen mellan EU och Turkiet

För att minska antalet flyktingar på Medelhavet från Nordafrika försöker EU nu även ge Libyen stöd och resurser för att stoppa fler flyktingar. Främst innefattar detta stöd till Libyens kustbevakning och gränsbevakning.

Läs mer om EUs förhandlingar med Libyen

Ny grupp ensamkommande barn i Sverige

I Sverige är det fortsatt flest syrier som söker asyl, men den gruppen som ökar snabbast är flyktingar från Eritrea och många av dem är ensamkommande barn. Mellan juni 2016 och juni 2017 har antalet eritreanska flyktingar ökat i Sverige med 1 000 procent. Detta innebär att det idag kommer fler ensamkommande barn till Sverige från Eritrea än från Afghanistan vilket är ett stort trendbrott. Under de senaste fem åren har Afghanistan varit det vanligaste ursprungslandet för ensamkommande barn.

Det finns flera faktorer som orsakat den ökande flyktinginvandringen från Eritrea. Den centrala orsakern är enligt Christer Zettergren, chef på Migrationsverkets omvärldsenhet, den förlängda “nationaltjänstgöringen”. Detta är en typ av militärtjänstgöring som är obligatorisk för alla landets medborgare. I Eritrea kan denna tjänstgöring vara så länge som tio år och rekryteringen har gått ned i åldrarna. Idag är det inte ovanligt att elever tas ur skolan för att avsluta sitt sista skolår inom nationaltjänsten.

– En allt sämre ekonomisk situation i landet, risken att behöva genomföra den inhumana nationaltjänsten och den smala öppningen att fly för de som redan rekryterats eller står inför en kallelse, är starka drivkrafter för framförallt pojkar och unga män att ge sig av. Men även för flickor som regelmässigt utsätts för våldtäkter och andra sexuella övergrepp vid delaktighet i nationaltjänsten, säger Christer Zettergren i intervju av migrationsverket. 

I slutet av juni kom en dom från migrationsöverdomstolen som gör det enklare för eritreaner att få uppehållstillstånd. De bedömde att Eritreas bestraffning av de som avvikit från nationaltjänsten eller lämnat landet utan tillstånd bör ses på som förföljelse. Därför förväntas fler eritreaner än tidigare få stanna i Sverige.

– Det finns ingen framtid för oss unga i Eritrea. Tortyren, förtrycket och militären tar ifrån oss livet. Att tänka på det som fortsätter att hända i hemlandet är outhärdligt. Man räddar sig själv och försöker sedan på något sätt att blicka framåt och gå vidare, säger Awet, 16 år från Eritrea i en intervju av Migrationsverket.

Tidigare har eritreaner, precis som andra flyktingar från regionen, flytt till grannländerna. Men nu har nya regleringar gjort det svårare för dem att till exempel fly till Gulfstaterna och Israel som tidigare tagit emot dem som arbetskraftsinvandrare. Samtidigt har det försämrade säkerhetsläget i Libyen gjort det enklare att fly över Medelhavet till Europa. 4