Försvårad familjeåterförening strider mot Europakonventionen

Senast ändrad 2 February 2021

Den tillfälliga lagens begränsningar av familjeåterförening står i strid med Europakonventionen och Barnkonventionen, enligt en ny dom från Migrationsöverdomstolen. Fallet rör en åttaårig pojke från Syrien som fått asyl i Sverige och får inte enligt den tillfälliga lagen återförenas med sin familj. Nu får föräldrarna och hans bror uppehållstillstånd, eftersom det enligt domstolen annars skulle strida mot rätten till familjeliv och barnets bästa. Vilken betydelse domen kommer få för personer som har fått asyl är oklart.

Den tillfälliga lagen begränsar familjeåterförening

Anhöriga till personer som fått asyl i Sverige har efter den tillfälliga lagen en mycket begränsad möjlighet att få uppehållstillstånd. Möjligheten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande har tagits bort. Detta påverkar många syriska flyktingar eftersom de oftast bedöms vara just alternativt skyddsbehövande. Flyktingar i Sverige har fortfarande möjlighet till familjeåterförening. I praktiken är detta svårt, då den tillfälliga lagen ställer höga krav på försörjning. Den sökande måste kunna försörja både sig själv och de familjemedlemmar som hen önskar återförenas med.1

Läs mer om den tillfälliga lagen
Läs mer om anhöriginvandring

Migrationsöverdomstolen: Begränsningarna strider mot Europakonventionen och Barnkonventionen

Migrationsöverdomstolen är högsta instans i migrationsärenden. Det innebär att domstolens domar är vägledande för myndigheter och domstolar i liknande ärenden. Domstolen kom den 13 november 2018 med en dom där den tillfälliga lagens regler om familjeåterförening ansågs stå i strid med Europakonventionen och barnkonventionen.

Målet gällde en åttaårig pojke från Syrien som fått asyl i Sverige och nu vill återförenas med sina föräldrar och sin bror här. Eftersom pojken fick skydd som alternativt skyddsbehövande i Sverige har han enligt den tillfälliga lagen inte rätt till familjeåterförening. Migrationsverket avslog hans ansökan.2

Migrationsöverdomstolen slår fast i sin dom att detta står i strid med rätten till familjeliv i Europakonventionen och principen om barnets bästa i barnkonventionen.3 Domstolen tog särskild hänsyn till pojkens låga ålder och den psykiska påfrestning det innebär för ett barn att vara separerad från sin familj under en längre tid. Pojken och hans familj i fallet kan inte återförenas i Syrien och det är därför i praktiken omöjligt för dem att återförenas om de inte får göra det i Sverige. Domstolen menar att detta är en för stor inskränkning av rätten till familjeliv i förhållande till statens intresse av att begränsa antalet asylsökande med den tillfälliga lagen. Domstolen beviljade därmed tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige åt pojkens föräldrar och bror.4

Domen innebär en lättnad i ärenden om familjeåterförening som förmodligen kommer påverka många fall, särskilt för barn som fått asyl i Sverige och vill återförenas med sin familj. Exakt hur stor påverkan domen kommer ha på möjligheten till familjeåterförening är ännu oklart.5

Lagens begränsningar har kritiserats av fler aktörer

Begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen har kritiserats av flera aktörer, bland annat svenska Röda Korset. Organisationen släppte nyligen en rapport som slår fast att den tillfälliga lagen har inneburit att föräldrar och barn i många fall skiljs åt under flera års tid. Många familjer, där en eller flera personer beviljats skydd i Sverige, har fått beslut om att de nekas familjeåterförening under de tre år lagen gäller. Rapporten visar att den psykiska hälsan påverkas mycket negativt av familjens splittras och det ökar risken för depression och posttraumatiskt stressyndrom. Intervjuerna i rapporten visar att skammen i att inte lyckas få hit sin familj och känslan av misslyckande i vissa fall leder till att det är svårt för familjemedlemmarna att upprätthålla kontakten.6

Läs mer om den tillfälliga lagens humanitära konsekvenser här