Hur ser fördelningen ut mellan könen bland de som invandrar?

Senast ändrad 29 May 2020

Av de asylsökande som kom till Sverige under 2019 var 40 procent kvinnor, detta jämfört med 39 procent 2018. Av de syrier som kom till Sverige 2019 var 48 procent kvinnor, jämfört med 51 procent under 2018. 1 Fördelningen av asylsökande utifrån kön i Europa visar att fler män än kvinnor sökte asyl 2018, då kvinnor utgjorde en tredjedel av det totala antalet asylsökande.2

År 2019 invandrade och folkbokfördes 115 805 personer till Sverige, 53 procent var män och 47 procent kvinnor. Av dessa kom 70 719 personer, det vill säga ca 61 procent, från länder utanför EU/EES. Den största gruppen var personer med anhörigskäl vilken utgjorde 43 procent och av dessa var drygt en tredjedel anhöriga till tidigare invandrade personer som har fått asyl.3 Bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare återfinns fler män än kvinnor men bland anhöriginvandrare är kvinnor vanligare än män. Varefter flyktinginvandringen minskar och följs av en anhöriginvandring minskar därför överskottet av män.4