Har ensamkommande barn rätt till återförening med syskon?

Senast ändrad 28 January 2021

Om uppehållstillstånd beviljas som flykting eller annan skyddsbehövande har barn/ungas föräldrar rätt till uppehållstillstånd i Sverige enligt 5 kap. 3 § 4 UtlL.1 Föräldrar och syskon kan återförenas med det ensamkommande barnet i Sverige om barnet:

  1. är ogift och under 18 år,
  2. har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensamt efter ankomsten till Sverige, och
  3. har fått permanent uppehållstillstånd grundat på asylskäl eller (om barnet har sökt asyl efter den 24 november 2015) fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting.2  

Syskons anknytning prövas i första hand till föräldrarna, och inte till barnet, under förutsättning att föräldrarna får uppehållstillstånd här.3

Om barnet fått uppehållstillstånd i Sverige så är det Socialtjänsten som ansvarar för efterforskning och återförening med familjemedlemmar, utifrån 1 kap. 2 § i Socialtjänstlagen.4 Det ligger dock på vårdnadshavaren, alltså familjehemmet i Sverige, att uppmärksamma Socialtjänsten på att barnet vill återförenas med sina syskon och att framföra krav på att de gör efterforskningar och arbetar för en återförening. En begäran om åtgärder ska skriftligen skickas till Socialtjänsten som då måste besvara begäran.

EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande anger att EU:s medlemsstater ska försöka spåra familjemedlemmar till barn och unga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt.5 Utgångspunkten i Dublinförordningen vad gäller prövning av barns asylansökan är att familjegemenskapen ska respekteras. Som huvudregel ska därför ett EU-land som har beviljat uppehållstillstånd på grund av asylskäl eller som redan har en pågående asylprocess för någon som tillhör ett ensamkommande barns kärnfamilj (make/maka/sambo/barn under 18 år) även ansvara för ett asylsökande ensamkommande barnets prövning om det är för barnets bästa.6 Syskon över 18 år räknas inte som kärnfamilj.

Läs mer om anhöriginvandring
Läs mer om Dublinförordningen

Om du har frågor och behöver hjälp med familjeåterförening kan du kontakta Röda Korset

  1. Utlänningslag (2005:716) 5 kap. 3 § 4 UtlL
  2. Migrationsverket. Uppehållstillstånd för en förälder till ett ensamkommande barn i Sverige
  3. Migrationsverket. Uppehållstillstånd för föräldrar och syskon
  4. Socialtjänstlag (2001:453) 1 kap. 2§
  5. Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd art. 24.2
  6. Dublinförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat) art. 6 –11