Vem får asyl i Sverige?

Senast ändrad 25 January 2021

I utlänningslagen framgår det vem som kan få asyl i Sverige. Uppehållstillstånd på grund av asylskäl beviljas idag till den som förklaras vara flykting, alternativt skyddsbehövande eller till en kvotflykting.

I syfte att minska antalet asylsökande till Sverige beslutade riksdagen om en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller till och med 19 juli 2019. Den tillfälliga lagen innebär till exempel att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel, att övrigt skyddsbehövande inte kan få asyl och att det krävs att en utvisning bryter mot ett svenskt konventionsåtagande för att en person ska kunna beviljas uppehållstillstånd på humanitära grunder.1

Läs mer om den tillfälliga lagen

Flykting

Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler är en person flykting om den tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Den som beviljas asyl som flykting får normalt uppehållstillstånd i tre år med den tillfälliga lagen. 2020 beviljades 4 069 personer asyl som flyktingar.

Alternativt skyddsbehövande

Enligt EU-regler bedöms en person som alternativt skyddsbehövande om den löper risk att straffas för döden, löper risk att utsättas för för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Den som beviljas asyl som alternativt skyddsbehövande får normalt uppehållstillstånd i 13 månader med den tillfälliga lagen. 2020 beviljades 1 607 personer asyl som alternativt skyddsbehövande.2

Kvotflykting

Man kan bara lämna in ansökan om asyl när man befinner sig i Sverige. Det finns ett undantag från denna regel och det är kvotflyktingar. Kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som bedömts vara flykting av UNHCR. UNHCR presenterar ärendet för Migrationsverket som bedömer om personen har behov av skydd, och då beviljar personen ett uppehållstillstånd redan innan personen kommer till Sverige. Sverige har som mål att ta emot 5 000 kvotflyktingar per år.3 2020 vidarebosattes 3 220 kvotflyktingar till Sverige.4

Övrigt skyddsbehövande

Före den tillfälliga lagen kunde man även få asyl som övrigt skyddsbehövande. En person är övrigt skyddsbehövande om den behöver skydd för att den på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner en välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof. Den tillfälliga lagen slår fast att övrigt skyddsbehövande inte har rätt till asyl i Sverige.

Särskilt/synnerligen ömmande omständigheter i undantagsfall:

I enlighet med svensk lagstiftning kan personen beviljas uppehållstillstånd om det föreligger särskilt/synnerligen ömmande omständigheter, trots att de inte är flyktingar eller skyddsbehövande. Det handlar om omständigheter som är knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. För barn får uppehållstillstånd beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande. Efter den tillfälliga lagen kan uppehållstillstånd för synnerligen/särskilt ömmande omständigheter endast beviljas om det annars skulle strida mot Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner, till exempel Europakonventionen.

Läs mer om grunder för att få asyl i Sverige

Färre möjligheter till skydd efter den tillfälliga lagen

Under 2015 ökade antalet asylsökande i Europa kraftigt. Rekordmånga asylsökande kom till Sverige och vid årets slut hade 162 877 personer sökt asyl i landet.5 och med införandet av den tillfälliga lagen, har asylinvandringen och asylreglerna i Sverige begränsats till den miniminivå som krävs enligt EU-rätten. Genom att ta bort vissa skyddsgrunder begränsades asylsökandes möjligheter till att få uppehållstillstånd. Den första kategorin är övriga skyddsbehövande, där denna inte inte utgör skäl för uppehållstillstånd under tiden som den tillfälliga lagen gäller. Den andra kategorin är synnerligen ömmande omständigheter om det krävs i enlighet med Sveriges konventionsåtaganden.

Läs mer om asylsökande i Sverige

  1. Lag(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
  2. Migrationsverket. Beviljade upphållstillstånd 2020
  3. Migrationsverket. Sveriges flyktingkvot
  4. Migrationsverket. Beviljade upphållstillstånd 2020
  5. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2015