Föräldrapenning kan försvåra inträde på arbetsmarknaden

Senast ändrad 27 March 2012

I ett delbetänkande AKKA-utredningen (SOU 2012:9) konstateras att utrikes födda kvinnor som tar ut föräldrapenning efter första invandringsåret har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör det.

Utrikes födda kvinnor som tar ut föräldrapenning efter första invandringsåret har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör det. Det konstateras i ett delbetänkande till AKKA-utredningen (SOU 2012:9).

Delbetänkandet är en del i en större utredning som ska utreda den lägre sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Denna första del har kartlagt nyanlända föräldrar som kommit till Sverige 2006 och som hade rätt till föräldrapenning under perioden 2006-2009. Utredaren finner att uttag av föräldrapenning under de första åren i Sverige riskerar att hindra deltagandet i språkutbildningar (sfi) och andra arbetsförberedande insatser. Delbetänkandet lyfter också att olika kommuners praxis för biståndsbedömning, påverkar nyanlända föräldrars uttag av föräldrarpenning.

Om AKKA- utredningen

Delbetänkandet som beskrivs ovan lämnades till regeringen 7 mars 2012. Rapporten är en del av en större utredning, AKKA-utredningen, som ska lämna förslag på åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikesfödda kvinnor och anhöriginvandrare.Utredningen ska vara klar senast den 15 oktober 2012.

Referenser