Hård kritik mot regeringens lagförslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd

Senast ändrad 21 June 2016

Den 11 februari presenterade regeringen sitt lagförslag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget har varit ute på remiss och det står nu klart att allt ifrån migrationsmyndigheterna till ideella organisationer och fackförbund underkänner förslaget.

Förslaget om begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige innebär att Sverige ska lägga sig på EU:s miniminivå för flyktingmottagande. Istället för permanenta uppehållstillstånd ska tidsbegränsade uppehållstillstånd utfärdas för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. Två kategorier av skyddsbehövande som endast regleras av svensk lagstiftning tas bort. Anhöriginvandringen begränsas för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd och skärpta försörjningskrav införs. Den tidsbegränsade lagen föreslås träda i kraft den 20 juli i år och ska gälla under en treårsperiod. Här sammanfattar vi en del av den kritik som riktas mot förslaget.

Läs lagförslaget i sin helhet

Läs om migrationsuppgörelsen

“Förslaget saknar konsekvensanalys”
Huvuddragen i kritiken är dels att förslaget tagits fram på för kort tid och saknar en konsekvensanalys av vilka juridiska svårigheter som skulle kunna uppstå, dels vad lagen skulle innebära för människors möjligheter att integreras i samhället. I och med att uppehållstillstånden enbart skulle utdelas ett år i taget skulle detta försvåra integrationen på både bostads-, arbetsmarknads- och utbildningsområdet.

Migrationsdomstolen menar att utlänningslagen redan i dag är komplicerad på grund av att många tekniska justeringar gjorts sedan lagen trädde i kraft för 10 år sedan. En tillfällig lag som upphäver vissa bestämmelser i lagen kan resultera i olyckliga övergångseffekter. Migrationsdomstolen ser exempelvis en risk för att asylsökande försöker fördröja handläggningen av sina ärenden för att den tillfälliga lagen ska upphöra innan målet avslutas. Läs Migrationsdomstolens remissvar

Migrationsverket anser att lagen är framtagen på alldeles för kort tid och att den innehåller brister som kommer få allvarliga konsekvenser för enskilda individer. Verket menar att en av bristerna är att en tillfällig lag ska tillämpas parallellt med utlänningslagen vilket innebär att personer med liknande skäl kommer att bedömas utifrån olika kriterier och därmed leda till olika utgång. Detta kan bland annat skapa frustrationer och risker på Migrationsverkets olika boenden. Läs Migrationsverkets remissvar

“Lagen skulle försvåra integrationen”
Även Röda Korset riktar kritik mot att lagförslaget tagits fram på för kort tid och att den saknar evidens och klarhet. Man menar att förslaget innebär kostsamma konsekvenser för samhället och saknar tydliga lösningar inför de utmaningar som Sverige står inför. Förslaget riskerar också att stärka fördomar och skapa stigmatisering i samhället. Läs Röda Korsets remissvar

Arbetsförmedlingen menar att förslaget försvårar integrationen. Det blir svårt för nyanlända att gå längre utbildningar om uppehållstillstånd enbart ges för ett år i taget. Kopplingen mellan anställd och uppehållstillstånd kan också leda till att personer med kvalificerad utbildning istället väljer ett enklare jobb för att få uppehållstillstånd. Läs Arbetsförmedlingens remissvar

Barnombudsmannen anser att förslaget står i stark kontrast mot FN:s barnkonvention, och att den skulle slå särskilt hårt mot barn. Även Barnombudsmannen kritiserar att konsekvenserna av lagförslaget inte analyserats tillräckligt. Läs Barnombudsmannens remissvar

Remissvar från fler organisationer och myndigheter

Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Luleå

Uppsala universitet, Juridiska fakulteten

Amnesty

Rädda barnen

Barnläkarföreningen

Arbetsförmedlingen

RFSU

UNICEF

CSN

FARR

BRIS

Diskrimineringsombudsmannen

RFSL

Läkare i världen

UNHCR

Sveriges kristna råd

Röda Korsets Ungdomsförening

Etikkommissionen i Sverige