Ålder – en viktig faktor för hur utrikes födda klarar gymnasiet

Senast ändrad 9 January 2012

I ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån förra månaden presenterades ett tydligt samband mellan vid vilken ålder de utrikes födda ungdomarna anländer till Sverige och hur väl de klarar sig i gymnasieskolan.

I ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån förra månaden presenterades ett tydligt samband mellan vid vilken ålder de utrikes födda ungdomarna anländer till Sverige och hur väl de klarar sig i gymnasieskolan. Dem som invandrat efter skolåldern (16-17år) har svårare att klara av skolgången jämfört med dem som invandrat före skolåldern. 20-åringar som invandrade till Sverige innan skolåldern har visat sig prestera lika bra som 20-åringar födda i Sverige med utländsk bakgrund.

Det skiljer sig även mellan de utrikes födda ungdomarnas prestationer beroende på vart de kommer ifrån. Andelen med slutbetyg är lägre bland dem som är födda utanför Europa jämfört med dem som är födda inom Europas gränser. Generellt skiljer sig prestationerna mellan könen där flickorna klarar sig bättre än pojkarna oavsett ålder.

Källa: SCB, Integration – utrikesfödda i gymnasieskola