Asylsökande i Sverige

Senast ändrad 31 January 2019

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. 2018 sökte 21 502 personer asyl i Sverige. Av de som sökte asyl 2018 var 6 329 barn, varav 944 var ensamkommande barn.1 Detta är en stor nedgång jämfört med rekordåret 2015 då totalt 162 877 personer ansökte om asyl. 2015 var det i stället 70 384 barn som sökte asyl varav ungefär hälften var ensamkommande.2

Fram till och med augusti 2015 följde antalet asylsökande i Sverige tidigare års trender, men i och med att konflikten i Syrien eskalerade och situationen i flyktinglägren i grannländerna förvärrades ökade antalet människor som sökte sig till Europa och Sverige markant. Sedan dess har antalet asylsökande återgått till tidigare nivåer. Antalet asylansökningar 2018 är en femtedel mindre än genomsnittet för perioden 2000–2011, då Sverige tog emot knappt 26 300 asylsökande per år.3

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Grunderna för uppehållstillstånd för asylsökande

Fram till och med november 2015 kunde asylsökande få uppehållstillstånd på fem olika grunder i Sverige. Men i och med att den tillfälliga lagen trädde i kraft den 20 juli 2016 har två kategorier begränsats. Lagen begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. De tillfälliga reglerna ska gälla i tre år med retroaktiv verkan från 24 november 2015. De två kategorier som begränsas är övriga skyddsbehövande och synnerligen/särskilt ömmande omständigheter, varav den första helt har tagits bort.4 Kategorierna har endast funnits under svensk lag och i och med begränsningarna lägger sig Sverige på EU:s miniminivå. De övriga tre kategorierna är skyddade genom att de ingår i EU:s gemensamma regler och i FN:s flyktingkonvention. Samtliga fem skyddsskäl gällde fram till och med 2015.

Läs mer om den tillfälliga lagen

Dessa är de tre skyddsskäl som gäller efter den tillfälliga lagen:

 • Flykting. Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler är en person flykting om den tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.5 Den som beviljas asyl som flykting får normalt uppehållstillstånd i tre år med den tillfälliga lagen.6 2018 beviljades 8 150 personer asyl som flyktingar.7
 • Alternativt skyddsbehövande. Enligt EU-regler bedöms en person som alternativt skyddsbehövande om den löper risk att straffas för döden, löper risk att utsättas för för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.8 Den som beviljas asyl som alternativt skyddsbehövande får normalt uppehållstillstånd i 13 månader med den tillfälliga lagen.9 2018 beviljades 5017 personer asyl som alternativt skyddsbehövande.10
 • Kvotflykting. En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har bedömts vara flykting av FN:s flyktingorgan UNHCR. Sedan väljs personen ut för att vidarebosättas i Sverige. Personer som blir uttagna som kvotflyktingar kan befinna sig i flyktingläger, men även i städer eller på landsbygden. Kvotflyktingar får alltså uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige, till skillnad från andra asylsökande som måste söka asyl när de anländer till Sverige. 2018 tog Sverige emot 5 219 kvotflyktingar. 11 Var kvotflyktingarna kommer ifrån beror på rådande förhållande i världen och var behoven är som störst. 2018 kom majoriteten av kvotflyktingarna från Syrien, därefter Eritrea, Kongo, Etiopien och Afghanistan. 12 Läs mer om kvotflyktingar.

Dessa är de två skäl för uppehållstillstånd som begränsats i och med den tillfälliga lagen:

 • Övriga skyddsbehövande. Enligt svensk lagstiftning är en person övrigt skyddsbehövande om personen behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof. Det finns ingen internationell motsvarighet.13 2018 beviljades 8 personer asyl som övriga skyddsbehövande.14 Denna möjlighet till asyl i Sverige har helt tagits bort i och med den tillfälliga lagen.
 • Särskilt/synnerligen ömmande omständigheter: I enlighet med svensk lagstiftning kan personen beviljas uppehållstillstånd om det föreligger särskilt/synnerligen ömmande omständigheter, trots att de inte är flyktingar eller skyddsbehövande. Det handlar om omständigheter som är knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. För barn får uppehållstillstånd beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande. Efter den tillfälliga lagen kan uppehållstillstånd för synnerligen/särskilt ömmande omständigheter endast beviljas om det annars skulle strida mot Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner, till exempel Europakonventionen.15 2018 beviljades 529 personer asyl enligt den här kategorin.16

Google spreadsheet
Källa: Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd efter grund 2009-2018

Avgjorda asylärenden

Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Sammanlagt avgjordes 58 802 asylärenden av Migrationsverket i Sverige under 2015, varav 36 462 fick uppehållstillstånd på asylgrunder.17 Under 2018 avgjordes totalt 35 512 asylärenden av Migrationsverket, av dem fick 11 217 uppehållstillstånd.18

Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda asylärenden 2018 var cirka 16,5 månader.19. Den långa handläggningstiden förklaras av att det är några få ärenden som drar upp snittet. Migrationsverket uppger att handläggningstiderna kommer att kortas ned när Migrationsverket blir klara med äldre ärenden vilket även kan förklaras av en stabil migration och ett förändrat arbetssätt på Migrationsverket. Av de drygt 190 000 asylärenden som kom in 2015 och 2016, har Migrationsverket idag avgjort nästan alla ärenden.20

Google spreadsheet
Källa: Migrationsverket. Avgjorda asylärenden 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Vanligaste medborgarskapsländerna

Syriska medborgare har sedan 2012 varit den vanligaste gruppen asylsökande i Sverige. 2015 ansökte 51 338 syriska medborgare om asyl, 2018 sökte 2 709 syrier asyl i Sverige. Efter Syrien var de vanligaste medborgarskapslanden bland asylsökande 2018 Irak, Somalia, Afghanistan, statslösa personer och Eritrea. Dessa medborgarskapsländer har toppat listan under en längre tid.21 Kriget i Syrien har nu pågått i snart åtta år. I slutet av 2017 hade 6,3 miljoner syrier flytt från landet medan lika många (6,3 miljoner) var på flykt inom Syrien.22

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Asylsökande till Sverige under 2000-2018

Sverige tar emot flest kvotflyktingar i Europa

Det är regeringen och riksdagen som bestämmer hur många kvotflyktingar Sverige ska ta emot. 2018 tog Sverige emot 5 219 kvotflyktingar. Det är en ökning med 3 100 platser från 2016 års mottagande.23. Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950-talet. Syftet med vidarebosättningarna är att skapa hållbara lösningar för människor som inte kan återvända till sitt hemland och som dessutom befinner sig i en utsatt situation i värdlandet. Vidarebosättning är också en insats för att förhindra att människor riskerar sina liv på Medelhavet för att nå Europa.24 Sverige kommer även under 2019 att ta emot 5 000 kvotflyktingar.25

Läs mer om kvotflyktingar

 1. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl, 2018
 2. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl, 2015
 3. Migrationsverket. Asylsökande till Sverige 2000-2018
 4. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
 5. Utlänningslag 4 kap 1 § (2005:716)
 6. Migrationsverket. Asylregler
 7. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2018
 8. Utlänningslag 4 kap 2 § (2005:716)
 9. Migrationsverket. Asylregler
 10. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2018
 11. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2018
 12. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2018
 13. Utlänningslag 4 kap 2a § (2005:716)
 14. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2018
 15. Utlänningslag 5 kap 6 § (2005:716) och Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 11 §
 16. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2018
 17. Migrationsverket. Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2015
 18. Migrationsverket. Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket,förstagångsansökningar, 2018
 19. Migrationsverket. Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, förstagångsansökningar, 2018
 20. Migrationsverket. Verksamhets- och utgiftsprognos. Juli 2018
 21. Migrationsverket. Asylsökande till Sverige under 2000-2018
 22. UNHCR: Global Trends Forced Displacements in 2017
 23. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2018
 24. Migrationsverket. Sveriges flyktingkvot
 25. Regeringskansliet. 5 000 kvotflyktingar till Sverige år 2019