Ensamkommande barn

Senast ändrad 2 February 2021

Under 2020 ansökte 500 ensamkommande barn om asyl. Det är en kraftigt minskning jämfört med 2015 då 35 369 ensamkommande barn sökte asyl, fler än någonsin tidigare. Sedan årsskiftet 2015/2016 har antalet minskat kraftigt, framförallt på grund av de inre gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige samt EU:s migrationsöverenskommelse med Turkiet. Även Coronapandemin har påverkat antalet ensamkommande barn som har kommit till Sverige.1

Antalet asylsökande ensamkommande barn har minskat kraftigt sedan 2015. Under 2016 fick Migrationsverket sammanlagt in bara 2 199 ansökningar från ensamkommande barn, jämfört med 35 369 under 2015. Under 2020 sökte ännu färre, 500 stycken, ensamkommande barn asyl i Sverige.2

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Asylsökande till Sverige 2000-2020

Det vanligaste ursprungslandet för ensamkommande som sökte asyl under 2020 var Syrien, följt av Afghanistan, Somalia, Marocko och Eritrea. Cirka 69 procent av de ensamkommande som sökte asyl 2020 var pojkar. Av det totala antalet asylsökande 2020 var knappt fyra procent ensamkommande barn och ungdomar, jämfört med sju procent 2016 och 22 procent 2015.3

Hur många ensamkommande barn får stanna i Sverige?

Under år 2020 avgjordes 559 asylärenden för ensamkommande barn, varav 255 beviljades asyl. Hur många av de ensamkommande barnen som får uppehållstillstånd har varierat de senaste åren. Beviljandegraden för asylärenden för ensamkommande barn som behandlades under 2020 var 60 procent. Dessa siffror gäller bara för barn och ungdomar som fått sina ansökningar bifallna i första instans, det vill säga Migrationsverket, och som inte är avskrivningar eller Dublinärenden.4

Åldersbedömning av ensamkommande barn

I asylärenden är åldern en viktig faktor för asylsökande eftersom ensamkommande barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Detta är viktigt då den som är under 18 år har andra rättigheter än en vuxen asylsökande. Alla ensamkommande barns ålder utreds av Migrationsverket under asylprocessen, dels genom intervjuer, dels genom dokumentation från hemlandet när sådan finns. Har den sökande inte kunnat göra sin ålder sannolik med stöd i de uppgifter eller handlingar de lämnat, finns möjligheten för denne att genomgå en medicinsk åldersbedömning. En sådan bedömning genomförs sedan våren 2017 av Rättsmedicinalverket (RMV). Detta innebär att en läkare gör en knä- eller tandröntgen.

Idag finns det ingen medicinsk metod som exakt kan fastställa en persons ålder. Det RMV gör är att bedöma om den utförda undersökningen talar för att den undersökta personen är under eller över 18 år. Eftersom en sådan bedömning inte kan ge exakt svar på sökandes verkliga ålder utgör resultatet från en medicinsk åldersbedömning ett av flera underlag i den samlade åldersbedömningen som Migrationsverket gör.5 De medicinska åldersbedömningarna är omdiskuterade och har kritiserats för att vara rättsosäkra och inte uppfylla krav på vetenskaplighet, vilket riskerar felbedömningar.6

Olika myndigheters ansvar för mottagandet av de ensamkommande barnen

I Sverige delas ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar mellan kommuner, landsting och flera andra myndigheter. När ensamkommande barn ansöker om asyl anvisar Migrationsverket en kommun att ansvara för barnets boende och omsorg. Migrationsverket fick den 28 januari 2016 i uppdrag av regeringen att utarbeta en ny anvisningsmodell för ensamkommande barn och unga. Modellen, som infördes den 1 april 2016, omfattar alla Sveriges kommuner och ska säkerställa att fördelningen av barnen på sikt blir jämnare. Andelarna har beslutats av Migrationsverket i samråd med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).7

Barnet placeras i en kommun men finns med i Migrationsverkets mottagningssystem tills uppehållstillstånd beviljats. Under 2020 var antalet kommunmottagna ensamkommande barn ungefär 1 400.8 Alla ensamkommande barn har rätt att företrädas av en god man som träder in i vårdnadshavarens ställe. Den gode mannen har rätten och skyldigheten att bestämma i alla frågor som handlar om barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden myndigheten prövar barnets ansökan om asyl. Det ligger också på den gode mannen att stödja barnet i att leta efter anhöriga.9

Ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd skrivs ut från mottagningssystemet och räknas istället som kommunmottagna i den anvisade kommunen. Migrationsverket ansvarar för att handlägga frågor som berör ekonomiskt bistånd till barnen samt för att sköta kommunernas ersättningar enligt ersättningsförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för att det finns möjligheter och resurser för kommunerna att ta emot barnen, sedan förhandlar länsstyrelsen med kommunerna om antalet platser. Kommuner ansvarar för att utreda barnens behov och därefter fatta beslut om insatser och lämpligt boende samt har ansvar för skolundervisningen.10 Kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot asylsökande barn och ungdomar har rätt till statlig ersättning på 500 000 kronor per kalenderår.11