Gränskontroller

Senast ändrad 29 April 2016

I Sverige är det Polisen som har det övergripande ansvaret för bevakningen av Sveriges gränser. Eftersom Sverige är med i Schengenavtalet kontrolleras normalt inte gränserna mellan de flesta EU-länder. För kontrollen av EU:s yttre gränser samarbetar den svenska polisen med Frontex som sköter koordinationen av EU-ländernas gränsbevakning.1

Tillfälliga id-kontroller på gränsen till Danmark

Den 4 januari 2016 infördes tillfälliga identitetskontroller för alla resande med tåg, buss och färja från Danmark. Detta då regeringen bedömde att det med det stora antalet flyktingar som kom till Sverige rådde en sådan ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” att det fanns lagstöd för ID-kontroller. Syftet är att kraftigt minska antalet flyktingar som kommer till Sverige. ”Dessa åtgärder bedöms få en positiv inverkan på möjligheten att upprätthålla ordning och säkerhet och minskar trycket på samhällsfunktionerna i stort”, skriver regeringen på sin hemsida.2

Det har riktats skarp kritik mot reglerna från många myndigheter, företag och organisationer, bland annat från Lagrådet, UNHCR och SKL.

Bestämmelsen om ID-kontroller är en del av en lag som ska gälla i tre år, det vill säga till och med 2018. Inom den perioden får ID-kontroller tillämpas upp till sex månader åt gången. Regeringen kan också besluta att upphäva bestämmelserna om förutsättningarna ändras och man bedömer att det inte längre finns något allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.3

Läs förordningen i sin helhet.

Resenärer utan giltig id-handling nekas

Alla passagerare som reser med buss, tåg och färja från Danmark till Sverige berörs av kontrollerna. Barn som reser med föräldrar som kan uppvisa giltig ID-handling omfattas inte av kontrollerna. Däremot måste barn som reser ensamma kunna visa giltigt ID. Personer som inte har en giltig ID-handling ska enligt förordningen nekas att åka med över Sveriges gräns. Regeringen skriver på sin hemsida att det är transportörens ansvar att ”hänvisa dem till att söka hjälp i det land de befinner sig i”. Vill de kliva på ett tåg till Sverige i Danmark utan giltig ID-handling ska de alltså stoppas och hänvisas att söka asyl i Danmark.1

Enligt polisen ska en ID-handling vara ”officiellt utfärdad i syfte att fastställa innehavarens identitet” för att den ska anses vara giltig. ID-handlingen ska innehålla foto, fullständigt namn, personnummer eller födelsedatum, serienummer, innehavarens underskrift, giltighetstid och utfärdande myndighet.4

Transportörernas ansvar

Det är transportörernas ansvar att kontrollera att alla passagerare som ska till Sverige har en giltig ID-handling. Företag som kör tåg, bussar eller färjor till Sverige från Danmark måste alltså kontrollera att passagerarna har giltiga ID-handlingar. Polisen ska i sin tur kontrollera att transportörerna utför kontrollerna som de ska. Bevisbördan för att kontrollerna genomförs ligger hos transportören. Därför måste denne kunna visa upp dokumentation där det framgår vilken typ av ID-handling som visats upp, att personen som uppvisat handlingen är den person som handlingen avser, tillsammans med handlingens serienummer. Transportörer som inte kan visa att ID-kontrollen har genomförts riskerar böter på 50 000 kronor. För att transportören ska anses ha brustit i sin kontroll ska det ha varit uppenbart att ID-handlingen inte var giltig.

Bestämmelserna reglerar inte närmare hur kontrollen ska gå till, vilket innebär att transportörerna själva får avgöra hur detta ska genomföras i praktiken. Det kan exempelvis ske genom att ID visas upp vid biljettkontrollen eller genom att ID-kontroller görs separat. Kontroller kan göras innan passageraren släpps ombord eller under resan.5 För tågresenärer sker ID-kontrollerna på Kastrups tågstation. Där finns fem kontrollområden och 34 kontrollslussar.

Är kontrollerna förenliga med internationell rätt?

Asylrätten innebär rätten att söka asyl i det land man befinner sig. Så även om förordningen om ID-kontroller försvårar för människor utan giltiga ID-handlingar att ta sig till Sverige, förhindrar den inte någon som väl har tagit sig till Sverige att söka asyl. Bestämmelserna strider alltså inte mot asylrätten.

Hur är det med EU-rätten då? Regeringen har infört bestämmelserna om ID-kontroller med hänvisning till att EU-rätten inte hindrar ”att en medlemsstat vidtar de åtgärder som krävs för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten om det föreligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen”. Det är alltså en form av undantagslagstiftning, vilket förklarar varför den måste omprövas efter 6 månader.6