Världen

Senast ändrad 7 September 2016

Enligt Världsbanken finns det över 250 miljoner internationella migranter i världen.1 Detta är en ökning med mer än 35 miljoner människor i jämförelse med 2010.2 Totalt sett fanns det cirka 740 miljoner interna migranter (migranter inom det egna landet) år 2009, vilka är de senaste siffrorna som finns att tillgå.

De flesta migranter, ungefär 60 procent, flyttar mellan länder som ligger på samma utvecklingsnivå, det vill säga två låg- eller medelinkomstländer (Syd – Syd) eller två höginkomstländer (Nord – Nord). 37 procent flyttar mellan låg- eller medelinkomstländer (Syd – Syd), 23 procent mellan höginkomstländer (Nord – Nord) och 35 procent flyttar från ett låg- eller medelinkomstland till ett höginkomstland (Syd – Nord). Endast 5 procent flyttar från ett höginkomstland till ett låg- eller medelinkomstland (Nord – Syd).3

Länder uppdelade i Nord (grön) och Syd (lila)

Google spreadsheet

Källa: Världsbanken: World bank country and lending groups

De vanligaste länderna människor emigrerar till är USA, Saudiarabien, Tyskland, Ryssland och Förenade Arabemiraten. De största migrationsflödet sker från Mexiko till USA, följt av Ryssland och Ukraina och från Bangladesh till Indien.

Skärpta gränskontroller i exempelvis Ryssland, USA, Singapore och Europa dämpade migrationsflödet något under 2014, medan väpnade konflikter i bland annat Syrien och Ukraina ökade flödet av migranter.4 Runt 60 miljoner människor var på flykt 2014. Cirka 38 miljoner av dessa var internflyktingar och 21 miljoner flyktingar eller asylsökande i ett annat land.5

 

Utbildningsnivå

I absoluta tal var de flesta som migrerade i världen 2013 lågutbildade, runt 44 procent. 33 procent var medelutbildade och 22 procent var högutbildade. De lågutbildades migration har i högre grad en större inverkan på låg- eller medelinkomstländer än den har på höginkomstländer. Denna migration kännetecknas av informella, mindre kostsamma flyttar till närliggande länder, vilket gör den mer tillgängligt för en större del av den lågutbildade befolkningen i ett land. Bland världens migranter finns dock en överrepresentation av högutbildade. I höginkomstländer uppskattades det att 24 procent av alla migranter hade en postgymnasial utbildning och i låg- eller medelinkomstländer hade 15 procent en postgymnasial utbildning.6

Kultur och språk

Förutom geografisk närhet flyttar också många till länder med liknande kultur. Ungefär 6 personer av 10 flyttar till exempel till ett land där den dominerande religionen är densamma som i deras ursprungsland och cirka 4 personer av 10 flyttar till ett land där det dominerande språket är detsamma.7

Kommentar: Begreppen låg-, medel- och högutbildade är baserade på de engelska begreppen low-skilled, medium-skilled och highly skilled från World Migration Report 2013.

Läs mer om internflyktingar

Läs mer om flyktingar i världen 

Läs mer om asylsökande i världen