Asylsökande i världen

Senast ändrad 15 February 2019

Under 2017 ansökte 1,9 miljoner människor om asyl i 162 länder, av dessa var 1,7 miljoner asylansökningar i första instans. Detta är en minskning med 32 procent jämfört med rekordåret 2015 då 2,5 miljoner människor sökte asyl. Asylsökande är personer som har sökt asyl men inte har fått flyktingstatus än och därmed väntar på beslut.1

Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som ett resultat av förföljelse, konflikt eller urskillningslöst våld ökat från 33,9 miljoner 1997 till 68,5 miljoner år 2017. Den största ökningen har skett de senaste sex åren, framför allt på grund av konflikten i Syrien.2

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om internflyktingar

Asylsökande är en person som har lämnat sitt land och söker skydd, i ett land eller via FN:s flyktingorgan UNHCR, mot förföljelse och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, men som ännu inte har legitimt erkänts som flykting och väntar på att få ett beslut. Rätten till att söka asyl som flykting är reglerad i flyktingkonventionen.3

Läs mer om flyktingkonventionen

3,1 miljoner väntar på beslut i sin asylansökan

I slutet av 2017 väntade totalt 3,1 miljoner människor på ett beslut i sin asylansökan, en ökning från året innan då siffran var 2,8 miljoner. 2017 ansökte 45 500 ensamkommande barn asyl i 67 länder, en minskning från föregående år då 75 000 ensamkommande ansökte om asyl. Antalet tros dock vara mycket större då många länderna avstår från att rapportera om asylsökandes ålder. Trots förbättrad statistisk rapportering är det flera länder som inte rapporterar antal pågående asylansökningar. Detta gör att det faktiska antalet pågående asylansökningar är svårt att fastställa.4

På den globala nivån avgjordes 1,5 miljoner asylansökningar 2017.  Baserat på tillgängliga data fick 732 500 asylsökande, 49 procent, någon form av skydd. Det är lägre än 2016 då andelen beviljade asylärenden var 60 procent. 5

Google spreadsheet
Källa: UNHCR. Population Statistics

Största mottagarländerna för nya asylansökningar i världen

USA var det land som tog emot flest antal nya asylansökningar 2017, 331 700 stycken, vilket är en ökning med 27 procent från året innan. USA ersatte därmed Tyskland som det land som tog emot flest nya asylansökningar. Majoriteten av de asylsökande i USA kommer från Centralamerika. Tyskland tog emot näst flest nya asylansökningar 2017. I slutet av året hade Tyskland tagit emot 198 300 nya asylansökningar. Detta är en minskning med 73 procent från rekordåret 2016 då antalet nya asylansökningar var 722 400. Som tidigare år var Syrien det vanligaste medborgarskapslandet bland asylsökande i Tyskland. På tredje plats kom Italien med totalt 126 500 nya asylansökningar. I Italien är Nigeria det vanligaste medborgarskapslandet bland asylsökande. Sverige befann sig på plats 15 av de länder som tog emot flest nya asylansökningar totalt.6

Läs mer om asylsökande i Sverige

Google spreadsheet
Källa: UNHCR.  Global Trends 2017

Afghanistan går om Syrien som det vanligaste ursprungslandet för nya asylsökande

2017 gick Afghanistan om Syrien som det vanligaste ursprungslandet för nya asylsökande. 2017 ansökte 124 900 personer från Afghanistan om asyl i 80 länder. Syrien var den näst vanligaste nationaliteten för nya asylsökande under 2017, med 117 100 ansökningar i 104 länder. Nytt för 2017 var en ökning av asylansökningar från medborgare från Venezuela, som ökade från 45 100 föregående år till 148 000 i slutet av 2017.7

Google spreadsheet
Källa: UNHCR.  Global Trends 2017

Ungefär hälften av de asylsökande från Afghanistan blev beviljade någon form av asyl. Beviljandegraden varierar dock mellan länder. I Australien, Österrike, Frankrike, Italien och Schweiz fick över 80 procent av Afghanerna skydd medan beviljandegraden i Bulgarien, Danmark och Norge för afghaner var under 20 procent. Beviljandegraden för syrier är däremot mycket högre: de flesta asylärenden för syrier ledde nästan alltid till någon form av asyl.8

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om flyktingkonventionen

  1. UNHCR. Global Trends 2017 s. 61
  2. UNHCR. Global Trends 2017 s. 3-6
  3. UNHCR. Global Trends 2017 s. 61
  4. UNHCR. Global Trends 2017 s. 3 och 46
  5. UNHCR. Global Trends 2017 s. 45
  6. UNHCR. Global Trends 2017 s. 40
  7. UNHCR. Global Trends 2017 s. 45-47
  8. UNHCR. Global Trends 2017 s. 42