Asylsökande i världen

Senast ändrad 18 February 2021

Under 2019 ansökte 2 miljoner människor om asyl.1 Detta är en minskning från rekordåret 2015 då 2,5 miljoner människor sökte asyl. Asylsökande är personer som har sökt asyl men inte har fått flyktingstatus och därmed väntar på beslut.2

Under det senaste decenniet har antalet människor på flykt ökat från 41 miljoner 2010 till 79,5 miljoner 2019.3 Den största ökningen skedde mellan 2012 och 2015 vilket framför allt berodde på konflikten i Syrien. Även konflikter i andra områden bidrog till denna ökning. 2019 avviker från tidigare år bland annat för att det största antalet asylansökningar kom från människor på flykt från Venezuela.4

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om internflyktingar

Asylsökande är en person som har lämnat sitt land och söker skydd, i ett land eller via FN:s flyktingorgan UNHCR, mot förföljelse och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, men som ännu inte har legitimt erkänts som flykting och väntar på att få ett beslut. Rätten till att söka asyl som flykting är reglerad i flyktingkonventionen.5

Läs mer om flyktingkonventionen

4,2 miljoner väntar på beslut i sin asylansökan

I slutet av 2019 väntade totalt 4,2 miljoner människor på ett beslut i sin asylansökan, en ökning från året innan då siffran var 3,5 miljoner. 2019 ansökte runt 25 000 ensamkommande barn asyl i 60 länder, en minskning från föregående år. Antalet tros dock vara mycket större då många av länderna avstår från att rapportera om asylsökandes ålder. Trots förbättrad statistisk rapportering är det flera länder som inte rapporterar antal pågående asylansökningar. Detta gör att det faktiska antalet pågående asylansökningar är svårt att fastställa.6

På den globala nivån avgjordes 1,3 miljoner asylansökningar 2019. Av dessa fick 46 procent av de asylsökande någon form av skydd.7 Det är lägre än 2017 då andelen beviljade asylansökningar var 49 procent.8

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Refugee Data Finder

Största mottagarlandet för nya asylansökningar i världen

USA var det land som tog emot flest antal nya asylansökningar 2019, 301 000 stycken, vilket är en ökning från året innan. USA fortsätter därmed vara det land som tog emot flest nya asylansökningar för tredje året i rad. Majoriteten av de asylsökande i USA kommer från Centralamerika. Peru tog emot näst flest asylansökningar 2019. I slutet av året hade Peru tagit emot 259 800 nya asylansökningar.9 Detta är en kraftig ökning från 2017 då Peru tog emot 37 800 asylansökningar.10 I Peru var Venezuela det vanligaste medborgarskapslandet bland asylsökande. Detta beror på att Venezuela under 2019 fortsatt har varit i en ekonomisk, politisk och humanitär kris, vilket har bidragit till att människor från Venezuela drivits på flykt. På tredje plats kom Tyskland med totalt 142 500 nya asylansökningar år 2019. Detta var det lägsta på sex år och en stor minskning från rekordåret 2016. Som tidigare år var Syrien det vanligaste medborgarskapslandet bland asylsökande i Tyskland. Andra länder som var mottagarland för flertalet nya asylansökningar 2019, var Frankrike med 123 900, Spanien med 118 300 och Brasilien med 82 500 asylansökningar.11 I Sverige sökte 21 958 människor om asyl 2019.12

Läs mer om asylsökande i Sverige

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends 2019

Venezuela det vanligaste ursprungslandet för nya asylsökande

2018 var en av fem asylsökande från Venezuela och därmed gick Venezuela för första gången om Afghanistan som det vanligaste ursprungslandet för nya asylsökande.13 Under 2019 stod Venezuela för 429 900 nya asylsökande i världen och fortsätter därför att vara det land som flest har sökt om asyl från under året. Afghanistan var den näst vanligaste nationaliteten för nya asylsökande under 2019, med 105 600 ansökningar. Tredje största ursprungsland för asylsökande var Syrien, med 86 200 nya asylansökningar.14 Under 2015 och 2016 var Syrien det vanligaste ursprungslandet för asylsökande, med 409 900 respektive 347 600 nya asylansökningar.15

Google spreadsheet

Källa UNHCR. Global Trends 2019

I slutet av 2019 hade fler än 4,5 miljoner lämnat Venezuela för att söka skydd främst i grannländer i Latinamerika och Karibien. Enligt UNHCR beräknas antalet asylsökande från landet vara 794 500 människor i slutet av 2019.16

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om flyktingkonventionen