Asylsökande i världen

Senast ändrad 15 September 2021

Under 2020 ansökte 1,1 miljoner människor om asyl.1 Detta är en minskning från rekordåret 2015 då 2,5 miljoner människor sökte asyl. Asylsökande är personer som har sökt asyl men inte har fått flyktingstatus och därmed väntar på beslut.2

Under det senaste decenniet har antalet människor på flykt ökat från 41 miljoner 2010 till 82,4 miljoner 2020.3 Den största ökningen skedde mellan 2012 och 2015 vilket framför allt berodde på konflikten i Syrien. Även konflikter i andra områden bidrog till denna ökning. Till följd av COVID-19 minskade registreringen av nya asylsökande med 45 procent, från 2 miljoner 2019 till 1,1 miljoner 2020.4

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om internflyktingar

Asylsökande är en person som har lämnat sitt land och söker skydd, i ett land eller via FN:s flyktingorgan UNHCR, mot förföljelse och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, men som ännu inte har legitimt erkänts som flykting och väntar på att få ett beslut. Rätten till att söka asyl som flykting är reglerad i flyktingkonventionen.5

Läs mer om flyktingkonventionen

4,1 miljoner väntar på beslut i sin asylansökan

I slutet av 2020 väntade totalt 4,1 miljoner människor på ett beslut i sin asylansökan, en mindre minskning från året innan då siffran var 4,2 miljoner. 2020 ansökte runt 21 000 ensamkommande barn asyl, en minskning från föregående år.6 Antalet tros dock vara mycket större då många av länderna avstår från att rapportera om asylsökandes ålder. Trots förbättrad statistisk rapportering är det flera länder som inte rapporterar antal pågående asylansökningar. Detta gör att det faktiska antalet pågående asylansökningar är svårt att fastställa.7

På den globala nivån avgjordes 1,4 miljoner asylansökningar 2020. Av dessa fick 46 procent av de asylsökande någon form av skydd.8 Det är lägre än 2017 då andelen beviljade asylansökningar var 49 procent.9

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Refugee Data Finder

Största mottagarlandet för nya asylansökningar i världen

USA var det land som tog emot flest antal nya asylansökningar 2020, 207 000 stycken. USA fortsätter därmed vara det land som tog emot flest nya asylansökningar för fjärde året i rad. Majoriteten av de asylsökande i USA kommer från Centralamerika. Tyskland tog emot näst flest nya asylansökningar 2020. I slutet av året hade Tyskland tagit emot totalt 102 600 asylansökningar. Detta var det lägsta på sju år och en stor minskning från rekordåret 2016. Som tidigare år var Syrien det vanligaste medborgarskapslandet bland asylsökande i Tyskland. I kontrast med Tyskland som hade det lägsta antal nya asylansökningar på nästan ett årtionde, hade Spanien det högsta antalet nya asylansökningar sedan år 2000. Spanien kom på tredje plats med totalt 88 800 nya asylansökningar. Andra länder som var mottagarland för flertalet nya asylansökningar 2020, var Frankrike med 87 700, Peru med 52 600 och Mexiko med 41 200 asylansökningar.10 I Sverige sökte 12 991 människor om asyl 2020.11

Läs mer om asylsökande i Sverige

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends 2020

Venezuela det vanligaste ursprungslandet för nya asylsökande

2018 var en av fem asylsökande från Venezuela och därmed gick Venezuela för första gången om Afghanistan som det vanligaste ursprungslandet för nya asylsökande.12 Under 2020 stod Venezuela för 147 100 nya asylsökande i världen och fortsätter därför att vara det land som flest har sökt om asyl från under året. Afghanistan var den näst vanligaste nationaliteten för nya asylsökande under 2020, med 76 200 ansökningar. Tredje största ursprungsland för asylsökande var Syrien, med 72 900 nya asylansökningar.13 Under 2015 och 2016 var Syrien det vanligaste ursprungslandet för asylsökande, med 409 900 respektive 347 600 nya asylansökningar.14

Google spreadsheet

Källa UNHCR. Global Trends 2020

I slutet av 2020 hade fler än 5,4 miljoner lämnat Venezuela för att söka skydd främst i grannländer i Latinamerika och Karibien.15 Enligt UNHCR beräknas antalet asylsökande från landet vara mer än 800 000 människor i slutet av 2019.16

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om flyktingkonventionen