Asylsökande i världen

Senast ändrad 24 October 2019

Under 2018 ansökte 2,1 miljoner människor om asyl i 158 länder, av dessa var 1,7 miljoner asylansökningar i första instans.1 Detta är en minskning med 16 procent jämfört med rekordåret 2015 då 2,5 miljoner människor sökte asyl. Asylsökande är personer som har sökt asyl men inte har fått flyktingstatus än och därmed väntar på beslut.2

Under det senaste decenniet har antalet människor på flykt som ett resultat av förföljelse, konflikt eller urskillningslöst våld ökat från 43,3 miljoner 2009 till 70,8 miljoner 2018.3 Den största ökningen skedde mellan 2012 och 2015 vilket framför allt berodde på konflikten i Syrien. Även konflikter i andra områden bidrog till denna ökning. 2018 avviker från tidigare år bland annat för att det största antalet asylansökningar kom från människor på flykt från Venezuela och att antalet internflyktingar i Etiopien ökade.4 

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om internflyktingar

Asylsökande är en person som har lämnat sitt land och söker skydd, i ett land eller via FN:s flyktingorgan UNHCR, mot förföljelse och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, men som ännu inte har legitimt erkänts som flykting och väntar på att få ett beslut. Rätten till att söka asyl som flykting är reglerad i flyktingkonventionen.5

Läs mer om flyktingkonventionen

3,5 miljoner väntar på beslut i sin asylansökan

I slutet av 2018 väntade totalt 3,5 miljoner människor på ett beslut i sin asylansökan, en ökning från året innan då siffran var 3,1 miljoner. 2018 ansökte 27 600 ensamkommande barn asyl i 60 länder, en minskning från föregående år då 45 500 ensamkommande ansökte om asyl. Antalet tros dock vara mycket större då många av länderna avstår från att rapportera om asylsökandes ålder. Trots förbättrad statistisk rapportering är det flera länder som inte rapporterar antal pågående asylansökningar. Detta gör att det faktiska antalet pågående asylansökningar är svårt att fastställa.6

På den globala nivån avgjordes 1,1 miljoner asylansökningar 2018. Av dessa fick 44 procent av de asylsökande någon form av skydd.7 Det är lägre än 2017 då andelen beviljade asylansökningar var 49 procent.8

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Population Statistics

Största mottagarlandet för nya asylansökningar i världen

USA var det land som tog emot flest antal nya asylansökningar 2018, 254 300 stycken, vilket är en minskning med 23 procent från året innan. USA ersatte därmed Tyskland som det land som tog emot flest nya asylansökningar 2017. Majoriteten av de asylsökande i USA kommer från Centralamerika. Peru tog emot näst flest asylansökningar 2018. I slutet av året hade Peru tagit emot 192 500 nya asylansökningar. Detta är en kraftig ökning från 2017 då Peru tog emot 37 800 asylansökningar. I Peru är Venezuela det vanligaste medborgarskapslandet bland asylsökande. Detta beror på att Venezuela under 2018 hamnade i en ekonomisk, politisk och humanitär kris, vilket har bidragit till att människor från Venezuela drivits på flykt. På tredje plats kom Tyskland med totalt 161 900 nya asylansökningar år 2018. Detta är en minskning med 78 procent från rekordåret 2016 då antalet nya asylansökningar var 722 400. Som tidigare år var Syrien det vanligaste medborgarskapslandet bland asylsökande i Tyskland. Italien, som var det tionde största mottagarlandet för nya asylansökningar 2018, tog emot 48 900 asylsansökningar.9 I Sverige sökte 21 500 människor om asyl 2018.10

Läs mer om asylsökande i Sverige

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends 2018

Venezuela går om Afghanistan som det vanligaste ursprungslandet för nya asylsökande

2018 var en av fem asylsökande från Venezuela och därmed gick Venezuela för första gången om Afghanistan som det vanligaste ursprungslandet för nya asylsökande.11 Under 2018 stod Venezuela för 341 800 nya asylsökande i världen. Afghanistan var den näst vanligaste nationaliteten för nya asylsökande under 2018, med 107 500 ansökningar i 80 länder. Tredje största ursprungsland för asylsökande var Syrien, med 106 200 nya asylansökningar.12 Under 2015 och 2016 var Syrien det vanligaste ursprungslandet för asylsökande, med 409 900 respektive 347 600 nya asylansökningar.13

Google spreadsheet

Källa UNHCR. Global Trends 2018

I slutet av 2018 hade fler än 3 miljoner lämnat Venezuela för att söka skydd främst i grannländer i Latinamerika och Karibien. Enligt UNHCR flyr drygt 5 000 människor Venezuela om dagen och det beräknas att upp till 5 miljoner människor kommer att ha flytt landet innan slutet av 2019.14

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om flyktingkonventionen

 1. UNHCR. Global Trends 2018 s. 41
 2. UNHCR. Global Trends 2017 s. 61
 3. UNHCR. Global Trends 2018 s. 4
 4. UNHCR. Global Trends 2018 s. 4
 5. UNHCR. Global Trends 2018 s. 63
 6. UNHCR. Global Trends 2018 s. 47 och 49 ; UNHCR. Global Trends 2017 s. 3
 7. UNHCR. Global Trends 2018 s. 46
 8. UNHCR. Global Trends 2017 s. 45
 9. UNHCR. Global Trends 2018 s. 42
 10. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl, 2018
 11. UNHCR. Global Trends 2018 s. 41
 12. UNHCR. Global Trends 2018 s. 44
 13. UNHCR. Global Trends 2016 s. 42
 14. UNHCR. Global Trends 2018 s. 24