Flyktingar i världen

Senast ändrad 16 August 2022

Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 89,3 miljoner år 2021 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den största ökningen har skett de senaste åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 6,8 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav cirka 145 900 är asylsökande medan 6,9 miljoner är på flykt inom Syrien.1

Största ökningen av flyktingar någonsin

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har mer än 1 procent av världens befolkning flytt sina hem till följd av krig eller förföljelse.2 Antal människor på flykt uppgår enligt UNHCR till 89,3miljoner människor. Det är den högsta siffran sedan andra världskriget. Under 2021 tvingades 16,1 miljoner människor fly.3

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2021

Ungefär tre av fem människor på flykt (53,2 miljoner) är så kallade internflyktingar, det vill säga människor som har tvingats på flykt i sitt eget hemland. Av världens 89,3 miljoner människor på flykt beräknas 27,1 miljoner tvingats fly från sitt hemland. De flesta av dessa flyktingar flydde till grannländer eller någon annanstans i deras omedelbara region. 2021 väntade 4,6 miljoner människor på sin asylansökan. 1,4 miljoner människor lämnade in en asylansökan samma år. 2021 återvände nästan 5,7 miljoner till sina hem varav majoriteten återvände från internflykt.4

Läs mer om vem som definieras som flykting
Läs mer om internflyktingar
Läs mer om asylsökande i världen

De flesta flyr till utvecklingsländer

Turkiet var det land som agerade värdland åt flest flyktingar år 2021. Enligt UNHCR befann sig 3,8 miljoner flyktingar i Turkiet under 2021. Andra största värdland var Colombia där 1,8 miljoner flyktingar befann sig under 2021. Därefter kom Pakistan och Uganda med drygt 1,5 miljoner flyktingar vardera, tätt följt av Tyskland med 1,3 miljoner flyktingar.5

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2021

Libanon är fortsatt det värdlandet som i förhållande till landets befolkning har flest flyktingar, var åttonde person i landet är flykting. Därefter kommer Jordanien där 1 av 15 och Turkiet där 1 av 23 personer i landet är flyktingar. Krisen i Venezuela har skapat en för region ovanligt stor förflyttning av människor. I förhållande till värdlandets befolkning är Aruba det land som var värd till översägest flest människor på flykt från Venezuela, tätt följt av Curaçao. Var sjätte person i Aruba och var tionde person i Curaçao var en venezeulan som flytt sitt hemland i slutat av 2021.6

Två av tre flyktingar kommer från enbart fem länder

De länder varifrån flest människor tvingas fly är Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. 69 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder. Den största andelen flyktingar var från Syrien och totalt fanns det 6,8 miljoner syriska flyktingar 2021.7

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2021

Förvärrad situation i Venezuela

Människor flyr Venezuela på grund av den pågående politiska, människorättsliga och socioekonomiska utvecklingen som lett till brist på mat, läkemedel och andra förnödenheter, samt att våldet i landet har eskalerat. I slutet av 2021 hade cirka 6,1 miljoner venezuelaner lämnat landet. Av dessa var 186 800flyktingar, 4,4 miljoner på flykt utanför hemlandet och över 950 000 asylsökande.8 UNHCR menar att det var den största massflykten i regionens moderna historia.9

Många flyktingar är unga

Medelåldern bland flyktingar är låg och i slutet av 2021 var drygt två femtedelar av världens flyktingar under 18 år. Bland de lite mer än en miljon individuella ansökningarna om asyl eller flyktingstatus som registrerades av UNHCR under 2021 kom 27 000 från ensamkommande eller separerade barn. Denna siffra är lägre än 2016 när 75 000 ansökningar lämnades in men beräknas vara en underskattning på grund av underrapportering. De flesta av dessa barn kommer ifrån Afghanistan och följt av Eritrea och Syrien. Tyskland var det land där flest ensamkommande eller separerade barn sökte asyl. Dessutom har det mellan åren 2018 och 2021 i genomsnitt per år föds cirka 380 000 barn in i ett liv på flykt. 10.

Läs mer om ensamkommande barn

Särskilt ansvar för palestinska flyktingar

Medan UNHCR har huvudansvar för de flesta av världens flyktingar finns en egen FN-organisation som tar hand om de palestinska flyktingarna: UNRWA. Under 2021 fanns 5,8 miljoner palestinska flyktingar registrerade hos UNRWA.11