Internflyktingar

Senast ändrad 7 November 2019

Internflyktingar är människor som är på flykt inom sina egna hemländer. Under 2018 befann sig cirka 41,3 miljoner på flykt inom sina hemländer till följd av våld eller konflikter. Ungefär tre av fem människor på flykt är alltså internflyktingar vilket är den högsta siffran som någonsin uppmätts.1 De två vanligaste orsakerna till internflykt eller förflyttningar är konflikter och naturkatastrofer.2

Vem är internflykting?

Internflykting är en person som är på flykt från sitt hem men fortfarande befinner sig i sitt hemland, vilket kan jämföras med en flykting som har lämnat sitt hemland och befinner sig i ett annat land. Ibland ligger det egna hemlandets myndigheter bakom den konflikt eller förföljelse som tvingar människor på flykt. Internflyktingar är därför en extra sårbar grupp enligt UNHCR.3

De som tvingas fly sina hem för att skydda sitt liv och hälsa börjar oftast med att flytta inom hemlandet. Ibland leder detta till att personer även lämnar hemlandet vilket leder till internationella flykting- och migrationsströmmar. Den som inte kan lämna sitt hemland är internflykting. Av de drygt 70,8 miljoner människor som just nu är på flykt i världen befinner sig cirka 41,3 miljoner på flykt inom sina hemländer till följd av våld eller konflikter.4 Av dessa internflyktingar befinner sig 30,9 miljoner endast i tio länder, varav Syrien, Colombia och Demokratiska republiken Kongo är tre av dem.5 Ungefär tre av fem människor på flykt är alltså internflyktingar vilket är den högsta siffran som någonsin uppmätts.6

Enligt FN:s riktlinjer är en internflykting:
Den som på grund av konflikt, kränkningar av mänskliga rättigheter och andra traumatiska händelser har flytt sitt hem men fortfarande befinner sig i sitt hemland.7

Läs mer om flyktingar i världen

Vanligaste orsakerna till internflykt eller förflyttningar

De två vanligaste orsakerna till internflykt eller förflyttningar är konflikter och naturkatastrofer. Enligt den senaste årsrapporten om antal internflyktingar registrerades 28 miljoner nya internflyktingar från 148 länder under år 2018. Av dessa lämnade 17,2 miljoner människor sina hem till följd av naturkatastrofer och 10,8 miljoner tvingades till internflykt på grund av konflikter.8

Google spreadsheet

Källa: IDMC. Global Report on Internal Displacement 2019

Vid konfliktrelaterad internflykt är det säkerhetssituationen som avgör om det är möjligt att återvända hem, ta sig till en annan del av hemlandet eller fly för att söka asyl i ett annat land. Flykten kan därför bli permanent eller långvarig beroende på konfliktens längd och kan ske utanför hemlandets gränser. Klimatrelaterad internflykt är oftast inte permanent, men i vissa fall är ett säkert återvändande inte möjligt och människor kan försättas på flykt i flera år.9 

En överväldigande majoritet av de nya internflyktingarna under 2018 flydde sina hem på grund av naturkatastrofer. Filippinerna och Kina hade flest antal internflyktingar till följd av naturkatastrofer 2018.10 

Sedan 2015 har Colombia fortsatt vara det land med högst antal internflyktingar totalt. Syrien var likt föregående år det land med näst störst antal internflyktingar. Störst antal nya internflyktingar på grund av konflikter i hemlandet under 2018 fanns i Etiopien. Under ett år fördubblades antalet internflyktingar i Etiopien och i slutet av 2018 befanns sig drygt 2,6 miljoner människor på flykt inom landet.11 

Läs mer om klimatflyktingar