Internflyktingar

Senast ändrad 17 June 2021

Internflyktingar är människor som är på flykt inom sina egna hemländer. Under 2019 befann sig cirka 45,7 miljoner på flykt inom sina hemländer till följd av våld eller konflikter. Ungefär tre av fem människor på flykt är alltså internflyktingar vilket var den högsta siffran som någonsin uppmätts.1 De två vanligaste orsakerna till internflykt eller förflyttningar är konflikter och naturkatastrofer.2

Vem är internflykting?

Internflykting är en person som är på flykt från sitt hem men fortfarande befinner sig i sitt hemland, vilket kan jämföras med en flykting som har lämnat sitt hemland och befinner sig i ett annat land. Ibland ligger det egna hemlandets myndigheter bakom den konflikt eller förföljelse som tvingar människor på flykt. Internflyktingar är därför en extra sårbar grupp enligt UNHCR.3

De som tvingas fly sina hem för att skydda sitt liv och hälsa börjar oftast med att flytta inom hemlandet. Ibland leder detta till att personer även lämnar hemlandet vilket leder till internationella flykting- och migrationsströmmar. Den som inte kan lämna sitt hemland är internflykting. Av de drygt 79,5 miljoner människor som 2019 är på flykt i världen befinner sig cirka 45,7 miljoner på flykt inom sina hemländer till följd av våld eller konflikter.4 Av dessa internflyktingar befinner sig hälften i endast fem länder, Afghanistan, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Syrien och Jemen. Ungefär tre av fem människor på flykt år 2019 var internflyktingar, vilket var den högsta siffran som någonsin uppmätts.5

Enligt FN:s riktlinjer är en internflykting:

Den som på grund av konflikt, kränkningar av mänskliga rättigheter och andra traumatiska händelser har flytt sitt hem men fortfarande befinner sig i sitt hemland.6

Läs mer om flyktingar i världen

Vanligaste orsakerna till internflykt eller förflyttningar

De två vanligaste orsakerna till internflykt eller förflyttningar är konflikter och naturkatastrofer. Enligt den senaste årsrapporten om antal internflyktingar registrerades 33,4 miljoner nya internflyktingar från 145 länder under år 2019. Av dessa lämnade 24,9 miljoner människor sina hem till följd av naturkatastrofer och 8,5 miljoner tvingades till internflykt på grund av konflikter.7

Google spreadsheet

Källa: IDMC. Global Report on Internal Displacement 2020

Vid konfliktrelaterad internflykt är det säkerhetssituationen som avgör om det är möjligt att återvända hem, ta sig till en annan del av hemlandet eller fly för att söka asyl i ett annat land. Flykten kan därför bli permanent eller långvarig beroende på konfliktens längd och kan ske utanför hemlandets gränser. Klimatrelaterad internflykt är oftast inte permanent, men i vissa fall är ett säkert återvändande inte möjligt och människor kan försättas på flykt i flera år.8

En överväldigande majoritet av de nya internflyktingarna under 2019 flydde sina hem på grund av naturkatastrofer. Indien och Filippinerna hade flest antal internflyktingar till följd av naturkatastrofer 2019.9

Sedan 2015 har Colombia fortsatt vara det land med högst antal internflyktingar totalt. Syrien var likt föregående år det land med näst störst antal internflyktingar. Störst antal nya internflyktingar på grund av konflikter i hemlandet under 2019 fanns i Demokratiska Republiken Kongo. Vid slutat av 2019 hade antalet internflyktingar ökat till fem miljoner människor.10