Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2021

Senast ändrad 28 February 2022

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2021? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2021.

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor betydelse. Kriget i Syrien resulterade i att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2015, då knappt 163 000 personer sökte asyl i Sverige. Sedan 2016 har invandringen minskat till följd av att färre personer från Syrien har kommit till Sverige.1

2021 fick 94 589 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var familjeanknytning den vanligaste typen av uppehållstillstånd som utfärdats, följt av uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och därefter asyl. Detta går att jämföra med 2016 då asylskäl var det vanligaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.2

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2021

Hur många kom hit som anhöriginvandrare?

Under 2021 fick 45 751 personer uppehållstillstånd för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för anhöriga till personer som är svenska medborgare, anhöriga till personer som har fått asyl, anhöriga till personer som arbetar här, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd, anhöriga till EU/EES-medborgare som är varaktigt bosatta i Sverige, anhöriga till gäststudenter och adoption. Bland dessa 45 751 personer fick 14 164 personer, motsvarande cirka 31 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige. Ungefär 9 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. 3 I slutet av 2021 låg det cirka 30 000 öppna ärenden om anhöriginvandring som väntade på beslut.4

Läs mer om anhöriginvandring

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2021

Hur många fick arbetstillstånd?

Personer från länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige behöver ansöka om arbetstillstånd. Under 2021 beviljades drygt 20 754 arbetstillstånd i Sverige, vilket är en ökning jämfört med 2020 då 15 231 beviljades arbetstillstånd. Ökningen beror sannolikt på att 2020 påverkades av coronpandemin. Antalet beviljade arbetstillstånd är trots det färre än 2019 och 2018 då ungefär 21 950 respektive 20 800 personer beviljades arbetstillstånd. Under 2021 kom arbetskraftsinvandrare till Sverige främst från Thailand (5 460 personer) och Indien (3 864 personer). De två överlägset vanligaste yrkesgrupperna för arbetskraftsinvandrare år 2021 är bärplockare följt av IT-specialister.5

Läs mer om arbetskraftsinvandring

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Beviljade arbetstillstånd 2021

Hur många människor sökte asyl?

Under 2021 ansökte 11 412 personer om asyl i Sverige, en nedgång från 2020 då 12 991 personer sökte asyl.6 Detta är långt under genomsnittet för perioden 2000–2011 då Sverige i genomsnitt tog emot cirka 26 000 asylsökande per år. Efter 2011 ökade antalet asylsökande till Sverige i takt med att kriget i Syrien eskalerade och situationen i flyktinglägren i de syriska grannländerna förvärrades. Ökningen nådde sin topp under rekordåret 2015, då totalt 162 877 människor ansökte om asyl varav 70 000 var barn. Hälften av dessa barn var ensamkommande.7 Antalet asylsökande till Sverige minskade kraftigt under 2016 i och med införandet av bland annat inre och yttre gränskontroller, lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt EU:s överenskommelse med Turkiet. Sedan dess har antalet asylansökningar fortsatt att minska. Den ytterligare kraftiga nedgången mellan 2020 och 2021 är även till följd av coronapandemin.

Läs mer om asylsökande i Sverige
Läs mer om den tillfälliga lagen

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Asylsökande till Sverige 2000–2021

Av de asylsökande som kom till Sverige under 2021 var cirka 37 procent kvinnor, detta jämfört med 29 procent 2015. Det vanligaste medborgarskapslandet för asylsökande har under de senaste åren varit Syrien. 2021 kom däremot Afghanistan att vara det vanligaste landet för medborgarskap hos asylsökanden med totalt 1 489 ansökningar under året.8

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2021

Av det totala antalet asylsökande 2021 var cirka fyra procent ensamkommande barn och ungdomar. Under 2021 sökte 523 ensamkommande barn asyl i Sverige.9 Det är att jämföra med 2015 då 35 369 ensamkommande barn sökte asyl, fler än någonsin tidigare. Cirka 74 procent av de ensamkommande som sökte asyl 2021 var pojkar.10 Under år 2021 avgjordes 316 asylärenden för ensamkommande barn, varav 51 procent beviljades asyl.11

Totalt 11 443 personer beviljades asyl under 2021. Under 2021 var kvotflyktingmottagandet den största gruppen som fick asyl och därefter kommer flyktingar. Den tredje största gruppen som fick asyl 2021 var alternativt skyddsbehövande. 12

Viktiga migrationshändelser 2021

Coronapandemin

Coronapandemin har påverkat Sverige och hela världen på många sätt under 2021. Även migrationen har påverkats av pandemin till följd av bland annat inreseförbud, reserestriktioner, lockdowns och praktiska konsekvenser av kraven på social distansering. OECD rapporterar att antalet beviljade uppehållstillstånd i OECD-länder hade minskat med minst 30 procent under 2020, den lägsta nivån sedan 2003.13 Också i Sverige har både antalet beviljade uppehållstillstånd och ansökningar om uppehållstillstånd minskat, bland annat till följd av pandemin. Migrationsverket uppskattar i sin senaste prognos att den internationella rörligheten kommer fortsätta att vara begränsad jämfört med normala omständigheter på grund av pandemin. Möjligheterna att resa till och inom Europa spås fortsätta vara begränsade, vilket kommer påverka migration från bland annat Syrien.14

Sveriges nya migrationslagstiftning

Sedan den 20 juli 2021 har Sverige en ny migrationslagstiftning genom förändringen av utlänningslagen som beslutades av riksdagen i juni samma år. Den nya lagstiftningen har ersatt den tillfälliga lagen som infördes i samband med flyktingsituationen 2015.

Regeringen beslutade den 14 juni 2019 att tillsätta en parlamentarisk kommitté i syfte att utreda och ta ställning till Sveriges framtida migrationspolitik. Kommitténs uppdrag var att ta fram en långsiktig och hållbar migrationspolitik som har brett stöd i riksdagen och deras arbete skulle i huvudsak fokusera på asyl- och anhöriginvandring. Betänkandet lämnades in till regeringen den 15 september 2020. Efter att ha behandlat kommitténs betänkande kunde regeringen presentera sitt förslag den 29 april 2021, som sedan beslutades av riksdagen den 22 juni förra året.

I korthet innebär ändringarna bland annat att:

 • tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel för bland annat den som har asylskäl,
 • permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas efter tidigast tre år och bara om bland annat krav på försörjning samt kunskaper i svenska och samhällskunskap är uppfyllda,
 • kategorin övrigt skyddsbehövande tas bort,
 • anhöriginvandring ska vara möjligt i vissa fall, men kräver att den som fått uppehållstillstånd och vill återförenas med en anhörig i Sverige ska kunna försörja både sig själv och den anhörige,
 • det ska vara möjligt att kunna få uppehållstillstånd i Sverige på grund av humanitära skäl.

Läs mer om den parlamentariska kommitténs betänkande här
Läs mer om regeringens förslag på ny migrationslagstiftning här
Läs mer om den tillfälliga lagen
Läs mer om de olika skyddsgrunderna för asyl här

 1. SCB. Invandring till Sverige
 2. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2021
 3. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2021
 4. Migrationsverket. Familjeanknytning 2021
 5. Migrationsverket. Beviljade arbetstillstånd 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021
 6. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2020 och 2021
 7. Migrationsverket. Asylsökande till Sverige under 2000-2021
 8. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2015 och 2021
 9. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2021
 10. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2015 och 2021
 11. Migrationsverket. Avgjorda asylärenden 2021
 12. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2021
 13. OECD. Migration flows dropped by at least one-third in 2020, due to the COVID-19 pandemic
 14. Migrationsverket. Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2021