Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2022

Senast ändrad 1 March 2023

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2022? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2022.

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor betydelse. Kriget i Syrien resulterade i att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2015, då knappt 163 000 personer sökte asyl i Sverige. Mellan 2016 och 2020 minskade invandringen till följd av bland annat färre personer från Syrien kom till Sverige.1 2022 ökade invandringen till följd av kriget i Ukraina.2

2022 fick 141 428 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var uppehållstillstånd genom EU:s massflyktsdirektiv den vanligaste typen som utfärdats, följt av uppehållstillstånd genom familjeanknytning och därefter uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Detta går att jämföra med 2016 då asylskäl var det vanligaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.3

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2022

Hur många kom hit som anhöriginvandrare?

Under 2022 fick 44 570 personer uppehållstillstånd för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för anhöriga till personer som är svenska medborgare, anhöriga till personer som har fått asyl, anhöriga till personer som arbetar här, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd, anhöriga till EU/EES-medborgare som är varaktigt bosatta i Sverige, anhöriga till gäststudenter och adoption. Bland dessa 44 570 personer fick 14 117 personer, motsvarande cirka 31 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige. Ungefär 9 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. 4 I slutet av 2022 låg det cirka 32 000 öppna ärenden om anhöriginvandring som väntade på beslut.5

Läs mer om anhöriginvandring

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2022

Hur många fick arbetstillstånd?

Personer från länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige behöver ansöka om arbetstillstånd. Under pandemin minskade antalet beviljade arbetstillstånd och 2020 var det totalt 15 231 beviljade arbetstillstånd. 2022 beviljades totalt 24 117 nya arbetstillstånd, vilket är högre än åren innan pandemin. År 2019 och 2018 beviljades ungefär 21 950 respektive 20 800 personer arbetstillstånd.

Under 2022 kom arbetskraftsinvandrare till Sverige främst från Thailand (7 046 personer) och Indien (5 029 personer). De två överlägset vanligaste yrkesgrupperna för arbetskraftsinvandrare år 2022 är bärplockare följt av IT-specialister.6

Läs mer om arbetskraftsinvandring

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Beviljade arbetstillstånd 2022

Hur många människor sökte asyl?

Under 2022 ansökte 16 738 personer om asyl i Sverige, en ökning från 2021 då 11 412 sökte asyl.7 Detta är långt under genomsnittet för perioden 2000–2011 då Sverige i genomsnitt tog emot cirka 26 000 asylsökande per år. Efter 2011 ökade antalet asylsökande till Sverige i takt med att kriget i Syrien eskalerade och situationen i flyktinglägren i de syriska grannländerna förvärrades. Ökningen nådde sin topp under rekordåret 2015, då totalt 162 877 människor ansökte om asyl varav 70 000 var barn. Hälften av dessa barn var ensamkommande.8 Antalet asylsökande till Sverige minskade kraftigt under 2016 i och med införandet av bland annat inre och yttre gränskontroller, lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt EU:s överenskommelse med Turkiet. Under 2020 kom även pandemin att påverka antalet asylsökande till Sverige. Antalet asylansökningar har sedan 2016 minskat fram till 2022. I februari eskalerade kriget i Ukraina och EU aktiverade för första gången massflyktsdirektivet. Antal sökande enligt massflyktsdirektivet till Sverige under 2022 var totalt 50 365. Läs mer om det under viktiga migrationshändelser 2022.

Läs mer om asylsökande i Sverige

Läs mer om massflyktsdirektivet

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Asylsökande till Sverige 2000–2022

Av de asylsökande som kom till Sverige under 2022 var cirka 36 procent kvinnor, detta jämfört med 29 procent 2015. Det vanligaste medborgarskapslandet för asylsökande har under de senaste åren varit Syrien. 2022 kom däremot Afghanistan att vara det vanligaste landet för medborgarskap hos asylsökanden med totalt 2 010 ansökningar under året.9

Google spreadsheet

Källa: Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2022

Av det totala antalet asylsökande 2022 var cirka fyra procent ensamkommande barn och ungdomar. Under 2022 sökte 630 ensamkommande barn asyl i Sverige.10 Det är att jämföra med 2015 då 35 369 ensamkommande barn sökte asyl, fler än någonsin tidigare. Cirka 77 procent av de ensamkommande som sökte asyl 2022 var pojkar.11 Under år 2022 avgjordes 424 asylärenden för ensamkommande barn, varav cirka 53 procent beviljades asyl.12

Totalt 9 056 personer beviljades asyl under 2022. Under 2022 var kvotflyktingmottagandet den största gruppen som fick asyl och därefter kommer flyktingar. Den tredje största gruppen som fick asyl 2022 var alternativt skyddsbehövande.13

Viktiga migrationshändelser 2022

Kriget i Ukraina

Ryssland inledde en fullskalig invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Det har resulterat i en ny flyktingsituation i Europa och vid slutet av 2022 hade drygt 8 miljoner ukrainare lämnat landet och över 6,5 miljoner befann sig på flykt inom landet.14 Som svar på den nya flyktingsituationen implementerade EU den fjärde mars 2022 massflyktsdirektivet för att hjälpa ukrainare på flykt. Massflyktsdirektivet har existerat sedan 2001 och hade fram tills dess aldrig använts. Massflyktsdirektivet är en åtgärd för att ge omedelbart och tillfälligt skydd till människor på flykt från länder utanför EU. Tanken är att direktivet ska gälla när det finns risk för att det vanliga asylsystemet inte klarar av att bemöta behovet som kommer av en masstillströmning av människor på flykt.15 Vid slutet av 2022 hade cirka 5 miljoner ukrainare fått uppehållstillstånd i EU.16 Varav 47 310 personer från ukraina beviljades uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet.17

Tidöavtalet

Sverige har sedan valet 2022 en ny regeringen bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, med stöd av Sverigedemokraterna. För att regeringen skulle kunna tillträda undertecknades ett avtal kallat Tidöavtalet. Avtalet omfattar flera områden där partierna har kommit överens om en gemensam politik, migration och integration är ett av områdena. Kortfattat innebär överenskommelsen att migrationspolitiken ska ha som mål att Sverige ska ligga på EU:s lägsta nivå när det kommer till mottagandet av asylsökande och antalet kvotflyktingar ska också minska från tidigare 5000 per år till 900.18 En längre text om Tidöavtalet kommer senare under våren på migrationsinfo.se.

Läs mer om Kvotflyktingar

Läs mer om Massflyktsdirektivet

Läs mer om Kriget i Ukraina

Läs mer om de olika skyddsgrunderna för asyl här

 1. SCB. Invandring till Sverige
 2. Migrationsverket. Sökande från Ukraina
 3. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2022
 4. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2022
 5. Migrationsverket. Familjeanknytning 2022
 6. Migrationsverket. Beviljade arbetstillstånd 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022
 7. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2021 och 2022
 8. Migrationsverket. Asylsökande till Sverige under 2000-2021
 9. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2015 och 2022
 10. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2022
 11. Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl 2015 och 2022
 12. Migrationsverket. Avgjorda asylärenden 2022
 13. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2022
 14. UNHCR. Ukraine emergency
 15. Europeiska Kommissionen. Temporary protection
 16. Europeiska rådet. Refugee inflow from Ukraine
 17. Migrationsverket. Avgjorda ärenden 2022
 18. TT. Tidöavtalet