Minskad arbetslöshet bland unga och utlandsfödda

Senast ändrad 20 April 2016

Under första kvartalet 2015 ökade sysselsättningsgraden i riket till 65,5%. Ökningen skedde främst tack vare att utrikes föddas sysselsättning ökade.

Google spreadsheet

Under första kvartalet år 2015 ökade sysselsättningsgraden i riket till 65,5%. Ökningen utgjordes främst av att utrikes föddas sysselsättning ökade. Antalet sysselsatta mellan 15-74 år uppgick till över 4,7 miljoner människor, en ökning med 80 000 sysselsatta jämfört med samma kvartal 2014.1

Det totala antalet personer i arbetskraften, där både sysselsatta och arbetslösa mellan 15-74 år ingår, uppgick till drygt 5,1 miljoner. Jämfört med första kvartalet år 2014 är det en ökning med nästan 70 000 personer. Arbetskraften bland utrikes födda uppgick till 975 000 personer.2

Under första kvartalet 2015 ökade även antalet anställda, med drygt 70 000 personer jämfört med första kvartalet året innan. Ungefär 70% av ökningen bestod av fasta anställningar, medan personer som arbetar kort deltid (1-19 timmar i veckan) utgjorde 28% av ökningen.

Samtidigt minskande den totala arbetslösheten med 0,4 procentenheter, och antalet arbetslösa uppgick till 425 000 vid första kvartalets arbetskraftsundersökning. I åldersgruppen 15-24 år minskade antalet arbetslösa med 13 000 personer. Totalt var drygt 140 000 ungdomar arbetslösa, varav 86 000 var heltidsstuderande.

Även för andra kvartalet fortsatte antalet sysselsatta att öka och av ökningen på 58 000 personer utgjordes cirka 78 procent av utrikes födda. Sysselsättningsgraden var för andra kvartalet 66,7 procent och bland utrikesfödda var den 59,3 procent. Ökningstakten har dock mattats av och endast små förändringar märks bland andelen sysselsatta.3