Ny strategi för romers inkludering

Senast ändrad 17 February 2012

I år väljer regeringen och integrationsminister Erik Ullenhag att avsätta 46 miljoner kronor under fyra år för att minska romers utanförskap. Detta är första gången regeringen tillämpar en samlad strategi mot en enskild grupp.

Diagram: Regeringens budget till åtgärder för nationella minoriteters rättigheter, 2012 (i miljoner kronor)

Regeringen lanserar en ny strategi för romers inkludering i det svenska samhället. Integrationsminister Erik Ullenhag menar att romer ofta diskrimineras och att ingen annan grupp har ett lika stort utanförskap.

I strategin finns satsningar inom skola och utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisation. Regeringen vill även uppmärksamma och ta avstånd från övergrepp, kränkningar och den särbehandling som romer fick utstå under 1900-talet. De har därför påbörjat ett arbete med en vitbok som beskriver och erkänner dessa övergrepp.

Regeringen avsätter 46 miljoner kronor under de närmsta fyra åren för att förbättra villkoren för romerna. Detta bland annat genom att Skolverket informerar rektorer om nationella minoriteter och deras rättigheter och genom att satsa på fördjupade studier i romska kvinnors situation och hälsa. Målet är att romer som föds idag ska ha samma rättigheter och möjligheter som övriga i samhället när de kommer ut i vuxenlivet.

Idag finns cirka 50 000 romer i Sverige, siffran är osäker då registrering av etnisk tillhörighet inte utförs i Sverige. Romer tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter, de övriga fyra är: samer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

Referenser

Regeringen – Mål och budget för minoritetspolitiken

Regeringen – Strategi för romsk inkludering 2012-2032