Sveriges asylregler anpassas till EU:s miniminivå

Senast ändrad 23 June 2016

Den 21 juni röstades Sveriges nya asylregler igenom i riksdagen. Förändringarna innebär att Sverige nu inför kraftiga begränsningar för asylsökande och deras anhöriga i syfte att begränsa antalet människor som kan få skydd i Sverige.

Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i tre år från och med den 20 juli 2016. Den gäller inte barn och barnfamiljer som ansökt om asyl innan den 24 november 2015.

Den nya lagen i korta drag

De nya reglerna begränsar asylsökande och deras anhöriga möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel för de flesta asylsökande, till skillnad från tidigare då permanenta tillstånd var vanligast. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande (exempelvis människor som flyr från väpnade konflikter) får nu ett uppehållstillstånd som varar i 13 månader, medan den som bedöms vara konventionsflykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år. Om skyddskälen kvarstår när det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut ska det förlängas med ytterligare ett tillfälligt tillstånd. De personer som kan visa att de kan försörja sig kan omvandla sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd till ett permanent. 1

Anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande kommer att få en mycket begränsad möjlighet att få ett uppehållstillstånd. Här spelar det stor roll vilket datum personen som ansökte om asyl lämnade in sin ansökan, var det efter 24 november 2015 kommer anhöriga som regel inte få möjlighet att återförenas med sin familj i Sverige. Detta kommer att påverka många av de syriska flyktingar som kommit till Sverige, då de oftast bedöms vara just alternativt skyddsbehövande. 

Nytt är också ett skärpt försörjningskrav. De som får uppehållstillstånd måste kunna försörja sig själva och de anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller dock inte den konventionsflykting eller alternativt skyddsbehövande som har lämnat in en ansökan för sina anhöriga inom 3 månader efter att personen fått besked om uppehållstillstånd. Kravet gäller inte heller för anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd senast 20 juli 20162

Läs mer om lagen här

Ändringar har gjorts sen lagförslaget kom

Lagen har fått omfattande kritik från humanitära organisationer och myndigheter. På grund av kritiken har vissa förändringar gjorts sedan lagförslaget skickades ut på remiss tidigare i våras. Vissa tillfälliga uppehållstillstånd förlängs med en månad till 13 månader istället för 12 månader, detta för att människor ska omfattas av socialförsäkringsförmåner. Personer under 25 år beviljas enbart permanent uppehållstillstånd om de är självförsörjande och om de slutfört en gymnasieutbildning eller liknande. En möjlighet införs i vissa enskilda fall för anhöriginvandrare och barn att få permanent uppehållstillstånd. 3

Läs mer om kritiken från remissinstanserna här.

Majoriteten i riksdagen röstade ja

Regeringens nya lag fick stöd av majoriteten av riksdagspartierna, enbart Centerpartiet och Vänsterpartiet röstade emot det nya förslaget. Centerpartiet menar att lagen splittrar familjer och att lagen går får långt utöver den blocköverskridande migrationsuppgörelse som slöts under hösten innan regeringen presenterade sitt nya lagförslag. Vänsterpartiet var inte med i migrationsuppgörelsen under hösten och står heller inte bakom den nya lagstiftningen.

Läs om höstens migrationsuppgörelse här.

Liberalerna och Kristdemokraterna röstade inte nej, men avstod från att rösta. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill gå längre än övriga partier och har föreslagit att den nya lagen ska bli permanent. 4

Så här röstade partierna om de nya asyllagarna

Riksdagspartier
  Källa: Riksdagen 2016